Electric energy

Elektrická energia je forma energie, ktorá sa využíva prostredníctvom elektromagnetického poľa. V odbornej literatúre sa často namiesto pojmu elektrická energia používa pojem elektrina. Elektrická energia ako konečná forma energie sa využíva pre jej výhody medzi ktoré patria:

  • jednoduchá premena na iné formy energie,
  • jednoduchý prenos na veľké vzdialenosti,
  • možnosť generovať veľké množstvo tejto formy energie.

Hlavnou nevýhodou elektrickej energie je jej problematická akumulácia. Dá sa akumulovať napríklad v kondenzátoroch, v elektrochemických reaktoroch (napríklad akumulátory) a v prečerpávacích vodných elektrárňach, alebo použiť na výrobu vodíka, ktorý sa neskôr zužitkuje v palivovom článku. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

» Slovník energetických pojmov