Stabilizes

Stabilizát je najrozšírenejšou formou ukladania energetických odpadov z uhoľných elektrární vo svete. Ide o zmes popola a produktov odsírenia alebo popola z fluidných kotlov, ktorá sa zmieša s vodou s prípadným pridaním aditíva (vápna, cementu) s cieľom využiť schopnosť popolčeka tuhnúť a tvrdnúť ako napr. cement. Uvoľňovanie škodlivín zo stabilizátu sa výrazne znížuje tým, že ťažké a toxické kovy sa chemicky viažu v kryštalickej mriežke materiálu, ktorý je podobný betónu. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov