Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovVšetky kategórie

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Ďalší)
  VŠETKO

ELEKTRÁREŇ

Storage hydro power plant

Akumulačná vodná elektráreň je vodná elektráreň (VE), ktorej prevádzka je založená na určitom spôsobe hromadenia (akumulácie) vodnej masy. Využíva kinetickú a potenciálnu energiu vody (pozri heslá Kinetická energiaPotenciálna energia). Spôsob akumulácie môže byť rôzny. Do tejto skupiny elektrární patria napríklad:

  • Priehradové - spád je vytvorený priehradnou hrádzou. Majú veľký zásobný objem vody, a preto sa využívajú ako špičkové. Tento typ VE je málo navrhovanou elektrárňou aj z hľadiska ekonomického, vodohospodárskeho a krajinárskeho,
  • Nádržové - spád je tvorený haťou. Vodné elektrárne obyčajne pracujú ako prietokové. Tento typ je z hľadiska vplyvu na prietokové pomery najvhodnejší, nenarúša kontinuitu prietokov,
  • Prečerpávacie - pracujú s objemom akumulovanej vody prečerpávanej z dolnej nádrže do hornej spravidla reverzibilným hydroelektrickým agregátom. Spád je vytvorený rozdielom hladín týchto nádrží,
  • Derivačné - využíva sa získanie spádu v derivácii. Nevyžaduje veľkú vzdúvaciu stavbu, postačujúci je nízky stupeň umožňujúci odber vody do derivačného privádzača. Privádzač môže byť riešený ako beztlakový s voľnou hladinou prevedený ako otvorený alebo uzavretý, alebo tlakový s použitím tlakového potrubia.

 zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power units

Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka pozostávajúca z parného kotla (alebo z jadrového reaktora aparogenerátora) a turbogenerátora. Niekoľko blokov tvorí spolu s ďalšími potrebnými zariadeniami elektráreň.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Derivative hydroelectric power

Pri derivačnej vodnej elektrárni je hydroenergetický spád vytvorený prevažne derivačným kanálom. Najnižšie hodnoty spádu v derivačných elektrárniach bývajú okolo 10 m, najvyššie 200 m a viac.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Derivation canal

Na využitie energie vodného toku treba sústrediť spád na niektorom mieste využívaného úseku. Najčastejším je vzdutie hladiny vybudovaním hate alebo priehrady v koryte vodného toku. Inou možnosťou je odvedenie časti toku derivačným kanálom, ktorého sklon je menší než priemerný sklon riečiska, čím sa na konci derivačného kanála vytvorí spád medzi týmto kanálom a pôvodným riečiskom (pozri heslo Akumulačná vodná elektráreň)

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Double circuit nuclear power plant

Dvojokruhová jadrová elektráreň má okruh chladiva oddelený od okruhu pracovného média. Okruh chladiva nazývame primárnym okruhom a okruh pracovného média sekundárnym okruhom. V takýchto typoch jadrových elektrárni sa reaktor chladí chladivom, ktoré sa pretláča cez reaktorparogenerátor cirkulačným čerpadlom, respektíve turbokompresorom. V prvom okruhu je kompenzátor objemu, lebo objem chladiva závisí od jeho teploty, ktorá sa počas prevádzky mení. Paraparogenerátora postupuje do turbíny, potom do kondenzátora a kondenzát sa čerpadlom dodáva do parogenerátora. V tomto prípade na rozdiel od jednookruhovej jadrovej elektrárne, druhý okruh nie je rádioaktívny, čo zjednodušuje prevádzku elektrárne.

.

Electric power plant

Elektráreň je výrobňa, ktorej úlohou je meniť iné formy energie na elektrickú energiu. Podľa použitej formy energie, ktorej premenou získavame elektrickú energiu, delíme elektrárne na:

  • tepelné – využívajú energiu uvoľnenú spaľovaným fosílnych palív napr. uhlie, nafta, plyn a iné,
  • jadrové – využívajú energiu jadrových reakcií,
  • vodné – využívajú energiu vody,
  • ostatné – využívajú slnečnú energiu a jej transformácie.

Power unit

Elektrárenská jednotka je výrobná jednotka, ktorá je schopná samostatnej prevádzky (elektrárenský blok alebo celá elektráreň) pri výrobe elektrickej energie. 

Power units

Elektrárenský blok je samostatná energetická jednotka pozostávajúca z parného kotla (alebo z jadrového reaktora aparogenerátora) a turbogenerátora. Niekoľko blokov tvorí spolu s ďalšími potrebnými zariadeniami elektráreň.

Photovoltaic power plant

Fotovoltická elektráreň sa skladá z fotovoltických článkov. Dochádza v nej k premene slnečného žiarenia na elektrinu. To, koľko elektriny dokáže fotovoltická elektráreň vyrobiť, závisí od viacerých faktorov. K najhlavnejším patrí počet slnečných hodín a intenzita slnečného žiarenia.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Geothermal power Plant

Geotermálne elektrárne využívajú tepelnú energiu vnútra Zeme, ktorá sa uvoľňuje pri rádioaktívnom rozpade izotopov v zemskej magme. Produkujú elektrinu premenou tepelnej (vnútornej) energie pary na mechanickú prácu turbogenerátora a následne na elektrickú energiu. Súčasný výkon všetkých geotermálnych elektrární na svete je asi 5,9 GW. Tieto elektrárne vyprodukujú ročne približne 35 TWh elektriny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Ďalší)
  VŠETKO