Emissions

Emisia škodlivín je vypúšťanie škodlivých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Škodliviny vznikajú takmer pri všetkých priemyselných výrobách. Medzi emisie patria napr. oxidy uhlíka, dusíka, síry, výfukové plyny – vrátane ťažkých kovov (olovo, ortuť), popolček alebo prach. Napríklad tepelné elektrárne produkujú veľké množstvo spalín z ktorých je potrebné odseparovať predovšetkým oxidy dusíka a síru, ktorá spôsobuje kyslé dažde. Obsah síry v palive závisí od druhu paliva a miesta ťažby. Uhlie obsahuje v priemere 1 až 3 % síry. V palive sa síra vyskytuje v rôznych formách. V pyritickej forme (FeS2) sa nachádza 30 až 70 % síry. V tejto forme ma síra väčšiu mernú hmotnosť ako uhlie, čo sa využíva na fyzikálnu separáciu síry. Zomleté palivo je premývané prúdom vody, ktorá unáša ľahké čiastočky paliva, zatiaľ čo ťažšia síra vo forme pyritu zostavá na dne. Týmto spôsobom sa dá znížiť obsah pyritu o 30 až 60 %.

» Slovník energetických pojmov