Incineration

Spaľovanie je reakcia kyslíka s inými látkami – produkuje sa pri nej teplosvetlo. Po dosiahnutí zápalnej teploty reakcia prebieha rýchlejšie v čistom kyslíku než vo vzduchu. Pri dokonalom spaľovaní organickej látky vznikne oxid uhličitý (pri nedokonalom oxid uhoľnatý) a voda, z ostatných látok vznikajú oxidy. Pri priemyselnom spaľovaní rozoznávame spaľovanie homogénne (plynné palivo a vzduch), heterogénne (koks so vzduchom) a zmiešané (uhlie – prchavý podiel a pevný uhlík so vzduchom).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov