Tuesday, 18 June 2024, 20:26

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

Ú

Power factor

Účinník je pomer činného a zdanlivého výkonu (pozri heslo Zdanlivý výkon). Je to kosínus uhla (cosφ) medzi vektorom napätia a prúdu v obvodoch striedavého prúdu. Vyjadruje, akú veľkú časť zdalivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu. Účinník je bezrozmerný a jeho hodnota sa pohybuje od nuly do jednej, pričom jednotkový účinník znamená, že celý výkon je činný (fázový posun je nulový), nulový účinník znamená, že celý výkon je jalový, t.j. záťaž je čisto kapacitná alebo čisto indukčná a fázový posun je teda ± 90°. Nízke hodnoty účinníku znamenajú v obvode vysoké straty energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficiency

Účinnosť η (eta) je definovaná v prípade zariadení určených na premenu a prenos energie ako podiel výkonu k príkonu. Je to bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje ako blízko k ideálnemu procesu prebieha proces v hodnotenom stroji, alebo zariadení. Ideálny proces má účinnosť 100 %. Doplnok účinnosti do 100 % hodnotí veľkosť strát procesu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficiency of wind turbine generator

Účinnosť veterného turbogenerátora je pomer získanej mechanickej práce rotora a kinetickej energie vetra prechádzajúceho plochou opísanou vrtuľou turbogenerátora. Teoreticky dosiahnuteľná účinnosť rastie so súčiniteľom rýchlobežnosti turbíny a jej maximálna hodnota predstavuje 59 % (pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti). Maximálna dosiahnuteľná účinnosť v súčasnosti využívaných systémov: holandský veterný mlyn 18 %, americký mnoholistový rotor 30 %, rotor Darrieus 46 % a moderný dvojlistový rotor 48 % .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Coal

Uhlie je tuhé fosílne palivo, pozname čierne a hnedé uhlie (pozri heslá Čierne uhlie a Hnedé uhlie) a najkvalitnejšie uhlie sa nazýva antracid. Antracit sa vyznačuje najvyšším obsahom uhlíkai (92,1 až 98 %) a vysokou výhrevnosťou 26 - 33 MJ/kg. Uhlie pokrýva tretinu svetovej spotreby energie. Používa sa predovšetkým na výrobu elektriny (v tepelných elektrárňach) a na kúrenie. Zásoby uhlia sú pomerne bohaté. Spomedzi fosílnych palív práve uhlie najväčšmi znečisťuje ovzdušie – produkuje o 25 % oxidu uhličitého viac ako ropa a o 40 % viac ako zemný plyn. Prspektívne sú čisté technológie uhlia ako je IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) zamerané na maximálne využitie uhlia ako primárneho zdroja energie s minimálnymi negatívnymi účinkami na životné prostredie (pozri heslo Čisté technológie uhlia). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal-fired steam power plants

Uhoľné parné elektrárne sú elektráre, ktoré využívajú teplo uvoľnené spaľovaním uhlia na výrobu elektrickej energie. K tomu využívajú parný cyklus. Najrozšírenejším súčasným typom sú elektrárne spaľujúce práškové uhlie v granulačnom ohnisku. Hlavným problémom zostáva negatívny vplyv na životné prostredie (exhalácia popolčeka, oxidov síry a dusíka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal seam

Uhlie sa nachádza vo vrstvách s hrúbkou od niekoľkých milimetrov až po desiatky metrov. Uhoľné vrstvy sa všeobecne nazývajú uhoľné sloje a môžu sa dobývať rôznymi spôsobmi. Rozlišuje sa ťažba uhlia v povrchových a hlbinných doloch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ú

Radioactive waste repository

Úložisko rádioaktívnych odpadov alebo vyhoreného jadrového paliva je priestor, objekt alebo zariadenie na povrchu alebo v podzemí slúžiace na ukladanie rádioaktívnych odpadov. Vybavenie úložiska musí umožňovať izoláciu uložených odpadov, ich kontrolu a ochranu životného prostredia. Izolácia odpadov od životného prostredia je zabezpečovaná pomocou viacbariérového systému.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Repository in underground cavities

Úložisko v podzemných dutinách sú úložiská slúžia k trvalému uloženiu nízko a stredneaktívnych odpadov s krátkym i dlhým polčasom rozpadu alebo s prirodzenými rádionuklidmi. Budujú sa v podzemných dutinách v malej hĺbke. Hlavná izolačná bariéra je tvorená okolitým geologickým prostredím. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

U

Artificial radioactivita

Umelá rádioaktivita predstavuje rozpad nuklidu vyvolaný umelým odovzdaním energie jadru nuklidu tak, že sa tento nuklid stane nestabilným a rozpadne sa s vyslaním žiarenia alfa, beta alebo gama (pozri heslo Rádioaktívne žiarenie). Pokiaľ je aj produkt rozpadu rádioaktívny, vzniká rozpadový rad.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ú

Nuclear Regulatory Authority

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR bol zriadený Národnou radou SR ako nezávislý ústredný orgán štátnej správy zákonom č. 2/1993 Z.z. v januári 1993. Na základe tohto zákona je ÚJD SR zodpovedný za výkon štátneho dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie a ďalšími fázami palivového cyklu. ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva legislatívnu činnosť a kontrolnú činnosť v oblasti svojej pôsobnosti a stanovuje záväzné kritériá v oblasti jadrovej bezpečnosti. Všetky tieto činnosti ÚJD SR sú definované zákonom č. 130/1998 Z. z. O mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. Atómový zákon).

Poslaním ÚJD je taktiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení, alebo obyvateľstvo a taktiež aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku. ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky vedy a výskumu ako i medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnutia medzinárodne akceptovateľnej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik