Tuesday, 18 June 2024, 21:56

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

P

Fuel

Palivo je pevná, kvapalná alebo plynná látka, z ktorej sa spaľovaním uvoľňuje tepelná energia. Výnimku tvorí jadrové palivo, z ktorého sa teplo uvoľňuje dôsledkom jadrových reakcií. Najčastejšie sa používajú fosílne palivá (uhlie, vykurovacie oleje vyrábané z ropy, zemný plyn) alebo palivá na báze biomasy (drevo, poľnohospodárske odpady, bioplyn).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel (nuclear)

Podľa chemickej väzby štiepneho materiálu (uránu) môže byť palivom karbid, kov, fluorid, oxid, nitrid, silicid (pozri heslo Jadrové palivo). Podľa obsahu U 235 rozlišujeme palivo prírodné (0,71 %) a obohatené (obsah U 235 je väčší ako 0,71 %). Geometrická forma paliva je rôznorodá, najčastejšie sú to valcové palivové tablety narovnané do hermetického povlaku (palivová tyč).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel assembly

Montáž palivových tyčí do tzv. palivovej kazety uľahčuje manipuláciu s jadrovým palivom. Jedna palivová kazeta obsahuje až 300 palivových tyčí.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel tablet

Palivová tableta je najčastejšia geometrická forma jadrového paliva. V tejto geometrickej forme je palivo ukladané do palivových tyčí a tie sú spájané do palivových kaziet.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel rod

Palivová tyč je hermeticky uzatvorená rúrka naplnená palivovými tabletami. Zväzok palivových tyčí tvorí palivovú kazetu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel pump

Palivočerpadlo je čerpadlo dopravujúce palivový olej vysokým tlakom do horákov. Vstupný pretlak paliva musí zaistiť jeho dokonalé rozprášenie. Kapacita čerpadla je určená výkonom kotla. Vstupný pretlak paliva môže byť:

  • tlakové rozprašovanie: 3,2 až 5 MPa,
  • parné rozprašovanie: 0,6 až 1,6 MPa.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel blower

Palivodúchadlo je dúchadlo dopravujúce zemný plyn s potrebným tlakom do horákov. Vstupný pretlak musí zaistiť dokonalé zmiešanie plynu so spaľovacím vzduchom. Vstupný pretlak plynu býva 40 až 300 MPa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel economy

Palivovým hospodárstvom jadrových elektrární a elektrární spaľujúcich fosílne palivá nazývame prevádzky elektrární, v ktorých sa palivo do elektrární prijíma, kontroluje a upravuje na jeho použitie, prípadne sa zaisťuje aj manipulácia po využití jadrového paliva, zameraná na jeho bezpečné dočasné skladovanie na území elektrárne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel assembly

Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré počas reakcie premieňa chemickú energiu paliva priamo na energiu elektrickú Pojem „palivový článok” sa zvyčajne nie úplne presne používa na označenie jadrového paliva vo forme palivovej kazety, palivovej tyče, palivovej gule.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel cycle

Palivovým cyklom sa označuje postupnosť technologických procesov spojených s využitím paliva. Začína ťažbou, transportom, úpravou, využitím a končí prepracovaním alebo konečným uložením odpadov. Jestvujú dva principiálne odlišné cykly – otvorený palivový cyklus a uzavretý palivový cyklus.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik