Thursday, 25 July 2024, 03:35

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

D

Consumption diagram

Diagram odberu je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny obyčajne stanovené v MW pre zvolený časový interval (napr. 24 hodnôt pre denný diagram odberu/dodávky). 

Load curve

Diagram zaťaženia predstavuje dôležité grafické znázornenie závislosti elektrického výkonu od času. V praxi sa využíva závislosť elektrického výkonu elektrárne, časti energetickej sústavy, sústavy ako celku a podobne. Sledovaným obdobím môže byť deň (24 hodín), týždeň a podobne (pozri heslo Denný diagram zaťaženia). 

Dielectric

Dielektrikum je nevodič – prostredie s vysokým merným odporom (minimálne 1010 W/cm). Vložením do elektrostatického poľa dôjde k polarizácii dielektrika. Jedná sa o elektrický izolátor s niektorými významnými fyzikálnymi vlastnosťami, dôležitý pri praktických aplikáciách.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Diesel generator

Dieselgenerátor je elektrický stroj slúžiaci na výrobu elektrickej energie, pričom ako pohon sa používa vznetový (dieselový) motor. Prakticky všetky dieselgenerátory produkujú striedavý elektrický prúd a ide teda o dieselalternátory. Tieto zariadenia sa používajú v elektrárňach ako zdroje zabezpečeného napájania dôležitých systémov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dispatching control

Dispečerské riadenie je kontinuálne zabezpečovanie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie s prihliadnutím na efektívnosť a spoľahlivosť technologického procesu jej výroby a rozvodu, pri rešpektovaní ekonómie prevádzky energetických diel, ochrany životného prostredia a dodržaní zásad medzinárodnej energetickej spolupráce. Cieľom je zabezpečovanie plynulého zásobovania odberateľov elektrickou energiou v stanovenej kvalite. Energetické organizácie, alebo ostatné organizácie pre túto činnosť zriaďujú samostatné dispečerské pracoviská. Do dispečerského riadenia patrí príprava prevádzky, operatívne riadenie prevádzky, analýza a hodnotenie prevádzky. Dispečerské riadenie prevádzky sa vykonáva formou priameho a nepriameho riadenia.

Dispatching of the transmission system

Dispečing prenosovej sústavy riadi prevádzku prenosovej sústavy v reálnom čase, zabezpečuje trvalú rovnováhu medzi výrobou (zdroje, dovoz, vývoz, tranzit) a spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave (ES) SR ako celku a zabezpečuje aj výmenu elektrickej energie v medzinárodnom meradle.

Power distribution

Distribúcia elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia. Za distribúciu sa teda považuje dodávka elektrickej energie koncovým spotrebiteľom: domácnostiam, menším až väčším hospodárskym subjektom. Prenos a distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom elektrických vedení, elektrických staníc, transformátorov a iných zariadení.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution power substation

Distribučná stanica je elektrická stanica, ktorá je súčasťou distribučnej elektrizačnej sústavy (ES). Zabezpečuje rozvod elektrickej energie do určitej oblasti, resp. zásobuje elektrinou väčšie množstvo zákazníkov s rozdielnym stupňom dôležitosti. Distribučné stanice možno rozdeliť podľa funkcie na transformovne, spínacie stanice, meniarne, kompenzačné stanice.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution system

Distribučná sústava (DS) predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy; elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, pokiaľ takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov. Lokálna distribučná sústava (LDS) je distribučnou sústavou menšieho rozsahu (ročný objem distribúcie nepresahuje 1500 GWh a je pripojených najviac 100 000 odberných miest), ktorá je zvyčajne pripojená do nadradenej regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ LDS je právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.

Temporarily radioactive waste

Dočasne rádioaktívny odpad obsahuje iba rádionuklidy s veľmi krátkym polčasom rozpadu. Býva skladovaný na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami počas doby, kým aktivita poklesne pod prípustnú úroveň, ktorá je stanovená osobitnými predpismi (zvyčajne 10 polčasov rozpadu prítomného rádionuklidu). Po uplynutí tejto doby môže byť odstránený ako nerádioaktívny odpad.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik