Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO
Súčasné triedenie Krstné meno (vzostupne) Triediť podľa: Priezvisko | Krstné meno zmeniť na (zostupne)

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

Obrázok: Igor Halan

Igor Halan

Phase conductor (L)

Fázový vodič je ktorýkoľvek vodič sústavy, ktorý sa napája pri normálnom používaní; je schopný prispieť k prenosu elektrickej energie a nie je to neutrálny vodič.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Induction brake

Indukčná brzda sa používa k brzdeniu točivého momentu vznikajúceho otáčaním rotoru proti smeru, ktorým by sa chcel pôsobením elektromagnetických síl otáčať.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.

The insulation resistance of the electrical installation

Izolačný odpor je to odpor medzi každým pracovným vodičom a ochranným vodičom alebo zemou. Meranie sa musí vykonať jednosmerným napätím s hodnotami skúšobného napätia, ktoré sú špecifikované v tab. č. 2 pri zaťažení 1 mA. Izolačný odpor je dostatočný, ak každý obvod má pri odpojených spotrebičoch izolačný odpor, ktorý nie je menší ako príslušná hodnota uvedená v technických normách. http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Combined PEN conductor

Kombinovaný vodič je uzemnený vodič, ktorý súčasne plní funkcie ochranného a neutrálneho (stredného) vodiča.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

The ring motor

Krúžkový motor má na rotore trojfázové vinutie. Začiatky vinutí sú vyvedené na tri krúžky umiestnené na hriadeli. Na krúžky dosadajú uhlíkové zberacie kefky, pomocou ktorých sa dá do rotorového vinutia zaradiť vhodný odpor a tím zmenšiť záberový prúd motoru, alebo jeho otáčky a zväčšiť záberový moment.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.

Liberalisation

Liberalizácia znamená uvoľňovanie obmedzení - odstránenie regulačných opatrení. Liberalizácia cien je odstránenie štátneho monopolu a administratívnej tvorby cien. Tvorba cien sa uskutočňuje podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu. Liberalizácia trhu s elektrickou energiou. Znamená odstránenie regulačných opatrení a tým na jednej strane možnosť výberu dodávateľa elektrickej energie, na strane druhej voľnú tvorbu cien podľa vzťahu ponuky a dopytu na trhu. V praxi sa prejavuje najmä zrušením štátneho monopolu na administratívne stanovenie cien. Nemusí pritom znamenať zrušenie štátnej cenovej regulácie - najmä v prechodnom období.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Motor corner

Motor nakrátko má rotorové vinutie trvale nakrátko. Vinutie je zhotovené z masívnych tyčí, spojených po obidvoch stranách vodivými kruhmi.

Hüttner, Ľ., Klug, Ľ.: Elektrické stroje, STU v Bratislave, 2005.

Neutral (N)

Pracovný vodič je vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete, schopný prispieť k prenosu elektrickej energie.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Protective conductor (PE)

Ochranný vodič je vodič, s ktorým sa pri niektorých opatreniach na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom vyžaduje elektrické spojenie s každou z týchto častí:

• neživé časti,

• cudzie vodivé časti,

• hlavná uzemňovacia svorka, uzemňovač,

• uzemnený bod zdroja alebo umelý neutrálny bod.

http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf

Disconnectors

Odpojovače sú spínacie prístroje, ktoré slúžia na viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od napätia. Odpojovačmi možno spínať len obvody bez záťaže (bez prúdu).

Odpojovače delíme:

1. podľa poctu pólov:

  • jednopólové,
  • trojpólové,

2. podľa ovládania:

  • ručne s izolačnou tyčou s
  • ručne pomocou pákového mechanizmu,
  • stlačeným vzduchom (staršie typy odpojovačov), 
  • elektrickým motorom,

3. podľa účelu:

  • prípojnicové (nemajú uzemňovacie nože)
  •  vývodové (majú uzemňovacie nože).

4. podľa vyhotovenia:

  •  na vonkajšiu montáž
  • na vnútornú montáž.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO