Reliability

Spoľahlivosť je vlastnosť objektu alebo zariadenia plniť požadované funkcie pri zachovaní hodnôt, stanovených prevádzkovými ukazovateľmi v daných medziach a v danom čase podľa stanovených technických podmienok. Spoľahlivosť sa najčastejšie charakterizuje intenzitou porúch, t.j. počtom porúch za stanovený časový interval, napríklad za jeden rok.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov