Tuesday, 18 June 2024, 21:56

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

Ž

Light bulb

Svetelný zdroj, ktorý premieňa elektrickú energiu na svetlo iba v 5 percentách z celkovej spotreby elektriny (η = 10 až 12 lm/W) a ostatná spotreba sa premieňa na neužitočné teplo. Sú však najlacnejšie a v domácnostiach stále patria medzi najrozšírenejšie. Ich životnosť sa pohybuje okolo 1000 h svietenia. V súčastnosti sú nahrádzazdrojmi s vyššou účinnosťou, ako sú napr. LED (Light Emitting Diode).

Na rozdiel od LED diódy klasická žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká, pričom pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Lifetime of the energy facilities

Ekonomicko-technologická životnosť je stanovená úvodným projektom energetického zariadenia, garantovaná je generálnym projektantom a uznaná územným povoľovacím orgánom. Tiež sa používa termín projektovaná životnosť. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Z

Contractual customer

Zmluvný odberateľ je zákazník, ktorý má s dodávateľom elektriny dohodnutú zmluvu a špecifikované podmienky dodávky vrátane ceny. V SR väčšina veľkoodberateľov a prakticky všetci maloodberatelia uzatvárajú s dodávateľom elektriny zmluvu, v ktorej nie je definovaná cena elektriny. Elektrinu odoberajú na základe zverejnených taríf. V podmienkach trhu s elektrickou energiou považujeme tento pojem za synonymum k pojmu oprávnený zákazník.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Contractual power

Zmluvný výkon je maximálny výkon, ktorý sa dodávateľ zaväzuje dodať a zákazník neprekročiť. V súčasných podmienkach elektrizačnej sústavy SR môže mať zmluvný výkon dve zložky, a to technické maximum, ktoré špecifikuje výkon, ktorý musí dodávateľ pre zákazníka zabezpečiť, a najvyšší odobratý výkon alebo diagram zaťaženia v zmluvnom období. Pokiaľ sa zákazník zaviaže odobrať menší výkon ako svoje technické maximum, potom mu dodávateľ ponúka výhodnejšie podmienky.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Flywheel accumulator

Zotrvačník je historicky prvým akumulátorom energie. Jeho princíp spočíva v roztočení kotúča s pomerne veľkou hmotnosťou. Po odpojení od vonkajšieho zdroja energie kotúč zotrvačnosťou ďalej rotuje a stáva sa tak sám zdrojom naakumulovanej kinetickej energie. Zotrvačníky sa v energetike široko používajú napríklad na plynulý dobeh pri výpadku elektrického napájania. Moderné typy zotrvačníkov predstavujú ľahké a menšie šošovkovité kotúče z vystužených plastov, ktoré v špeciálnych ložiskách a vo vákuovej alebo héliom plnenej skrini rotujú až desaťtisíckrát za minútu. Takto konštruované zotrvačníky sa v priemysle využívajú na prekonanie krátkodobých výpadkov siete, nebezpečných pre riadiace a počítačové systémy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik