Biomass

Biomasa je hmota rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Pre energetické účely sa buď cielene získava pestovaním rastlín alebo chovom živočíchov, či vzniká ako odpad poľnohospodárskej, lesnej, príp. potravinárskej produkcie. Biomasa slúži priamo ako palivo (napr. palivové drevo) alebo ako surovina pre výrobu plynných, kvapalných, či tuhých palív (bioplyn, bionafta, biobrikety).
Podľa princípu samotnej konverzie energie je možné definovať niekoľko spôsobov získavania energie z biomasy: 
• termochemická premena biomasy (suché procesy): spaľovanie, splynovanie, pyrolýza;
• biochemická premena biomasy (mokré procesy): alkoholické kvasenie, metánové kvasenie;
• fyzikálna a chemická premena biomasy: mechanická (štiepenie, drtenie, lisovanie, briketovanie, peletovanie, mletie atď.), chemická (esterifikácia surových rastlinných olejov);
• získavanie odpadového tepla pri spracovávaní biomasy (napríklad  pri kompostovaní, aerobnom čistení vôd, anaeróbnej fermentácii a pod.).
Bezprostredným produktom týchto procesov je teplo využívané v mieste výroby alebo v jej blízkosti. Teplo je možné využívať buď priamo na prípravu teplej vody, alebo na výrobu elektrickej energie pomocou agregátu poháňaného parou.
zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

» Slovník energetických pojmov