Thursday, 25 July 2024, 02:00

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

N

Supply line

Napájacie vedenie je vedenie určené na pripojenie jedného alebo viacerých zákazníkov vybočením zo siete (prenosovej alebo rozvodnej). V sieťach nn sa napájacie vedenie označuje ako prípojka.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

National Nuclear Fund

Účelom zriadenia a činnosti jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky podľa § 7 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytovať tieto prostriedky osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody.

Non-renewable energy sources

Neobnoviteľné zdroje energie sú zdroje energie, ktoré sú v čase a priestore z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti vyčerpateľné. Delíme ich na primárne zdroje energie (uhlie, ropa, plyn, rašelina, uránová ruda...) a sekundárne zdroje energie (napríklad produkty štiepnej reakcie v reaktoroch 235U alebo 239Pu vzniknuté z 238U, alebo plyny z technologických procesov ako je svietiplyn). Výhodou neobnoviteľných zdrojov energie je vysoká výkonová hustota a vysoká výkonová pohotovosť. K nevýhodám patrí negatívny dopad na životné prostredie a obmedzené zásoby.

Unconventional energy sources

Netradičný zdroj energie je zdroj využívajúci netradičné formy (druhy) energie. Označuje sa aj ako alternatívny zdroj. Výhodou je prakticky neobmedzené čerpanie. V súčasnosti sa netradičné zdroje využívajú málo. Patria sem solárna energia, veterná energia, energetické využívanie biomasy, využívanie energie oceána, geotermálna energia, energia jadrovej fúzie.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Neutral (N)

Pracovný vodič je vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete, schopný prispieť k prenosu elektrickej energie.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Independent producers

Nezávislí výrobcovia elektrickej energie sú výrobcovia, označovaní podľa smernice 96/92/EC, ako výrobcovia elektrickej energie, ktorí nevykonávajú žiadne prenosové alebo distribučné činnosti na území pokrývanom elektrizačnou sústavou, v ktorej ona pôsobí. Medzi nezávislých výrobcov patria napríklad závodné elektrárne (autorproducers)

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php
.

The low tariff (NT)

Nízka tarifa (NT) je časové pásmo, keď je zaťaženie elektrickej rozvodnej siete nižšie. V tejto dobe sú zvyčajne aj nižšie náklady na výrobu a prenos elektriny. Energetické spoločnosti preto motivujú odber v tomto čase nižšou cenou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Low voltage

Nízke napätie (nn) je označenie pre nízke napätie v rozmedzí od 50 V do 1000 V.

Low level waste

Ako nízkoaktívny označujeme rádioaktívny odpad obsahujúci rádionuklidy v malom množstve. Pri manipulácii a preprave nevyžaduje tento druh rádioaktívneho odpadu tienenie ani chladenie a môže byť trvalo uložený v úložisku povrchového typu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Support cylinder core

Nosný valec aktívnej zóny umožňuje stabilné upevnenie palivových článkov, regulačných tyčí, meracích kanálov atď. v aktívnej zóne. Iný názov pre nosný valec je kôš aktívnej zóny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik