Flue gas desulphurisation

Odsírovanie spalín je odstraňovanie SO2 zo spalín. Pri odsírovaní spalín sa do prúdu spalín privádza absorpčná látka viažuca síru (vápenec, magnezit, dolomit). Vzniknuté zlúčeniny síry sa potom zo spalín odstraňujú. Suché procesy pracujú s aditívami pridávanými do spalín vo forme suchého prášku, mokré procesy sú založené na zachytávaní oxidov síry vo vodnej suspenzii (napr. mokrá vápencová vypierka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov