Tuesday, 18 June 2024, 20:41

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

A

Off-grid Photovoltaic system with battery storage

Súčasťou autonómneho fotovoltického systému s akumuláciou elektrickej energie sú akumulátorové batérie, ktoré sa nabíjajú pri prebytku energie v systéme a zaisťujú prevádzku spotrebičov v prípade nedostatku žiarenia dopadajúceho na solárne panely. V prípade nedostatku energie dodávanej panelmi je energia primárne dodávaná z akumulátorov. Po ich vybití systém nezabezpečuje prísun elektrickej energie zo žiadneho iného zdroja. Tento systém nachádza uplatnenie pri napájaní telekomunikačnej, navigačnej a signalizačnej techniky, alebo obydlia bez prístupu k elektrizačnej sústave. Solárne panely sú zdrojom jednosmerného napätia, preto ak chceme napájať aj spotrebiče využívajúce striedavé napätie, je nutné do systému zaradiť DC-AC menič.

.

Off-grid system without battery

V autonómnom systéme s priamym napájaním ide o priame prepojenie solárneho modulu alebo iného zdroja elektrickej energie a spotrebiča, bez možnosti akumulácie elektrickej energie. Takéto riešenie je vhodné, ak spotrebič nevyžaduje spoľahlivú dodávku elektrickej energie, napr. pumpa na čerpanie vody. Zariadenie pripojené k modulu je funkčné len pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia.


 

B

Banki turbine

Bánkiho turbína je rovnakotlaková vodná turbína (rovnaký tlak pred turbínou i za turbínou) s dvojnásobným prietokom vody (voda preteká obežným okruhom), výrobne nenáročná. Voda pritekajúca cez vtokové potrubie preteká týmto kolesom dvakrát: najprv z vtoku cez lopatky do vnútra obežného kolesa a na druhej strane vyteká z vnútra kolesa von do odpadového potrubia. Prietok sa reguluje klapkou alebo špeciálne upraveným segmentom vo vtokovom potrubí tesne pred obežným kolesom. Účinnosť dosahuje často až 85 %. Svoje uplatnenie nachádzajú v malých vodných elektrárňach

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Bubbler - Condenser tower

Pod barbotážou rozumieme prebublávanie horúcej pary cez studenú vodu a tým jej rýchlu kondenzáciu spojenú súčasne s podstatným znížením jej tlaku. Barbotážna veža alebo tiež barbotážny systém je kondenzačný systém, ktorý je podstatnou časťou systému lokalizácie havárie spojenej s únikom chadiva z reaktora a z primárneho okruhu elektrárne. Jeho úlohou je zabezpečiť počas havárie ochladenie a kondenzáciu unikajúcej rádioaktívnej vodnej pary.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Barrier (in nuclear power plant)

Bariéry v jadrovej elektrárni zabraňujú úniku rádioaktívnych produktov štiepenia z jadrového paliva do životného prostredia. Bariérami v elektrárni typu VVER (Vodo-Vodný Energetický Reaktor) sú hermetický obal palivových tyčí, primárny okruh a kontajnment (pozri heslo Kontajment) alebo hermetické boxy v spojitosti s barbotážnou vežou

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Barrier for the radioactive waste

Bariérou pre rádioaktívne odpady rozumieme súhrn prostriedkov spomaľujúcich alebo znemožňujúcich migráciu rádionuklidov z odpadov alebo z úložísk do ich okolia. V prípade geologických úložísk sú používané technické bariéry vytvorené človekom (forma odpadov, kontajner, výplň medzi kontajnerom a okolitou horninou a stavebné bariéry) a prírodné bariéry predstavované úložnou horninou a okolitou geologickou formáciou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wireless transmission of electricity

Bezdrôtový prenos elektrickej energie patrí medzi perspektívne metódy, ktoré sú založené na tom, že namiesto vodiča sa využíva ako prenášač energie elektromagnetická vlna (pozri heslo Elektromagnetické žiarenie). Podľa použitej frekvencie sa dajú tieto technológie rozdeliť na mikrovlnné a laserové prenosy (pozri heslo Laser). Mikrovlnné prenosy majú celkovú účinnosť asi 50 %, kým laserový prenos má účinnosť iba asi 2 %. Prenosová frekvencia mikrovlnných prenosov dosahuje desiatky GHz. Zariadenie pre mikrovlnný prenos pozostáva z troch základných častí – z mikrovlnného zdroja, vysielacej antény a prijímacej antény.

Safety of electrical distribution facilities

Bezpečnosť elektrických rozvodných zariadení sa dosahuje realizáciou takej elektrickej inštalácie, ktorá zaistí bezpečnosť osôb proti účinkom prúdu, ktorý by mohol vzhľadom na svoje fyziologické účinky spôsobiť úraz.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Safety at work

Bezpečnosť práce je interdisciplinárny vedný odbor, ktorého predmetom skúmania je optimalizácia práce (pracovných podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod.) podľa kritérií minimalizácie poškodenia zdravia a vylúčenia nebezpečných situácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo životy pracovníkov. Také vlastnosti práce, pracovných postupov, pracovných podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod., chránia pracovníkov na elektrických zariadeniach pred ohrozením (v elektroenergetike, napr. před ohrozením elektrickým napätím alebo prúdom, pred výbojmi, pred elektromagnetickým žiarením, a pod.).


Safety of operation

Bezpečná prevádzka je taký spôsob prevádzkovania určitého zariadenia, ktorý nemá za následok neakceptovateľný negatívny vplyv na personál, obyvateľstvo a životné prostredie. Tento pojem je mimoriadne významný pre jadrové elektrárne, kde stratégia bezpečnosti pozostáva z troch základných prvkov, sú to – bezpečnostné bariéry, bezpečnostné systémy (pozri heslo Bezpečnostné systémy jadrových elektrární) a bezpečnostné postupy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik