Daily load curve

Elektrizačná sústava je vysoko dynamický systém, ktorého stav sa neustále mení. Elektrina je špecifická komodita, ktorá sa nedá v súčasnosti vo väčších množstvách  uskladniť pre jej neskoršie využitie a v každom časovom okamihu musí platiť v sústave výkonová bilancia činných a jalových výkonov. Vzhľadom k neustálej dynamickej premenlivosti spotreby elektrickej energie vychádza proces plánovania zaťaženia elektrizačnej sústavy z priebehu zaťaženia sústavy za 24 hodín, ktoré je charakterizované denným diagramom zaťaženia (DDZ).

Pri odhade budúceho zaťaženia sústavy je nutné  počítať s mnohými faktormi.

  1. Prvým faktorom je hodnota  zaťaženia za predchádzajúce obdobie.
  2. Ďalej sú to očakávané meteorologické podmienky a to predovšetkým teplota vzduchu. Pomocou týchto údajov je možné kvalifikovane odhadnúť zaťaženie v nasledujúcom roku.

Pre stanovenie predpokladaného zaťaženia sústavy je teda charakteristický DDZ toho dňa, v ktorom sa vyskytol v sústave v danom roku najväčší a najmenší výkon. Ak nie je v procese plánovania zaznamenaná významná udalosť, ktorá by mohla zreteľne ovplyvniť zaťaženie sústavy, tak potom celoročné hodnoty sa potom budú pohybovať v tomto rozmedzí maximálneho a minimálneho zaťaženia.

Základné pásmo predstavuje konštantný nemenný výkon (je to energia odobraná zo sústavy po dobu 24 h pri nemennom konštantnom výkone). Typickým zdrojom pracujúcim do základného pásma sú jadrové elektrárne.

Pološpičkové pásmo je pásmo zaťaženiam ktoré sa nachádza medzi stredným (Pstr) a minimálnym zaťažením (Pmin). Stredné zaťaženie je taký konštantný výkon v sústave, pri ktorom by sa spotrebovalo celé množstvo energie.

Špičkové pásmo sa nachádza medzi stredným zaťažením a maximálnym zaťažením sústavy (Pmax). Špičkové pásmo tvoria väčšinou prečerpávacie vodné elektrárne a zdroje, ktoré sú schopné svoj výkon na výstupe rýchlo prispôsobovať aktuálnym požiadavkám sústavy. V súčasnosti nadobúdajú  význam aj paroplynové elektrárne. Sú schopné pracovať vo všetkých troch pásmach, majú veľký regulačný rozsah a schopnosť rýchlo reagovať na zmenu zaťaženia.

 

» Slovník energetických pojmov