Apparent Power

Zdanlivý elektrický výkon v obvodoch so striedavými harmonickými veličinami prúdu I a napätia U sa označuje S a predstavuje vektorový súčet činného P a jalového výkonu Q. Jeho jednotkou je voltampér (VA).

S = U×I

P = U.I.cosφ  (W)  (pozri heslo Činný elektrický výkon)

Q = U.I.sinφ (VAr) (pozri heslo Jalový výkon)

       (kde U je napätie, I prúd, cosφ účinníkφ fázový posun prúdu a napätia)

Zdanlivý výkon nemá priamy fyzikálny význam, ale je dôležitý najmä z dôvodu, že veľa elektrotechnických prvkov má vlastnosti závislé od napätia a prúdu, takže rozmery a možnosti týchto prvkov sa odvodzujú od zdanlivého výkonu. Hoci sa jalový výkon v spotrebiči nepremieňa, je potrebné ho po obvode prenášať, čo má za následok straty po ceste; snahou teda je prenášaný jalový výkon minimalizovať (vhodným návrhom, prípadne s využitím tzv. kompenzátorov účinníku). Zdanlivý výkon možno tiež chápať ako najväčší možný výkon, dosiahnuteľný pri nulovom fázovom posuve (tzn. jednotkovom účinníku).

» Slovník energetických pojmov