Radioactivity

Rádioaktivita predstavuje prirodzený alebo umelo navodený rozpad jadra atómu sprevádzaný vyslaním rádioaktívneho žiarenia (alfa, beta, alebo gama). Podľa toho, či ide o rozpad prvku voľne sa nachádzajúceho v prírode, alebo umelo vytvoreného v jadrových zariadeniach, rozlišujeme prirodzenú a umelú rádioaktivitu. Z hľadiska účinkov nie je medzi nimi žiadny rozdiel.

Pod pojmom radiaktivita môžeme rozumieť aj rádioaktívne žiarenie (žiarenie vznikajúce v dôsledku rádioaktívneho rozpadu), resp. schopnosť vysielať rádioaktívne žiarenie. Charakterizujeme ňou napr. aj prítomnosť  rádioaktívnych látok (rádioaktivita pôdy).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov