Turbine

Turbína je rotačný lopatkový stroj, ktorého lopatky sú poháňané prúdom kvapaliny alebo plynu. Dochádza v nej k premene pohybovej a tepelnej energie prúdiacej kvapaliny alebo plynu na energiu mechanickú, ktorá sa môže využívať priamo na pohon iného stroja. Ak má turbína slúžiť na výrobu elektrickej energie, potom je na spoločnom hriadeli s elektrickým generátorom – dohromady tvoria tzv. turbogenerátor. Podľa pracovnej látky delíme turbíny na vodné, parné a plynové. Podľa smeru prietoku obežným kolesom na radiálne, axiálne a diagonálne, podľa spôsobu spracovania energetického spádu na pretlakové a rovnotlakové a podľa delenia energetického spádu na jednostupňové a viacstupňové.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov