Vacuum

Vákuum je ideálne prázdne prostredie bez látkovej formy hmoty alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak (101 325 Pa).

» Slovník energetických pojmov