Wet processes

Všeobecne sú to chemické procesy prebiehajúce za prítomnosti vody. Odsírovacie procesy spočívajú v chemickej väzbe síry s vápencom. Podľa spôsobu, akým sa vápenec pridáva, rozlišujeme mokré procesy (vápenec sa pridáva vo forme vápencovej suspenzie) a suché procesy (rozomletý vápenec sa pridáva priamo). Z mokrých procesov sa často používa mokrá vápencová vypierka. Iné metódy sú založené na zachytení oxidu síry vo vodnej suspenzii magnezitu alebo vo vodnom roztoku čpavku. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov