Tuesday, 18 June 2024, 21:19

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

O

Impeller

Obežné koleso je zaužívaný názov pre rotujúcu pracovnú časť rotačných lopatkových strojov. Pri prietoku pracovnej látky cez lopatky obežného kolesa dochádza k premene energie. Čerpadlá a turbíny sú príkladom rotačných lopatkových strojov s obežnými kolesami. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Renewable energy sources

Obnoviteľné zdroje energiezdroje energie, ktoré sa neustále obnovujú, sú nevyčerpateľné, sú čisté, t.j. životné prostredie zaťažujú len nepatrne. Patrí medzi ne energia slnečná, vodná, veterná, geotermálna a biomasa

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Enriched fuel

Obohatené palivo je jadrové palivo s väčším než prírodným (0,71 %) obsahom izotopu U 235.Podľa stupňa obohatenia rozlišujeme slabo obohatené palivo (1 – 5 %), stredne obohatené palivo (5 – 10 %) a silne obohatené palivo (10 – 90 %). V energetických jadrových reaktoroch sa používa slabo obohatené palivo. Stredne a silne obohatené palivo sa používa vo výskumných reaktoroch. Vyhorené jadrové palivo, ktoré má nižší než prírodný obsah izotopu U 235, sa nazýva ochudobnené palivo.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steel pressure vessel

Oceľová tlaková nádoba je nádoba z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, v ktorej je uzatvorená kvapalina s vysokým tlakom (12 - 16 MPa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Valuation of electricity

Oceňovanie elektriny závisí od účelu oceňovania. Ak ide o oceňovanie s cieľom vypočítať ekonomickú efektívnosť investícií (podnikateľských zámerov) a rozhodovať o nich, treba cenu elektriny v projektových variantoch stanovovať na báze dlhodobých marginálnych nákladov, a v žiadnom prípade nie na základe priemerných nákladov elektrizačnej sústavy odvodených z historických zriaďovacích cien. Elektrina je neskladovateľný druh tovaru a výroba sa musí v každom okamihu rovnať spotrebe (vrátane strát). Preto musia byť zabezpečené a udržiavané dostatočné kapacity v elektrárni, ale aj sieťach, aby bolo možné pokryť špičkový dopyt po elektrine, aj keby v poslednom čase roka boli tieto kapacity nevyťažené. Z tohto dôvodu je správne, aby cena elektriny bola zostavovaná v podobe minimálne dvojzložkovej tarify: so stálou zložkou, ktorá je úmerná maximálnemu výkonu odobratému v špičke elektrizačnej sústavy a vyjadruje sa v peňažných jednotkách na jednotku výkonu, napr. (Eur/kW) a s premennou zložkou, ktorá je úmerná odobratej elektrickej energii a vyjadruje sa v peňažných jednotkách na jednotku elektrickej práce, napr. (Eur/kWh). Cena za elektrinu musí ďalej rešpektovať:

  • náklady na dopravu od zdroja do miesta spotreby, teda sa musí zvýšiť o náklady na vedenia a náklady na straty v týchto vedeniach - to sa v tarifách premieta pomocou definícií skupín zákazníkov, ktorí sa líšia napäťovou hladinou, na ktorú sú títo zákazníci pripojení,
  • palivové náklady zdrojov, ktoré sú zapojené do krytia zaťaženia v danej prevádzkovej hodine denného, týždenného a ročného diagramu zaťaženia - toto odstupňovanie má aj nepriamu regulačnú funkciu u zákazníkov, keď pôsobí na znižovanie priemerných nákladov v elektrizačnej sústave tak, že odbery sú rovnomerné,
  • dodávku jalovej energie, vyššej alebo nižšej ako normatívne zabezpečenie dodávky výkonu, prekročenie či nevyužitie zmluvného výkonu a práce, potrebu regulačného výkonu (alebo naopak dodávku v prípade, kde je na požiadanie dodávateľa zákazník schopný zvýšiť či znížiť okamžitú spotrebu) a pod.

    Určitým doplnkom taríf je tzv. pripojovací poplatok, ktorý by mal rešpektovať zvýšené investičné náklady dodávateľa v prípade pripojenia nového zákazníka či trvalého zvýšenia maximálneho odoberaného výkonu.

 http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Protective conductor (PE)

Ochranný vodič je vodič, s ktorým sa pri niektorých opatreniach na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom vyžaduje elektrické spojenie s každou z týchto častí:

• neživé časti,

• cudzie vodivé časti,

• hlavná uzemňovacia svorka, uzemňovač,

• uzemnený bod zdroja alebo umelý neutrálny bod.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Protective relay

Ochrany siete predstavujú systém ochrán, ktorý pri poruche obmedzuje následky poškodenia siete a bráni šíreniu poruchy. 

Source protection

Ochrany zdroja predstavujú systém ochrán zdroja zabraňujúci jeho poškodeniu a šíreniu poruchy do prenosovej alebo distribučnej sústavy. 

Collection and supply of electricity

Odber a dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje na základe uzavretej zmluvy medzi obchodnými partnermi. Jej súčasťou je časový harmonogram odberu zo siete v kWh alebo MWh dohodnutý pre každé jednotlivé meracie miesto zvlášť. Tým je vymedzený predmet a čas plnenia dodávky elektrickej energie. Spôsob stanovenia odberu a dodávky je definovaný v zmluve o pripojení k energetickej sústave (ES). Obchodné zmluvy musia pri definovaní obchodných vzťahov rešpektovať schémy a vzorce meracieho miesta v zmysle zmluvy o pripojení k ES. 

Power take-off

Odber elektrickej energie predstavuje spotrebu elektriny zákazníkmi (sumárnu i individuálnu), ktorí sú k danej elektrizačnej sústave pripojení. Môže ísť o odber v danom okamihu (MW), resp. o odber za určité obdobie (deň, mesiac, rok) (MWh). Z hľadiska kategórií spotreby ide o netto spotrebu (bez vlastnej spotreby, strát v sieťach, spotreby na čerpanie v prečerpávajúcich vodných elektrárňach (PVE)).
V bilanciách elektrickej energie sa odber elektrickej energie člení na veľkoodber (VO), maloodber (MO, resp. maloodber podnikateľský MOP a maloodber domácností MOO), užitočnú spotrebu závodných elektrární (ZE) (i vlastník výrobného zdroja môže byť odberateľom) a ostatnú spotrebu elektriny v zariadeniach výrobcov a distributérov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php