Photon

Fotón je elementárna častica (elementárna častica v užšom zmysle je vo fyzike elementárnych častíc taká častica, ktorú už nie je možné ďalej deliť). Je to najmenšie kvantum elektromagnetického žiarenia (kvantum je najmenšie možné (teda už nedeliteľné) množstvo energie, hmoty alebo poznatku, resp. najmenšia možná hodnota fyzikálnej veličiny), ktoré môže byť vyžiarené. Hmotnosť fotónu v pokoji je nulová. Vo vákuu sa pohybuje vždy rýchlosťou svetla. Má aj časticové, aj vlnové vlastnosti, ale nie je ani vlnou, ani časticou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov