Management of the power system

Riadenie elektrizačnej sústavy sa vykonáva dispečerským riadením, ktoré má zvyčajne hierarchickú štruktúru. Hlavným orgánom je ústredný dispečing (pozri heslo Energetický dispečing). Elektrizačná sústava sa riadi tak, aby:

  • celá sústava mala zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou všetkých pripojených odberateľov v požadovanom množstve (dostatok výkonu), požadovanej kvalite (dodržanie frekvencie a veľkosti napätia) a v požadovanom čase (v čase skutočnej potreby),
  • dodávka elektrickej energie bola spoľahlivá (trvalá, neprerušovaná dodávka bez porúch) v normatívne predpísanej kvalite (napätie a frekvencie, bez rázov a prepätí) vo všetkých bodoch sústavy,
  • bola zabezpečená čo najhospodárnejšia spolupráca všetkých elektrární zúčastnených na výrobe.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov