Gamma rays

Žiarenie gama je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Aj keď je žiarenie gama menej ionizujúce ako α i β, má najväčšiu silu preniknutia a často sprevádza alfa a beta emisie a má schopnosť rušiť chemické väzby, preto je pre živé organizmy vrátane človeka nebezpečné. Spôsobuje podobné poškodenia ako röntgenové žiarenie: popáleniny, rakovinu, mutácie. Preto je nutné sa pred účinkami gama žiarenia chrániť. Gama žiarenie je možné zastaviť blokom olova hrubým niekoľko cm. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov