Acid rain

Organické  látky  obsahujúce  síru  pri spaľovaní  oxidujú na oxid siričitý SO2 (ide hlavne o uhlie s obsahom síry). Okolo 90 % tohto oxidu uniká spolu so spalinami komínom do ovzdušia, kde pôsobením vlhkosti a slnečného žiarenia z neho vzniká kyselina sírová, ktorá v podobe kyslých dažďov prekysľuje pôdu, znižuje možnosť prísunu živných látok do listov a ihličiek stromov, čo vedie k odumieraniu lesov. Kyslé dažde pôsobia nepriaznivo na všetky živé organizmy, vrátane človeka.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov