Fuel cycle

Palivovým cyklom sa označuje postupnosť technologických procesov spojených s využitím paliva. Začína ťažbou, transportom, úpravou, využitím a končí prepracovaním alebo konečným uložením odpadov. Jestvujú dva principiálne odlišné cykly – otvorený palivový cyklus a uzavretý palivový cyklus.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov