Magnetic field

Magnetické pole je fyzikálne pole, v ktorom sú veličinami poľa (čiže veličinami priradenými každému bodu poľa) intenzita magnetického poľa H a hustota magnetického toku B. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na pohybujúce sa elektrické náboje alebo magnety sila F. Magnetické pole sa prejavuje silovými účinkami magnetickej látky alebo vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd na magnetické látky alebo pohybujúce sa elektricky nabité častice. Veľkosť magnetického poľa sa vyjadruje intenzitou magnetického poľa B, ktorá má jednotku A/m (ampér na meter).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov