Natural gas

Zemný plyn patrí medzi fosílne palivá a jeho základnou zložkou je uhľovodík metán CH4, ktorý obvykle tvorí 88 – 99,8 % plynu. Je ľahší ako vzduch, nie je otravný, ale je nedýchateľný a dusivý. Je bezfarebný a bez zápachu, preto sa pri úprave odorizujetetrahydrotiofénom, aby bol identifikovateľný.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov