Efficiency of wind turbine generator

Účinnosť veterného turbogenerátora je pomer získanej mechanickej práce rotora a kinetickej energie vetra prechádzajúceho plochou opísanou vrtuľou turbogenerátora. Teoreticky dosiahnuteľná účinnosť rastie so súčiniteľom rýchlobežnosti turbíny a jej maximálna hodnota predstavuje 59 % (pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti). Maximálna dosiahnuteľná účinnosť v súčasnosti využívaných systémov: holandský veterný mlyn 18 %, americký mnoholistový rotor 30 %, rotor Darrieus 46 % a moderný dvojlistový rotor 48 % .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov