Coefficient rapidly commonplace

Súčiniteľ rýchlobežnosti veternej turbíny je pomer obvodovej rýchlosti špičiek listov turbíny a rýchlosti vetra. Rôzne typy veternej turbíny dosahujú v závislosti od súčiniteľov rýchlobežnosti rôznu účinnosť premeny energie vetra na mechanickú prácurotora.

Optimálny súčiniteľ rýchlobežnosti (jeho dosiahnutie dáva maximálnu účinnosť; v zátvorke je dosiahnutá účinnosť (pozri heslo Účinnosť))

  • Holandský veterný mlyn: 2,1 (18 %)
  • Americký mnoholistový rotor: 0,9 (30 %)
  • Rotor Darrieus: 4,5 (45 %)
  • Moderný dvojlistový rotor: 6 (50 %)

Teoretická účinnosť 59 % (Betzov limit -  Veterné turbíny dokážu odobrať vetru len časť jeho energie. Nemecký fyzik Albert Betz v roku 1919 vypočítal, že maximálne môže ísť o 59,3% z celkovej energie vetra) je dosiahnutá pri nekonečne veľkom súčiniteli rýchlobežnosti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov