Center for processing radioactive waste

Spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov je komplex na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov do formy vhodnej pre konečné uloženie. Spracovateľské zariadenia sú určené na spracovanie a úpravu kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní jadrovej elektrárne. Na úpravu a spracovanie RAO sa používajú nasledovné technológie: triediace zariadenie pre pevné RAO, vysokotlakový lis na zmenšenie objemu nespáliteľných odpadov, spaľovacie zariadenie na redukciu objemu pevných a kvapalných spáliteľných RAO, zariadenie na koncentráciu kvapalných RAO a cementačné zariadenie pre spevňovanie a stabilizáciu koncentrovaných odpadov. V celom procese zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi je finálnym produktom vláknobetónový kontajner zaplnený cementovou zmesou, resp. voľne uloženým pevným odpadom zaliatym cementovou zmesou určený na trvalé uloženie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov