Boiler

Kotol je otvorená alebo uzavretá nádoba slúžiaca na ohrievanie a spracovanie kvapalín. Potrebné teplo sa získava spaľovaním paliva v tavenisku kotla alebo sa privádza teplonosnou látkou (parou, horúcou vodou), prípadne sa vykuruje elektrickým prúdom. Najbežnejšie kotly sú v klasických uhoľných parných elektrárňach, kde predstavujú najväčšie zariadenie slúžiace na premenu chemickej energie paliva na tepelnú energiu pary, ktorá sa ďalej využije na výrobu tepla a elektrickej energie. Najdôležitejšími médiami pre prevádzku kotla sú voda a palivo. Voda sa dopravuje do kotla napájacím čerpadlom pod vysokým tlakom, voda sa ohrieva na bod varu a odparuje sa (pozri heslo Parný kotol). Para sa odvádza do prehrievača, v ktorom sa prehrieva nad bod sýtosti za účelom zvýšenia účinnosti tepelného cyklu.

» Slovník energetických pojmov