Turbogenerators

Turbogenerátor je elektrický stroj, ktorý je poháňaný turbínou a mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím točivého magnetického poľa. Poznáme dva typy: Turboalternátor je zdrojom striedavého elektrického prúdu a napätia. Turbodynamo je zdrojom jednosmerného elektrického prúdu a napätia. Tubodynamo sa uplatnilo najmä v počiatkoch využívania elektrickej energie a dnes sa už prakticky nevyužíva. Napríklad v londýnskej elektrárni uvedenej do prevádzky roku 1882 dodávalo Edisonovo dynamo poháňané parným strojom jednosmerné napätie 110 V a poskytovalo dostatočný výkon pre tisíc Edisonových žiaroviek.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov