Dry processes

Suché procesy sú chemické procesy, ktoré prebiehajúce bez použitia vody. V prípade odsírovania spalín sa mletý vápenec pridáva vo forme suchého prášku buď priamo do spaľovacieho priestoru alebo do špeciálneho chemického reaktora, v ktorom prebieha odsírovanie. Spaliny sa potom čistia od vzniknutých produktov chemického procesu odprášením v bežných odlučovačoch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov