Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovvýkon

Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO

Generating capacity of power plant

Celkový brutto (hrubý) elektrický výkon elektrárne alebo elektrárenského bloku je elektrický výkon, ktorý za normálnych prevádzkových podmienok produkuje elektráreň (výkon nameraný na svorkách alternátorov). Je súčtom čistého elektrického výkonu, ktorý elektráreň dodáva do elektrickej siete a vlastnej spotreby elektrickej energie, to znamená spotreby výrobných technologických zariadení samotnej elektrárne. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Active and reactive power
V obvode so striedavým napätím sa okrem činného výkonu uvažuje aj s výkonom jalovým. Jalový výkon sa označuje Q a meria sa vo VAr.

Zdanlivý výkon sa označuje S a predstavuje vektorový súčet činného a jalového výkonu.

S = P+ jQ


Active power

Činný elektrický výkon P je reálna zložka zdanlivého výkonu (pozri heslo Zdanlivý výkon). Jeho jednotkou je W (watt) a je to výkon, ktorý sa nevratne premení na inú užitočnú formu energie alebo tepla. Inými slovami jedná sa o "viditeľnú" zložku elektrickej energie, ktorá sa prechodom do elektrospotrebiča mení na niektorý iný druh energie (kinetická, tepelná, svetelná a pod.). Platí P = U.I.cosφ (kde U je napätie, I prúd, cosφ účinník φ fázový posun prúdu a napätia).

Electric power

Elektrický výkon možno definovať prácu elektrického prúdu za jednotku času, čo je možné vyjadriť súčinom napätia a prúdu. Značí sa P a jeho jednotkou je watt (pre 1 fázový výkon P = U.I, pre 3 fázový výkon P = sqrt(3).(U.I). V elektrických obvodoch jednosmerného prúdu sa definuje len činný výkon, definovaný súčinom prúdu a napätia: P = U.I. Pri striedavom prúde definujeme zdanlivý výkon, formálne zhodný s výkonom jednosmerného prúdu: S = U.I. Činný výkon striedavého prúdu definujeme ako: P = U.I.cosφ a len tento výkon možno premeniť na užitočnú prácu. Jalový výkon je definovaný ako súčin: Q = U.I.sinφ. Tento výkon je spotrebovaný na vytvorenie elektrického alebo magnetického poľa a nevykonáva užitočnú prácu. Elektrický výkon vstupujúci do spotrebiča sa označuje ako príkon a v porovnaní s užitočným výkonom je vždy väčší o veľkosť strát. Súčet príkonov všetkých spotrebičov pripojených k vedeniu alebo zdroju prúdu sa označuje ako zaťaženie.

Gross electrical output

Hrubý elektrický výkon sa v energetike vzťahuje na blok alebo elektráreň. Ide vlastne o elektrický výkon na svorkách elektrického generátora. Elektrický výkon, ktorý za normálnych prevádzkových podmienok dodáva elektráreň do elektrickej siete, je však nižší o tzv. vlastnú spotrebu elektrickej energie a nazýva sa čistý elektrický výkon. Vlastná spotreba elektrickej energie predstavuje spotrebu technologických zariadení samotnej elektrárne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Installed electrical power

Inštalovaný elektrický výkon je projektovaný elektrický výkon, ktorý je elektráreň schopná za normálnych podmienok dodávať spotrebiteľovi alebo do siete. Niekedy sa označuje ako MWi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Installed power capacity of the electric power grid

Inštalovaný výkon elektrizačnej sústavy je súčtom činných inštalovaných výkonov výrobných jednotiek v elektrizačnej sústave .

Installed power of the production unit

Inštalovaný výkon výrobnej jednotky je jej štítkový údaj činného výkonu. 

Reactive power

Jalový elektrický výkon je jednou zo zložiek zdanlivého výkonu (pozri heslá  Zdanlivý elektrický výkon a Činný elektrický výkon). Označuje sa Q, jeho jednotkou je reaktančný voltampér (VAr). Platí Q = U.I.sinφ (kde U je napätie, I prúd, a φ fázový posun prúdu a napätia). Jakový výkon nevykonáva prácu. Jalový výkon má v elektrotechnike veľmi dôležitý význam. Je možné ho vyjadriť napríklad magnetizačným prúdom, ktorý je potrebný na vytvorenie magnetického poľa, resp. kapacitným prúdom pri nabíjaní kapacít. Jalový výkon je teda elektrický výkon potrebný na vytvorenie magnetických polí (napr. v motoroch alebo transformátoroch) alebo elektrických polí (napr. v kondenzátoroch). Môže mať indukčný alebo kapacitný charakter. Vzniká pri pripojení kapacitnej alebo indukčnej záťaže. Tento výkon si vymieňa zdroj a záťaž a zpôsobuje v časti periódy zápornú hodnotu okamžitého výkonu. 

The coefficient of utilization of installed capacity

Koeficient využitia inštalovaného výkonu je pomer skutočne vyrobenej elektrickej energie k množstvu elektrickej energie, ktorú by blok vyrobil pri prevádzke s inštalovaným elektrickým výkonom. Koeficient využitia inštalovaného výkonu sa obvykle vzťahuje k jednému kalendárnemu roku a vyjadruje sa buď hodnotou od 0 do 1 alebo percentom. Hodnota koeficientu využitia inštalovaného výkonu závisí jednak od typu elektrárne a jej zaťaženia (pozri heslo diagram zaťaženia) a v rámci týchto charakteristík od kvality jej prevádzky.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  


Stránka:  1  2  3  (Ďalší)
  VŠETKO