Technical maximum

Technické maximum je hodnota 1/4h elektrického výkonu obojstranne potvrdená v kúpnej zmluve s lehotou platnosti minimálne 12 mesiacov (ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodne inak).Iba vo výnimočných prípadoch (napr. sezónne odbery elektriny) je po vzájomnej dohode možné meniť hodnotu technického maxima dvakrát za rok. Technické maximum sa meria pre účely kontroly jeho dodržania celých 24 hodín. Pokiaľ na odbernom mieste dôjde k prekročeniu technického maxima nad dohodnutú hodnotu, dodávateľ účtuje zvýšenú cenu za každý takto prekročený kW.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

» Slovník energetických pojmov