Electric current

Elektrický prúd je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. Z definície elektrického náboja sa dá spätne určiť, že jeden ampér je prúd ktorý tečie vodičom ak jeho prierezom za jednu sekundu pretečú častice s celkovým nábojom jeden coulomb. Jednotkou prúdu je ampér (A). Je to základná jednotka sústavy SI. V tejto sústave je jeden ampér definovaný takto: Jeden ampér je elektrický prúd, ktorý pri stálom toku dvoma rovnobežnými, priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti jeden meter vyvolá medzi vodičmi silový účinok 2.10-7 newton na jeden meter dĺžky.

Elektrický prúd môžeme definovať ako usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja (elektrónoviónov) v látkach v plynnom, kvapalnom alebo v tuhom skupenstve (prípadne aj vo vákuu). Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť nosičov elektrického náboja (voľných častíc s elektrickým nábojom) a utvorenie elektrického poľa v tejto látke. Najčastejšími nosičmi náboja pri prenose elektrickej energie sú voľné elektróny. Elektróny sú častice nabité záporným elektrickým nábojom, prúd preto tečie v smere opačnom toku elektrónov.

» Slovník energetických pojmov