Thursday, 25 July 2024, 02:48

Portál: eLearn Central
Kurz: Energetický slovník (Energetický slovník)
Slovník: Slovník energetických pojmov

Z

Energy resources

Zdroje energie sú prírodné látky alebo látky, ktoré môžu obsahovať energiu v niekoľkých formách (chemické, jadrové), preto môžu byť používané na tvorbu energie alebo pre jej prenos. Zdroje energie sa dajú rozdeliť do troch základných skupín:

  • zdroje viazané na určite miesto s klesajúcou zásobou energie (uhlie, plyn, urán)
  • zdroje viazané na určité miesto s obnoviteľnou zásobou energie (vodný tok, biomasa)
  • zdroje, ktoré nie sú viazané na určité miesto s praktický nevyčerpateľnou zásobou (slnečné žiarenie, energia vetra) 

Green energy

Zelená energia je elektrická energia vyrobená využitím obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Zelená energia produkuje v porovnaní s konvenčnými metódami výrob energie menej znečistenia, zvyčajne je však drahšia.

Earth fault

Zemné spojenie je vodivé spojenie ktoréhokoľvek bodu elektrickej siete v elektrizačnej sústave s izolovaným uzlom so zemou, ktoré má za následok väčšiu nesúmernosť sústavy než 33 % fázového napätia siete.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural gas

Zemný plyn patrí medzi fosílne palivá a jeho základnou zložkou je uhľovodík metán CH4, ktorý obvykle tvorí 88 – 99,8 % plynu. Je ľahší ako vzduch, nie je otravný, ale je nedýchateľný a dusivý. Je bezfarebný a bez zápachu, preto sa pri úprave odorizujetetrahydrotiofénom, aby bol identifikovateľný.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ž

Alpha rays

Žiarenie alfa je prúd kladne nabitých jadier hélia (pozri heslo Častica alfa). Vychyľuje sa aj v elektrickom aj v magnetickom poli. Alfa častice sú vysielané z jadra rýchlosťou 1.107 až 2.107 m.s-1 pri vysielaní energie 2 - 7 MeV. Vďaka svojej relatívne vysokej veľkosti a váhy preniká táto častica vrstvou vzduchu hrubou niekoľko centimetrov alebo tenkými kovovými fóliami, môže sa zastaviť hárkom papiera. Alfa častica rýchlo stráca na význame a do hmoty môže preniknúť len krátky úsek, napriek tomu je ale veľmi energická a ak sa pri kontakte s ľudskou bunkou pohybuje dostatočne rýchlo, môže preniknúť cez stenu bunky a spôsobiť vážne poškodenie jej vnútru. V skutočnosti má alfa radiácia na množstvo dodanej energie horší biologický dopad, než ktorákoľvek iná forma žiarenia. Nedávne štúdie ukázali, že vplyv alfa častíc na chromozómy je tisíc krát väčší ako gama žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Beta rays

Žiarenie beta sú častice, ktoré vysielajú rádioaktívne jadrá prvkov pri beta rozpade. Pohybujú sa rýchlosťou 280 000 km/s. Nesú elektrický náboj takže ich pohyb môže byť ovplyvňovaný elektrickým poľom. Častice beta sú elektróny (so záporným nábojom) alebo pozitróny (s kladným nábojom). Na ich zastavenie stačí vrstva vzduchu hrubá 1 m alebo kovu s hrúbkou 1 mm.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Gamma rays

Žiarenie gama je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Aj keď je žiarenie gama menej ionizujúce ako α i β, má najväčšiu silu preniknutia a často sprevádza alfa a beta emisie a má schopnosť rušiť chemické väzby, preto je pre živé organizmy vrátane človeka nebezpečné. Spôsobuje podobné poškodenia ako röntgenové žiarenie: popáleniny, rakovinu, mutácie. Preto je nutné sa pred účinkami gama žiarenia chrániť. Gama žiarenie je možné zastaviť blokom olova hrubým niekoľko cm. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radiant energy

Žiarivá energia sa prejavuje ako elektromagnetické vlny najrôznejších vlnových dĺžok od centimetrových mikrovĺn, cez infračervené, viditeľné a ultrafialové žiarenie až po tvrdé kozmické žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluorescent lamp

Žiarivka je svetelný zdroj, ktorý pracuje na odlišnom princípe ako žiarovka (je to nízkotlaková ortuťová výbojka, nesprávne sa nazýva neónka), a má podstatne vyššiu účinnosť: η = 80 až 100 lm/W. Dosahuje životnosť 8000 až 10 000 h svietenia.

žiarivka

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Light bulb

Svetelný zdroj, ktorý premieňa elektrickú energiu na svetlo iba v 5 percentách z celkovej spotreby elektriny (η = 10 až 12 lm/W) a ostatná spotreba sa premieňa na neužitočné teplo. Sú však najlacnejšie a v domácnostiach stále patria medzi najrozšírenejšie. Ich životnosť sa pohybuje okolo 1000 h svietenia. V súčastnosti sú nahrádzazdrojmi s vyššou účinnosťou, ako sú napr. LED (Light Emitting Diode).

Na rozdiel od LED diódy klasická žiarovka funguje na princípe odporového zahrievania vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká, pričom pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php