Decay series

Rozpadový rad je postupnosť rádioaktívnych rozpadov nuklidov to znamená, že z jedného rádioaktívneho nuklidu rozpadom vzniká ďalší rádioaktívny nuklid. Rad končí stabilným nuklidom až po niekoľkých, po sebe nasledujúcich rozpadoch. Najznámejšie rozpadové rady sú uránový, aktíniový a tóriový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov