Electrode

Elektróda je časť vodiča, ktorou sa privádza elektrický prúd do danej sústavy (napr. roztoku elektrolytu, plynu, vákua, tuhej látky). Tento pojem zaviedol v 19. storočí anglický chemik a fyzik Michael Faraday ako složenie gréckych slov elektron - jantár a hodos - cesta.

V elektrochémii sa katóda definuje ako elektróda, na ktorej prebieha redukcia, a anóda ako elektróda, na ktorej prebieha oxidácie. Každá z oboch elektród môže mať rôzny náboj podľa toho, či sa jedná o elektrolýzu (na elektródy napätie pripájam), alebo o galvanický článok (napätie vzniká).» Slovník energetických pojmov