Monday, 17 June 2024, 03:43

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

H

Accident

Pod pojmom havária rozumieme nežiaducu prevádzkovú udalosť (nehodu), ktorá vyžaduje zvláštne opatrenia v prevádzke, prípadne môže priamo spôsobiť zlyhanie prevádzky, ohroziť okolité zariadenia alebo zdravie a životy ľudí. Môže byť zapríčinená prírodným zásahom, opotrebovaním, únavou alebo nesprávnou údržbou zariadenia, nedodržaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov alebo zlyhaním ľudského faktora. Zvláštnu dôležitosť má problematika havárií v jadrovej energetike a to predovšetkým pre rozsiahle potenciálne následky (pozri heslo Černobyľská havária). Každá jadrová elektráreň má niekoľko redundantných (znásobených) a navzájom nezávislých bezpečnostných a havarijných systémov. Pre hodnotenie mimoriadnych jadrových udalostí, vrátane havárií, sa používa medzinárodne uznávaná stupnica INES (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí - International Nuclear and Radiological Event Scale, vytvorená s cieľom pomôcť verejnosti porozumieť závažnosti udalosti, najmä nehôd a havárii na atómových elektrárňach). 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Emergency cooling

Havarijné chladenie je spôsob odvodu tepla z určitého zariadenia pri havarijných situáciách. Vzhľadom na ich dôležitosť býva týchto systémov často niekoľko. Napríklad systém havarijného chladenia reaktora VVER pozostáva z pasívneho (t.j. pracujúceho bez prívodu energie, tzv. hydroakumulátory) a aktívneho (nízkotlakového a vysokotlakového) podsystému. Tieto podsystémy sa uvedú do prevádzky v prípade, ak by v dôsledku nejakej havarijnej situácie hrozilo nedostatočné chladenie paliva „normálnymi“ systémami. Tým sa zabezpečí odvod tepla z aktívnej zóny reaktora až do jeho bezpečného odstavenia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Emergency systems

Havarijné systémy majú za úlohu pri vzniku havárie zapôsobiť proti jej rozvoju a obmedziť jej negatívne následky. Typické havarijné systémy sú napríklad protipožiarne zariadenia (tzv. SHZ – stabilné hasiace zariadenia), systémy pre zamedzenie šírenia parovodnej rádioaktívnej zmesi pri havárii jadrového reaktora s únikom chladiva (kontajnment, barbotážna veža), systémy havarijného chladenia aktívnej zóny a podobne. S havarijnými systémami súvisia bezpečnostné systémy, ktorých úlohou je haváriám predchádzať.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hepa filters

HEPA filtre (High-Efficiency Particulate Air Filter) sú špeciálne zariadenia, na ktorých sa čistia vypúšťané exhaláty z jadrových elektrární. Sú to vysoko účinné filtre, schopné pohltiť 99,9% pevných častíc.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Airtight boxes

Hermetické boxy (s barbotážnou vežou alebo bez nej) alebo kontajnment predstavujú hermetické priestory v jadrových elektrárňach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hermetic compartment (in nuclear power plants)

Ako hermetické priestory v jadrových elektrárňach nazývame priestory, v ktorých sa nachádzajú komponenty primárneho okruhu a ktoré sú vyhotovené tak, aby pri prípadnej havárii zadržali unikajúce rádioaktívne látky aj pri ich pretlaku a zabránia tak ich šíreniu do okolitých priestorov. Hermetické priestory sú teda bariérou proti šíreniu rádioaktívnych látok. Vlastné vyhotovenie hermetických priestorov, ich vlastnosti, rozmery a parametre sa vo svetovej praxi líšia podľa prístupov a skúseností jednotlivých dodávateľov a tiež podľa požiadaviek dozorných štátnych orgánov. Ako príklady hermetických priestorov môžu slúžiť hermetické boxy s barbotážnou vežou alebo kontajnment.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main clause of thermodynamics

Termodynamika je vedný odbor zaoberajúci sa vlastnosťami a prejavmi energie o vzájomných premenách jej jednotlivých druhov, napríklad teplo, o ich výmene medzi sústavami a ich rovnováhe. Hlavné vety termodynamiky predstavujú najdôležitejšie zákonitosti týchto procesov.

Prvá hlavná veta termodynamiky je vlastne zákon zachovania energie a hovorí, že v uzavretom systéme sa dodané teplo (Q) premení na zvýšenie vnútornej energie systému (DU) a na prácu vykonávanú systémom (W), teda Q = DU + W.

Druhá hlavná veta termodynamiky nám určuje, aké procesy sú v prírode možné a aké nie. Jedna z jej mnohých interpretácií hovorí, že teplo v prirodzených podmienkach prechádza od teplejšieho k chladnejšiemu telesu, opačný proces nie je možný.

Tretia veta je vlastne dôsledkom druhej vety termodynamiky a hovorí, že nie je možné dosiahnuť absolútnu nulu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main circulation pump

Hlavné cirkulačné čerpadlá v jadrových elektrárňach zaisťujú prietok chladiva (vody) cez aktívnu zónu reaktora. Čerpadlo aj elektromotor tvoria buď celok v jednom puzdre, alebo je motor umiestnený mimo čerpadla. Čerpadlá sa prevádzkujú pri konštantných alebo premenných otáčkach. Zmeny otáčok sa dosahujú zmenou kmitočtu napájacieho prúdu motorov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Main circuit-breaker

Hlavný istič umiestnený pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa elektriny, ktoré svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu (maximálna rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič pred elektromerom musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty a zabezpečený prevádzkovou plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pričom plombou musí byť opatrený hlavný kryt ističa (pozri heslo Istič).

Main production unit

Pod hlavným výrobným blokom jadrovej elektrárne rozumieme priestory, v ktorých je zariadenie primárneho a sekundárneho okruhu. Usporiadanie hlavného výrobného bloku je podriadené predovšetkým hygienickým požiadavkám rozdelením na kontrolované a nekontrolované pásmo, t. j. priestory, v ktorých sa kontroluje radiačná situácia a všetky činnosti v nich sú podriadené prísnym pravidlám radiačnej ochrany a kontroly a na priestory, v ktorých sa radiačná kontrola nevyžaduje.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik