Fly ash

Popolček sú jemné čiastočky popola vzniknuté spaľovaním práškového uhlia. Popolček vzniká v spaľovacom priestore a je unášaný spalinami do ďalších ťahov kotla. Zo spalín sa odstraňuje cyklónmi a elektrostatickými filtrami. Pomocou pneumatických alebo hydraulických systémov sa dopravuje na skládku popolčeka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov