Calorific value

Výhrevnosť je energia, ktorú možno uvoľniť spálením 1 kg paliva. Klasické palivá sa skladajú z horľaviny, popoloviny a vody. Výhrevnosť paliva je daná výhrevnosťou horľaviny. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov