Well water pressure turbine

Tlak vody pred obežným kolesom rovnakotlakovej turbíny je rovnaký ako za obežným kolesom. Obežné koleso takej turbíny musí byť nad spodnou hladinou, aby nebrodilo. Tým vzniká strata spádu, ktorá je však pre turbíny pracujúce s vysokým spádom zanedbateľná. Typickou rovnakotlakovou turbínou je Peltonova turbína. Hranica pre použitie veľkých rovnakotlakových turbín: nad 400 m.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov