Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmov
Súčasné triedenie Podľa dátumu poslednej aktualizácie (vzostupne) Triediť chronologicky: Podľa dátumu poslednej aktualizácie zmeniť na (zostupne) | Podľa dátumu vytvorenia

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
VŠETKO

Price of undelivered electricity

Cena vzniknutá nedodaním elektrickej energie, pri ktorej vznikajú hospodárske škody (hospodárske straty).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Kľúčové slovo(á):

Circulation pump

Cirkulačné čerpadlo je stroj na zabezpečenie cirkulácie určitého média v uzavretom okruhu. Dôležitú funkciu má napr. vprimárnom okruhu jadrovej elektrárne, kde zaisťuje cirkuláciu chladiva cez aktívnu zónu reaktora a parogenerátor, udržiava potrebný tlak, a tak umožňuje normálnu prevádzku reaktora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Beta particle

Časticou beta označujeme elektrón alebo pozitrón uvoľnený pri rozpade atómového jadra.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pump
Čerpadlo je stroj na prepravu kvapalín a ďalších materiálov v tekutom stave (napr. betónu).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Active energy
"Viditeľná" zložka elektrickej energie, ktorá sa prechodom do elektrospotrebiča mení na niektorý iný druh energie (kinetická, tepelná, svetelná a pod.).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Net electricity output
Čistý elektrický výkon sa v energetike vzťahuje na blok alebo elektráreň. Je to elektrický výkon, ktorý elektráreň dodáva do elektrickej siete. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Deponie

Deponát je zmes popola a energosadrovca navlhčená asi 25 % vody. Takto spracovaná hmota má iba mierne zníženú vyluhovateľnosť škodlivín oproti pôvodným zložkám. Vďaka rôznej veľkosti častíc popolčeka, trosky a energosadrovca je asi desaťkrát znížená priepustnosť vrstvy v porovnaní s vrstvami samostatných zložiek deponátu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Dynamic stability 

Predstavuje schopnosť ES udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri ktorých sú zmeny elektrických veličín veľké a rýchle (napr. skraty). 

Diesel generator

Dieselgenerátor je elektrický stroj slúžiaci na výrobu elektrickej energie, pričom ako pohon sa používa vznetový (dieselový) motor. Prakticky všetky dieselgenerátory produkujú striedavý elektrický prúd a ide teda o dieselalternátory. Tieto zariadenia sa používajú v elektrárňach ako zdroje zabezpečeného napájania dôležitých systémov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Temporarily radioactive waste

Dočasne rádioaktívny odpad obsahuje iba rádionuklidy s veľmi krátkym polčasom rozpadu. Býva skladovaný na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami počas doby, kým aktivita poklesne pod prípustnú úroveň, ktorá je stanovená osobitnými predpismi (zvyčajne 10 polčasov rozpadu prítomného rádionuklidu). Po uplynutí tejto doby môže byť odstránený ako nerádioaktívny odpad.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy supply with a subscription

O dodávke proti platbe vopred sa hovorí vtedy, keď sa odber elektrickej energie uskutoční až po vhodení peňazí (zadaní zakúpeného číselného kódu či priložení magnetickej /čipovej/ karty) do špeciálneho elektromeru. Tento zvláštny spôsob zúčtovania je známy aj pod označením predplatná tarifa alebo tarifa proti platbe vopred.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Agreed 1 / 4h maximum

Hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu (maximálny odoberaný výkon počas 15 minút) dohodnutá v odberovom diagrame u zákazníkov s tzv. nepárnymi sadzbami A1, B1, B3 a ich odvodenými sadzbami A1a, A1b, A1c, A1d a B1a. Dohodnuté 1/4 h maximum u týchto zákazníkov sa na účel fakturácie kontroluje meraním v dňoch pondelok až nedeľa celých 24 hodín denne.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Transport of natural gas

Plyn sa z miesta ťažby do miesta spotreby prepravuje plynovodmi (povrchovými a podmorskými) a po mori v skvapalnenej forme špeciálnymi tankermi. Skvapalnenie zemného plynu na dopravu v špeciálnych tankeroch sa v týchto prípadoch realizuje ešte pred plnením do tankerov schladením na -161 až -169 °C podľa objemu dusíka. To umožní zmenšiť objem plynu na 1/630. Tanker potom musí túto teplotu plynu udržiavať, a tak pripomína akúsi veľkú plávajúcu termosku. Prvú takúto loď postavili Japonci v roku 1973. Divy techniky predstavujú taktiež plynovody budované v nesmierne ťažkých podmienkach na Aljaške a na ruskom severe.            

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control room at the power plant

Dozorňa (alebo tiež velín) v elektrárni predstavuje miesto, odkiaľ sa diaľkovo riadi, ovláda a kontroluje celý technologický proces výroby elektrickej energie. Vzhľadom na to, že tento proces je veľmi zložitý, je v elektrárni niekoľko dozorní, z ktorých sa riadi určitá časť výroby. Tak napríklad v jadrovej elektrárni je bloková dozorňa, núdzová dozorňa, dozimetrická dozorňa, elektrická dozorňa, tzv. spoločná dozorňa a ďalšie. Obsluhu každej dozorne tvoria operátori.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Blower

Dúchadlá patria medzi stroje na stláčanie plynu z atmosférického tlaku na tlak najviac do 0,3 MPa. Podľa pomeru výstupného a vstupného tlaku (tlakový pomer) rozlišujeme ventilátory (tl. pomer menší než 1,1), dúchadlá (tl. pomer 1,1 až 3) a kompresory(tl. pomer väčší než 3). Ide o rotačné stroje, ktoré premieňajú kinetickú energiu rotora na tlakovú (vnútornú) energiu plynu. Podľa konštrukcie sa dúchadlá rozdeľujú na piestové – pri nich je pohyb piestu priamočiary alebo otáčavý (rotačný) – a lopatkové (turbínové) – tu je pracovným orgánom obežné lopatkové koleso. Lopatkové dúchadlo môže byť radiálne, diagonálne alebo axiálne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electricity equipment

Elektroenergetické zariadenia prestavujú technologické celky určené na výrobu, prenosy, rozvody a spotrebu elektrickej energie. 

Energy unite

Základnou jednotkou energie v SI sústave je 1 joule [J]. Je to práca, ktorú vykoná sila 1 N (Newton) na dráhe 1 m. Používa sa predovšetkým v systémoch zásobovania teplom. Energiu môžeme vyjadriť aj ako výkon pôsobiaci určitú časovú jednotku. Základnou jednotkou je wattsekunda [Ws], pričom platí, že 1 J = 1 Ws. V elektroenergetike sa najčastejšie používa ako jednotka energie watthodina [Wh], veľmi často sa tiež používajú násobky základnej jednotky, z ktorých najbežnejšie sú 1 kWh (kilowatthodina), 1 MWh (megawatthodina), 1 GWh (gigawatthodina), 1 TWh (terawatthodina).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy from biomass

Energia biomasy má svoj pôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze. Biomasa môže byť využitá na výrobu elektriny, tepla a môže tiež slúžiť na pohon vozidiel. Elektrickú energiu získame z biomasy jej spaľovaním a výrobou pary, ktorá poháňa parnú turbínu. Podobne, ako je to v klasických tepelných elektrárňach. Novšou metódou je spaľovanie biomasy bez prístupu vzduchu, teda splyňovanie alebo výroba bioplynu. Vyrobený bioplyn je využitý v spaľovacej plynovej turbíne alebo plynovom motore, ktoré poháňajú elektrický generátor.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Fluid boiler

Fluidné kotly umožňujú spaľovať mleté uhlie pri nízkej teplote vo fluidnom lôžku. Nízka teplota potlačuje tvorbu NOx, vznikajúci oxid siričitý sa viaže priamo v ohnisku pridávaním mletého vápenca. Fluidné kotly teda už spĺňajú požiadavky čistej technológie uhlia. Podľa pracovného tlaku rozlišujeme atmosférické fluidné kotly a tlakové fluidné kotly.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluid Rost

Pieskové lôžko s tryskami, ktorými sa privádza primárny spaľovací vzduch. Ohriaty prúdiaci vzduch vytvára nad fluidným roštom vrstvu, v ktorej sa vznášajú častice rozomletého uhlia, popolčeka a vápenca.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Galvanic cell

Galvanické články využívajú chemickú reakciu, pri ktorej sa uvoľňuje energia vo forme elektrického poľa. Pri chemickej reakcii má molekula novovzniknutej zlúčeniny menšiu energiu než je súčet energií častí, z ktorých vznikla. Galvanických článkov existuje mnoho druhov. Niektoré sa dajú opakovane nabíjať, pretože elektrochemické deje, ktoré v nich prebiehajú, sú vratné. Galvanické články patria medzi primárne články – môžeme z nich elektrický prúd odoberať bez toho, že by sme im ho predtým „dodali“.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulating fireplace

V granulačnom ohnisku je teplota spaľovacieho procesu volená tak, aby čiastočky zhoreného paliva (popolček) sa v prúde spalín síce natavili, ale rýchlo ochladli a granulovali. Zhromažďujú sa čiastočne vo výsypkách jednotlivých ťahov kotla a v odlučovači popolčeka. Časť jemného popolčeka však uniká so spalinami do ovzdušia a tvorí škodlivé exhalácie. Havária

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Emergency systems

Havarijné systémy majú za úlohu pri vzniku havárie zapôsobiť proti jej rozvoju a obmedziť jej negatívne následky. Typické havarijné systémy sú napríklad protipožiarne zariadenia (tzv. SHZ – stabilné hasiace zariadenia), systémy pre zamedzenie šírenia parovodnej rádioaktívnej zmesi pri havárii jadrového reaktora s únikom chladiva (kontajnment, barbotážna veža), systémy havarijného chladenia aktívnej zóny a podobne. S havarijnými systémami súvisia bezpečnostné systémy, ktorých úlohou je haváriám predchádzať.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hepa filters

HEPA filtre (High-Efficiency Particulate Air Filter) sú špeciálne zariadenia, na ktorých sa čistia vypúšťané exhaláty z jadrových elektrární. Sú to vysoko účinné filtre, schopné pohltiť 99,9% pevných častíc.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Airtight boxes

Hermetické boxy (s barbotážnou vežou alebo bez nej) alebo kontajnment predstavujú hermetické priestory v jadrových elektrárňach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main clause of thermodynamics

Termodynamika je vedný odbor zaoberajúci sa vlastnosťami a prejavmi energie o vzájomných premenách jej jednotlivých druhov, napríklad teplo, o ich výmene medzi sústavami a ich rovnováhe. Hlavné vety termodynamiky predstavujú najdôležitejšie zákonitosti týchto procesov.

Prvá hlavná veta termodynamiky je vlastne zákon zachovania energie a hovorí, že v uzavretom systéme sa dodané teplo (Q) premení na zvýšenie vnútornej energie systému (DU) a na prácu vykonávanú systémom (W), teda Q = DU + W.

Druhá hlavná veta termodynamiky nám určuje, aké procesy sú v prírode možné a aké nie. Jedna z jej mnohých interpretácií hovorí, že teplo v prirodzených podmienkach prechádza od teplejšieho k chladnejšiemu telesu, opačný proces nie je možný.

Tretia veta je vlastne dôsledkom druhej vety termodynamiky a hovorí, že nie je možné dosiahnuť absolútnu nulu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The main circulation pump

Hlavné cirkulačné čerpadlá v jadrových elektrárňach zaisťujú prietok chladiva (vody) cez aktívnu zónu reaktora. Čerpadlo aj elektromotor tvoria buď celok v jednom puzdre, alebo je motor umiestnený mimo čerpadla. Čerpadlá sa prevádzkujú pri konštantných alebo premenných otáčkach. Zmeny otáčok sa dosahujú zmenou kmitočtu napájacieho prúdu motorov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mass number A

Hmotnostné číslo A uvádza počet nukleónov (t. j. protónov a neutrónov) v jadre. Napr.: Uhlík (12C) obsahuje v jadre 12 nukleónov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam

Hrádza vodného diela sú jeho najväčšou a najnamáhanejšou časťou. Na hrádzu pôsobia okrem tlaku vody aj sily vyvolané pohybom zeminy, na ktorých spočíva priehrada, tlak vetra, vlnobitie, tlak ľadu a podobne. Využitie hrádze ako hrádzovej vodnej elektrárne je možné hlavne na riekach s malým sklonom dna a s veľkými prietokmi. Podľa konštrukcie môžeme hrádze deliť na pevné a pohyblivé.  Na pevné hrádze sa najčastejšie používa betónová alebo členená železobetónová konštrukcia. Ďalej môžu byť hrádze murované alebo zemné.Z pohyblivých hrádzí sa uplatňujú len hrádze bezpečne ovládateľné i v zimnej prevádzke, ako sú hrádze stavidlové, valcové, segmentové, sektorové, klapkové a podobne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Centralized telecontrol (of loads)

Regulácia spotreby pomocou spotrebičov umožňuje ovplyvniť diagram zaťaženia. Operatívne služby DREP-ov využívajú HDO na predchádzanie havarijným stavom ES SR, alebo ich častí; likvidáciu  pohavarijných stavov;  reguláciu  odoberaného výkonu (vyrovnanie  diagramu) pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie; zníženie prenosov v rozvodných sieťach pri dodržaní obchodno-technických podmienok zmluvy na odber elektrickej energie a pravidlá o využívaní možností HDO sú uvedené v pňslušnej PI.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Hydroelectric alternator

Hydroalternátory sa využívajú vo vodných elektrárňach v spojení s vodnými turbínami (Kaplanovými alebo Francisovými). Ich otáčky sa pohybujú od stoviek k tisícom otáčok za minútu. Výkon hydroalternátora závisí od množstva vody a výške vodného spádu. Väčšinou bývajú postavené so zvislými hriadeľmi a predstavujú jedny z najväčších elektrických strojov (stavebná výška s príslušenstvom až 30 m, priemer až 10 m). Pri hydroalternátoroch sa väčšinou používa rotor s vyčnievajúcimi pólmi a veľké stroje mávajú na rotore tlmič, ktorý pri nárazových zaťaženiach zamedzuje tzv. kývaniu rotora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydropower potential

Hydroenergetický potenciál vodného toku je celková energia odtekajúcej vody. Uvádza sa spravidla priemerná hodnota za 1 rok. Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je časť celkového potenciálu, ktorý je možné využiť na výrobu elektrickej energie.  Celosvetový technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je asi 20 000 TWh za rok.  Hydroenergetický potenciál vodného toku je celková energia odtekajúcej vody. Uvádza sa spravidla priemerná hodnota za 1 rok. Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je časť celkového potenciálu, ktorý je možné využiť na výrobu elektrickej energie.  Celosvetový technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je asi 20 000 TWh za rok.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Chromaticity

Chromatickosť alebo teplota farby svetla je teplota, na ktorú by sme museli zahriať absolútne čierne teleso, aby žiarilo rovnako ako posudzované svetlo. Udáva sa v kelvinoch [K] (pozri heslo Kelvin – jednotka termodynamickej teploty). Bežné žiarovkové svetlo má chromatickosť okolo 2 800 K, tzv. denné žiarovky majú chromatickosť okolo 6 500 K.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Immission

Imisie sa charakterizujú množstvom a pôsobením znečisťujúcich látok na prostredie a sú vlastne dôsledkom ich emisie. Napríklad oxidy síry a dusíka počas spaľovania fosílnych palív okysľujú dažďovú vodu, premieňajú ju na kyslý dážď, ktorý poškodzuje rastliny a škodlivo pôsobí na pôdne procesy. Imisie sa stali vážnym problémom ovplyvňujúcim aj samotnú existenciu života na Zemi.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Insolation

Využitie energie priameho slnečného žiarenia je závislé nielen od výkonu slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch, ale i od celkovej doby denného slnečného svitu. Na posúdenie oboch týchto faktorov slúži insolácia, udávajúca celkové množstvo slnečnej energie dopadajúcej v danom mieste za jednotku času na jednotku horizontálneho povrchu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ionization

Ionizácia je zmena elektricky neutrálnych atómov na ióny, čiže na nosiče elektrického náboja. Nevodivé plynné prostredie sa vplyvom ionizácie stáva vodivým pre elektrický prúd.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ionizing radiation

Ionizujúce žiarenie je tvorené časticami nabitými, nenabitými alebo obidvomi druhmi a je schopné priamo alebo nepriamo ionizovať (t. j. „odtrhávať jeden alebo viac elektrónov“) atómy alebo molekuly prostredia, ktorým prechádza. Žiarenie, s ktorým sa stretávame, má charakter časticový (častice alfa, častice beta, elektróny, protóny a iné) alebo vlnový (röntgenové žiarenie, žiarenie gama).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Insulator

Izolant je každá látka s veľmi malou elektrickou vodivosťou, respektíve s veľmi veľkým elektrickým odporom. Najdokonalejším izolantom je vákuum.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isotherm

Izoterma je termodynamická krivka v grafe stavových premenných, napr. objemu V a tlaku p. Pre ideálny plyn možno izotermu vyjadriť vzťahom p.V = konšt. Pojem izoterma sa používa tiež v meteorológii, kde označuje čiaru zobrazujúcu na mape alebo grafe množinu bodov s rovnakou teplotou v rovnakom čase.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isothermal plot

Izotermická zmena stavu pracovnej látky prebieha pri stálej teplote pracovnej látky. Rozlišujeme izotermickú expanziu, t. j. zväčšovanie objemu plynu pri stálej teplote, a izotermickú kompresiu, t. j. stláčanie plynu pri konštantnej teplote.  Pri izotermickej zmene zostáva súčin merného objemu a tlaku plynu konštantný. Ak stlačíme napr. daný objem plynu izotermicky na 20 % pôvodnej veličiny, zväčší sa tlak plynu päťnásobne.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Center for processing radioactive waste

Spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov je komplex na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov do formy vhodnej pre konečné uloženie. Spracovateľské zariadenia sú určené na spracovanie a úpravu kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní jadrovej elektrárne. Na úpravu a spracovanie RAO sa používajú nasledovné technológie: triediace zariadenie pre pevné RAO, vysokotlakový lis na zmenšenie objemu nespáliteľných odpadov, spaľovacie zariadenie na redukciu objemu pevných a kvapalných spáliteľných RAO, zariadenie na koncentráciu kvapalných RAO a cementačné zariadenie pre spevňovanie a stabilizáciu koncentrovaných odpadov. V celom procese zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi je finálnym produktom vláknobetónový kontajner zaplnený cementovou zmesou, resp. voľne uloženým pevným odpadom zaliatym cementovou zmesou určený na trvalé uloženie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kľúčové slovo(á):

The core of uranium-235

Jadro izotopu uránu 235 sa skladá z 92 protónov a 143 neutrónov (t. j. 235 nukleónov). Ide o štiepiteľný izotop, ktorého delením dochádza k uvoľneniu tepla využívaného v jadrových reaktoroch.

Hmotnostné číslo A = 235.

Protónové číslo Z = 92.

Neutrónové číslo N = 143.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear safety

Jadrová bezpečnosť je stav a schopnosť jadrového zariadenia a jeho obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie a nedovolenému úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear power

Časť energetiky využíva na výrobu elektrickej energie jadrovú energiu. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear reactor

V jadrovom reaktore dochádza k uvoľneniu jadrovej energie a jej premene na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cation

Kladne nabitý katión (Na +, Cu2+, Ce4+) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm stratí ionizáciou elektrón. Katión sa v elektrickom poli pohybuje k záporne nabitej elektróde (katóde). Katióny z katódy prijímajú elektróny – redukujú sa.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cathode

Katóda je záporná elektróda. Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny s kladným nábojom – katióny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kirchhoff's laws

Kirchhoffove zákony predstavujú spolu s Ohmovým zákonom základy teórie elektrických obvodov. Jeho prvý zákon hovorí, že súčet prúdov prichádzajúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov vychádzajúcich z uzla. Podľa druhého zákona sa súčet súčinov odporu a prúdu pre každý elektrický prvok v obvode rovná elektromotorickému (napájaciemu) napätiu použitému v obvode. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cogeneration

Kogenerácia je kombinovaný proces výroby elektrickej energie a využiteľného tepla, často prebieha v paroplynových zariadeniach. Kogeneračná jednotka spaľujúca zemný plyn sa skladá zo spaľovacej plynovej turbíny, spalinového kotla a z parného turbostroja. Teplo s nízkou teplotou sa využíva na ohrev úžitkovej vody a na kúrenie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  

Wheel excavator

Kolesové rýpadlo je zariadenie, ktoré sa používa na odstránenie nadložných vrstiev horniny nad uhoľným slojom v povrchových baniach (na túto činnosť sa tiež používa tzv. korečkové rýpadlo). Takisto sa používa na ťažbu uhlia v baniach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurizer

Kompenzátor objemu je jedným z dôležitých častíc primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Zmena výkonu reaktora je sprevádzaná prechodnou alebo trvalou zmenou strednej teploty chladiva a v uzavretom okruhu i zmenou tlaku chladiva. Veľké zmeny tlaku sú z hľadiska spoľahlivej prevádzky jadrových elektrární nežiaduce a preto sa na ich obmedzenie používa kompenzátor objemu. Najčastejšie ho tvorí samostatná nádoba s uzavretým pomocným objemom a s plynovým alebo parným vankúšom nad hladinou chladiva, ktorá je priamo pripojená k primárnemu okruhu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Commutation

Komutácia je proces usmerňovania striedavého elektrického napätia a prúdu na jednosmerné. V magnetickom poli dynama sa otáča závit a v ňom sa indukuje napätie. Ak pripojíme závit k dvom poloviciam krúžku (lamelám), ku ktorým sú pripojené kefky, získame jednosmerný elektrický prúd. Kefky sa nepohybujú a záporná kefka je stále spojená s vodičom, ktorý prechádza pod severným pólom. Kladná kefka je neustále pripojená k vodiču prechádzajúcemu pod južným pólom. Následkom toho teda od kefiek prechádza prúd stále tým istým smerom. Pri komutácii dochádza v cievke k zmene smeru prúdu (následok otáčania rotora). Na zlepšenie komutácie sa medzi hlavné póly ešte umiestňujú úzke pomocné póly s komutačným vinutím.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Commutator

Komutátor je zariadenie umiestnené na hriadeli dynama. Skladá sa z niekoľkých vzájomne izolovaných medených lamiel, ku ktorým vedú konce cievok navinutých na jednotlivé segmenty rotora a cez ktoré sa uzatvára elektrický okruh. Priamo na komutátor dosadajú uhlíkové zberacie kefky, slúžiace na prepojenie prívodných vodičov s cievkami. Otáčaním rotora sú do obvodu postupne zapojované ďalšie cievky a tým plní komutátor vlastne funkciu usmerňovača. Čím viac lamiel komutátor má, tým je výstupné jednosmerné napätie stabilnejšie (t. j. menej zvlnené).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Condensation

Proces zmeny plynného skupenstva na kvapalné (napr. pary na vodu).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Container

Kontajnery pre rádioaktívne odpady, vrátane vyhoreného jadrového paliva, predstavujú prostriedky, v ktorých sa uskutočňuje najmä ich transport, dočasné skladovanie i trvalé uloženie. O kontajneroch hovoríme pokiaľ majú objem nad 1 m3, do tohto objemu ide o rôzne obaly, sudy, a podobne. Kontajnery bránia predovšetkým úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia a taktiež chránia obsah pred zásahmi zvonka. Keďže rádioaktívne odpady, s ktorými treba manipulovať majú hmotnosť od niekoľkých gramov (najmä inštitucionálne odpady), až po desiatky ton (vyhorené palivo), tak aj obaly a kontajnery pre RAO majú najrôznejšie rozmery a konštrukciu. Asi najbežnejšie sa pre transport nízko a stredne aktívnych odpadov využívajú 200 l sudy a rôzne typy betónových kontajnerov. Naproti tomu, kontajnery pre vyhorené jadrové palivo, sú vyrobené z hrubostennej ocele, majú vlastné systémy detekcie únikov z nich a ich hmotnosť môže dosahovať až 100 ton. Naviac sú na tieto kontajnery kladené vysoké požiadavky z hľadiska mechanickej, tepelnej a tesnostnej odolnosti, a tak ich konštrukcia vydrží i náraz lokomotívy, či pád dopravného lietadla.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Containment

Ochranný obal zo železobetónu okolo reaktora a primárneho okruhu. Kontajnment zabraňuje „voľnému“ šíreniu rádioaktívnych látok do okolia pri haváriách primárneho okruhu spojených s porušením jeho celistvosti.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Contamination

Kontaminácia je znečistenie alebo zamorenie objektov alebo ovzdušia škodlivými alebo nebezpečnými látkami (jedovatými, rádioaktívnymi, choroboplodnými a podobne). Proces odstránenia kontaminácie sa nazýva dekontaminácia. Pri kontaminácii ľudí rozlišujeme kontamináciu vonkajšiu, ktorá sa odstraňuje hygienickou očistou a kontamináciu vnútornú, ktorej odstránenie je komplikované a závisí od druhu kontaminácie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Impeller

Lopatkové koleso je pomalobežný veterný motor, používaný od poslednej štvrtiny devätnácteho storočia najprv v Amerike, neskôr i v Európe. Na rozdiel od rýchlobežného veterného motora sa maximálna účinnosť dosahuje pri súčiniteli rýchlobežnosti okolo 1. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption

Absorpcia  je  výraz  pochádzajúci z latinského  jazyka a označuje  proces  pohlcovania  či  pohltivosť. Z hľadiska optiky predstavuje absorpcia zoslabenie svetla (elektromagnetického žiarenia) pri jeho prechode látkou. Toto zoslabenie je spôsobené premenou energie žiarenia na iné formy vnútornej energie látky. Z hľadiska atómovej a jadrovej fyziky je absorpcia odbúdaním častíc zo zväzku pri prechode hmotou, pričom tento úbytok častíc je spôsobený zrážkami s atómami prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy absorbed from the sea

Asi 1/4 slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch je absorbovaná morom a ohrieva povrchové vrstvy vody. Systém OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) využíva rozdiel teploty vody na povrchu oceánu a v hĺbke 600 až 1 000 m, ktorý je v teplých moriach vyše   20 K. Teplotné rozloženie na povrchu oceánu sa dá farebne vizualizovať z družíc pomocou termovízie. Oranžová a žltá farba odhaľuje víry teplého Golfského prúdu, zelená a modrá sú studené prúdy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Agglomerate

Aglomerátom v elektrárňach nazývame materiál, ktorý vzniká pridaním asi 25 % vody k popolčeku alebo popolu, zachytenému a nahromadenému po spálení uhlia v uhoľných elektrárňach. Vzniknutá zmes sa premieša v špeciálnom zariadení a takto pripravený aglomerát je sypký až granulovitý, pri transporte sa nepráši a pri styku s vodou sa z neho uvoľňuje len veľmi málo škodlivín. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Active safety systems

Na rozdiel od pasívnych bezpečnostných systémov aktívne bezpečnostné systémy potrebujú na svoj pohon dodávku energie a na uvedenie do činnosti riadiaci signál. Sú podstatne zložitejšie a vyžadujú si náročnú kontrolu a údržbu. Využívajú obyčajne viacero nezávislých zdrojov informácií. Typickými príkladmi aktívnych bezpečnostných systémov sú zariadenia na odstavenie reaktora pomocou zasunutia regulačných tyčí, systém havarijného chladenia atď.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Activity

Aktivita charakterizuje rýchlosť rozpadu rádioaktívnych atómových jadier. Vyjadruje sa v počte rozpadov za časovú jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq]. Je to aktivita, pri ktorej nastáva v žiariči v priemere jedna rádioaktívna premena za sekundu. Pomenovaná je podľa francúzskeho fyzika A. H. Becquerela.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Active zone

Je to oblasť reaktora, v ktorej prebieha štiepna reťazová reakcia. V tejto oblasti dochádza pri štiepení jadier paliva k intenzívnej premene jadrovej energie na tepelnú energiu. Konštrukčné riešenie aktívnej zóny ovplyvňuje výber paliva, chladiacej látky a pri tepelných reaktoroch výber moderátora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnikAccumulation furnace

Zariadenie určené na vykurovanie, ktoré požadovaný teplotný stav v priestore dosahuje premenou elektrickej energie na energiu tepelnú a tá sa následne v zariadení akumuluje. K akumulácii tepla dochádza v čase nízkej tarify (najčastejšie v noci) a to sa neskôr spotrebúva na vykurovanie počas dňa. Čas nabíjania je obvykle osem hodín denne.

zdroj: www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Heat accumulator

Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zariadenie umožňujúce uchovať teplo do okamihu spotreby. Ide napríklad o teplo slnečného žiarenia, ktoré možno uchovávať v kvapalnej alebo pevnej látke.  Môže to byť tiež zásobník najčastejšie naplnený horúcou vodou a parou. Pracuje tak, že v čase nízkej spotreby tepla sa doň zavádza prebytočná para, ktorá zvyšuje tlak v zásobníku a kondenzuje v ňom. V čase vysokej spotreby sa para odoberá z priestoru nad hladinou. Tým klesá tlak, časť horúcej vody sa odparuje a vzniknutá para kryje špičkovú spotrebu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alternator

Alternátor alebo generátor je elektrický stroj, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú. Alternátor je zdrojom striedavého napätia a prúdu s frekvenciou u nás a v Európe 50 Hz a v USA 60 Hz. Turbína, alebo iný pohon otáča rotorom a jeho budiacim vinutím prechádza jednosmerný prúd, v stroji vzniká otáčavé magnetické pole, ktoré v trojfázovom vinutí statoraindukuje trojfázové striedavé napätie. Ak vinutie kotvy (statora) sa zaťaží samostatnou záťažou, alebo pripojením na sieť, vinutím statora pretekajú prúdy a tieto spoločne s prúdom budiaceho vinutia rotora vytvárajú výsledné magnetické pole stroja. Stroj sa nazýva synchrónny preto, lebo otáčky rotora sú synchrónne (3 000, 1 500, 1 000, 750 ot./min. a podobne).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alternator driven by an internal combustion engine

Alternátor poháňaný spaľovacím motorom je pomaly bežiaci stroj s veľkým priemerom a malou dĺžkou rotora (pozri heslo Rotor). Rotor pracuje väčšinou aj ako zotrvačník, aby vyrovnával nerovnomernosti spôsobené chodom piestových spaľovacích motorov (pozri heslo Spaľovací motor).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Anion

Anión je častica so záporným nábojom. Záporne nabitý anión (napríklad anión chlóru Cl , síry S 2–, fluóru F ) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm alebo molekula získa ionizáciou elektrón (17Cl + 1e-17Cl-). Anión sa pohybuje ku kladne nabitej elektróde (anóde). Anióny na anóde strácajú elektrón.

Armature

Armatúra je v súvislosti s potrubiami (aj plynovými či parnými) súbor potrubných dielov na rozdvojenie či zmenu smeru prúdu a na riadenie prietoku tekutiny. Sú to najmä tvarovky, spojky, príruby, odbočky, rozdeľovače, kompenzátory, ventily a pod.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Asynchronous alternator

Asynchrónny alternátor je elektrický stroj generátor, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím otáčavého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak pohonným motorom otáčame rotorom alternátora nadsynchrónnymi otáčkami a vinutie statora je pripojené na sieť, potom stroj generuje elektrickú energiu a dodáva do siete. Na výrobu elektrickej energie sa dnes využívajú v menších vodných elektrárňach a veterných elektrárňach, kde pracujú ako stroje napájané aj do rotora z meniča frekvencie (double fed). Menič dodáva do rotora zo siete výkon o sklzovej frekvencii. Výhodou asynchrónneho generátora je jeho jednoduchá konštrukcia a nízka cena.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atom

Atóm je najmenšia časť chemického prvku, ktorá je schopná vstúpiť do chemickej reakcie. Atóm sa skladá z malého jadra a z elektrónového obalu. Jadro atómu je tvorené protónmi a neutrónmi, elektrónový obal elektrónmi

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic mass

Atómová hmotnosť je pokojová hmotnosť atómu určitého chemického prvku v základnom stave. Hmotnosti atómov alebo molekúl sú veľmi malé. Napr. atóm nuklidu vodíka 1H má hmotnosť 1,673 55.10-27 kg, atóm nuklidu uhlíka 12C 1,992 67.10-26 kg. Na vyjadrenie hmotnosti atómov a molekúl používame – atómovú hmotnostnú jednotku = 1,660 57.10-27 kg. Táto jednotka bola zvolená tak, aby hmotnosť 1,660 57.10-27 kg mala atómová hmotnostná konštanta, ktorej hmotnosť je definovaná ako 1/12 hmotnosti nuklidu uhlíka 12C.

Atomic Act

Atómovým zákonom nazývame zákon o mierovom využívaní jadrovej energie. V tomto zákone sú upravené všetky náležitosti súvisiace s využívaním jadrovej energie na mierové účely. Ide napríklad o povinnosti a práva právnických a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie, podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, podmienky jadrovej bezpečnosti, pôsobnosť štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ďalšie. V Slovenskej republike ide o Zákon 541/2004 – ZÁKON z 9. septembra 2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Automated system of dispatching control of the power system (ASDC)

Automatizovaný systém dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy (ASDR) predstavuje jeden funkčný celok na všetkých dispečerských pracoviskách a energetických dielach na strane riadiacej a riadenej. ASDR sa budujú na základe zlučiteľných technických a programových prostriedkov. Nadväznosť databázy medzi dispečerskými úrovňami sa deje vzájomnou dohodou. Prístup k databázam a nakladanie s dátovými súbormi určuje Kódex prenosovej sústavy Slovenskej republiky (PS SR) a príslušná prevádzková inštrukcia (PI). Zakázané sú zásahy do funkcie ASDR, ktoré ovplyvnia informácie a doklady o prevádzke elektrizačných sústav Slovenskej republiky (ES SR), alebo jej častí, bez predchádzajúceho prerokovania so zodpovednými pracovníkmi príslušného dispečingu a pracovníkmi ani dispečerskej služby. Napájanie zariadení ASDR musí byť bezvýpadkové s vylúčením beznapäťových stavov. 

 Off-grid systems

Autonómne systémy na výrobu energie sú systémy nezávislé od rozvodnej siete (tzv. grid off, autonómne alebo ostrovné). Slúžia objektom, ktoré nemajú možnosť pripojiť sa k rozvodnej sieti. V takomto prípade sú aj najlacnejším spôsobom získania elektrickej energie.Na tento účel sa obyčajne používajú mikroelektrárne s výkonom od 0,1 do 5 kW. Súčasťou autonómneho systému sú aj akumulátory (batérie) a riadiaca elektronika. V objekte potom môže byť buď rozvod jednosmerného prúdu s nízkym napätím (12 alebo 24 V), alebo je v systéme zapojený ešte menič napätia na dodávku striedavého prúdu 230 V.

Bubbler - Condenser tower

Pod barbotážou rozumieme prebublávanie horúcej pary cez studenú vodu a tým jej rýchlu kondenzáciu spojenú súčasne s podstatným znížením jej tlaku. Barbotážna veža alebo tiež barbotážny systém je kondenzačný systém, ktorý je podstatnou časťou systému lokalizácie havárie spojenej s únikom chadiva z reaktora a z primárneho okruhu elektrárne. Jeho úlohou je zabezpečiť počas havárie ochladenie a kondenzáciu unikajúcej rádioaktívnej vodnej pary.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Barrier (in nuclear power plant)

Bariéry v jadrovej elektrárni zabraňujú úniku rádioaktívnych produktov štiepenia z jadrového paliva do životného prostredia. Bariérami v elektrárni typu VVER (Vodo-Vodný Energetický Reaktor) sú hermetický obal palivových tyčí, primárny okruh a kontajnment (pozri heslo Kontajment) alebo hermetické boxy v spojitosti s barbotážnou vežou

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Barrier for the radioactive waste

Bariérou pre rádioaktívne odpady rozumieme súhrn prostriedkov spomaľujúcich alebo znemožňujúcich migráciu rádionuklidov z odpadov alebo z úložísk do ich okolia. V prípade geologických úložísk sú používané technické bariéry vytvorené človekom (forma odpadov, kontajner, výplň medzi kontajnerom a okolitou horninou a stavebné bariéry) a prírodné bariéry predstavované úložnou horninou a okolitou geologickou formáciou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Safety of electrical distribution facilities

Bezpečnosť elektrických rozvodných zariadení sa dosahuje realizáciou takej elektrickej inštalácie, ktorá zaistí bezpečnosť osôb proti účinkom prúdu, ktorý by mohol vzhľadom na svoje fyziologické účinky spôsobiť úraz.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Safety at work

Bezpečnosť práce je interdisciplinárny vedný odbor, ktorého predmetom skúmania je optimalizácia práce (pracovných podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod.) podľa kritérií minimalizácie poškodenia zdravia a vylúčenia nebezpečných situácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo životy pracovníkov. Také vlastnosti práce, pracovných postupov, pracovných podmienok, pracovných činností, pracovných nástrojov, organizácie práce a pod., chránia pracovníkov na elektrických zariadeniach pred ohrozením (v elektroenergetike, napr. před ohrozením elektrickým napätím alebo prúdom, pred výbojmi, pred elektromagnetickým žiarením, a pod.).


Safety of operation

Bezpečná prevádzka je taký spôsob prevádzkovania určitého zariadenia, ktorý nemá za následok neakceptovateľný negatívny vplyv na personál, obyvateľstvo a životné prostredie. Tento pojem je mimoriadne významný pre jadrové elektrárne, kde stratégia bezpečnosti pozostáva z troch základných prvkov, sú to – bezpečnostné bariéry, bezpečnostné systémy (pozri heslo Bezpečnostné systémy jadrových elektrární) a bezpečnostné postupy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Safety in the management of the distribution system

Zodpovednosť za riadenie časti distribučnej sústavy (DS) sa určí po dohode medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) s používateľom v súlade s Dispečerským poriadkom dispečingu prevádzkovateľa DS (DPD) a prevádzkovou inštrukciou (PI). Tým sa zabezpečí, že iba jedna zmluvná strana bude vždy zodpovedná za určitú časť zariadenia alebo vybavenia. PDS a používatelia menujú osoby trvalo zodpovedné za koordináciu bezpečnosti práce v sústave v súlade s Kódexom distribučnej sústavy. Zoznam týchto osôb, vrátane spojenia medzi nimi si vzájomne vymenia a udržujú ho aktuálny

.

Safety procedures of nuclear power plants

Bezpečnostné postupy jadrových elektrární sú špeciálne predpisy opisujúce riadenie prevádzky a činnosť pri haváriách a havarijné plány ochrany pracovníkov a obyvateľstva v prípade úniku rádioaktívnych látok do okolia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Safety systems

Bezpečnostné systémy sú technické zariadenia, ktoré pôsobia proti tomu, aby prípadná porucha prerástla do nehody alebo havárie (pozri heslo Bezpečnostné systémy jadrových elektrární).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Safety systems of nuclear power plants

Pre prípad zlyhania niektorého z prvkov jadrovej elektrárne sa vytvárajú systémy prekážok tak, aby prípadná porucha neprešla do nehody či havárie. Hlavnou úlohou bezpečnostných systémov je odstaviť reaktor – zastaviť reťazovú štiepnu reakciu, zabezpečiť odvod zvyškového tepla z aktívnej zóny reaktora, zabezpečiť neporušenie primárneho okruhu a znížiť tlak v hermetických priestoroch za účelom ochrany jednotlivých bezpečnostných bariér a to za každého prevádzkového stavu, aj v prípade maximálnej projektovej nehody, to znamená prasknutia hlavného primárneho potrubia.

Tieto systémy rozdeľujeme podľa toho, či na svoju činnosť potrebujú elektrické napájanie a impulz na zásah alebo nie, na pasívne a aktívne bezpečnostné systémy. Aktívne bezpečnostné systémy sú podstatne zložitejšie ako pasívne a k svojej činnosti bezpodmienečne vyžadujú zaistené elektrické napájanie a patrí sem vysokotlakový a nízkotlakový havarijný systém chladenia aktívnej zóny a sprchový systém. Pasívne bezpečnostné systémy k svojej činnosti nepotrebujú vonkajší zdroj energie. Tvoria ich hydroakumulátory a barbotážny systém.

Všetky zariadenia dôležité z hľadiska bezpečnosti sú viackrát zálohované a za normálnej prevádzky pripravené na okamžitú činnosť. Sú navzájom nezávislé a priestorovo oddelené.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Bimetal

Bimetal alebo dvojkov – zväčša dva kovy s rozdielnou tepelnou rozťažnosťou, navzájom privalcované k sebe. Po ohriatí sa pásik z bimetalu ohne. Bimetal sa často využíva aj v elektrárenstve v rôznych meracích a zabezpečovacích zariadeniach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Biological protection

Biologická ochrana je pojem všeobecne združujúci fyzickú ochranu organizmu pred negatívnym účinkom ionizujúceho žiarenia v jadrových elektrárňach, jadrových laboratóriách, nemocniciach a pod. Ako príklad možno uviesť betónovú alebo vodnú ochranu okolo reaktora v oblasti aktívnej zóny. Ako materiál na biologickú ochranu slúži betón, voda, železo, olovo a pod. Na zoslabenie ionizujúceho žiarenia s energiou 1 MeV na polovicu potrebujeme napr. 13 mm hrubý materiál z olova, alebo 33 mm železa alebo 290 mm vody.

Control room

Bloková dozorňa je riadiace centrum bloku jadrovej elektrárne. Jej obsluhu tvoria operátori, ktorí odtiaľ riadia celý technologický proces výroby elektrickej energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Blocking of appliances

Blokovanie spotrebičov je technické opatrenie proti zapnutiu elektrospotrebičov v čase trvania vysokej tarify. Používa sa pri elektrických vykurovacích systémoch a bojleroch. Zabránením zapnutia týchto elektrospotrebičov na jednej strane vyrovnáva záťaž energetickej sústavy (za účelom efektívneho využívania elektrickej energie), na strane druhej šetrí zákazníkom náklady, pretože v čase vysokej tarify je elektrická energia drahšia.

Boron

Bór (B) je chemický prvok III. A skupiny s vysokou účinnosťou absorpcie neutrónov. Jeho zlúčeniny sa preto používajú do regulačných a havarijných tyčí jadrových reaktorov a jeho kyselina do vôd primárneho okruhu. Pri absorpcii neutrónu sa bór najčastejšie rozpadáva na časticu alfa (jadro hélia) a atóm lítia. Medzi jeho významné zlúčeniny patrí oxid boritý B2O3 a kyselina boritá H3BO3. Bór je dostupný vo forme šedočiernych kryštálov s tvrdosťou 9,3 alebo vo forme hnedého prášku. Má atómové číslo 5, relatívnu atómovú hmotnosť 10,811, teplotu topenia 2 300 °C a hustotu 2 340 kg.m-3

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Exciting winding

Budiace vinutie je elektrické vinutie rotora alternátora (točivého elektrického stroja), ktoré je súčasťou budiacej sústavy. Budiacim vinutím preteká jednosmerný budiaci prúd, ktorý vytvára magnetické pole. Vo vinutiach alternátora premenlivý magnetický tok indukuje elektrické napätie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Total electricity consumption

Celková spotreba elektrickej energie je elektrická energia spotrebovaná v regulačnej oblasti (pozri heslo Regulačná oblasť), vrátane energie vyrobenej samovýrobcami a energie salda dovozu a vývozu (pozri heslo Saldo import-export). 

Price of heat

Cena tepla sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Platba za fixnú zložku ceny vychádza z veľkosti odberu, ale nie je závislá na reálnom odbere v danom roku. Inými slovami, ak je rok teplejší a odberateľ spotrebuje menej tepla, za fixnú zložku ceny tepla platí stále rovnako. Platí to samozrejme aj naopak. Ak odoberie viac tepla, pretože je tuhšia zima, tiež sa to na platbe za fixnú zložku ceny tepla neprejaví. Fixná zložka ceny tepla je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v EUR/kW regulačného príkonu. Regulačný príkon je stanovený pre každého odberateľa individuálne. Je stanovený na základe jeho odberov tepla, alebo dohodou na základe preukázateľných výpočtov. Platba za fixnú zložku ceny tepla sa potom vypočíta podľa vzorca: regulačný príkon odberateľa (v kW) x fixná zložka ceny tepla (v EUR/kW) = celková ročná platba (EUR), pričom táto suma sa platí každý mesiac jednou dvanástinou (celková ročná platba/12). Platba za variabilnú zložku ceny je platbou za skutočne odobraté množstvo tepla. Platí sa len za teplo, ktoré bolo skutočne dodané. Variabilná zložka ceny tepla je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v EUR/kWh. Platba sa vypočíta jednoduchým prepočtom: skutočné odobraté množstvo tepla (v kWh) x variabilná cena tepla (v EUR/kWh) = platba (v EUR)

The price for electrical work

Cena za elektrickú prácu je súčtom platieb za jednotlivé tarify (nízka, vysoká, špičková). Počet a časové vymedzenie taríf (vždy spolu 24 hodín za deň) je určené podmienkami konkrétnej sadzby, pričom celková cena tarify je súčinom nameranej spotreby a ceny za 1 kWh.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity price

Cena za elektrinu sa určuje u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrinu a objemu odobratej elektriny (Eur/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektriny, t.j. plat za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektriny).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php cierne

District heating

Centralizované zásobovanie teplom (CZT) je systém dodávky tepla a  teplej úžitkovej vody (TÚV), pri ktorom je z jedného centrálneho zdroja zásobovaných viacero objektov. V súčasnosti, po ére odpájania si začína opäť získavať svojich priaznivcov z dôvodu komfortného, enkonomického aj ekologického využívania tepelnej energie. Poskytuje totiž možnosť prechodu na obnoviteľné zdroje energie, čo je pri inom type vykurovania problematické.

zdroj: http://www.skalco.sk/index.php?pid=11//cervena

CERN-European Organization for Nuclear Research

CERN je skratka z francúzskeho názvu Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – Európske združenie pre jadrový výskum. Je to výskumné stredisko fyziky vysokých energií založené roku 1952 európskymi štátmi. Centrum CERN-u sa nachádza pri Ženeve, na hranici medzi Švajčiarskom a Francúzskom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Clausine - Rankine steam cycle

Clausius-Rankinov parný cyklus je tepelný obeh pozostávajúci z izobarického ohrevu vody na teplotu varu (sýtosti), vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v turbíne. Obeh sa uzatvára kondenzáciou pary na vodu (kondenzát).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cyclic (regenerative) process

Cyklický (regeneratívny) proces je opakujúci sa proces, pri ktorom dochádza k obnove pôvodných stavov látok. V prípade odsírovania spalín hovoríme o cyklickom či regeneratívnom procese vtedy, keď sa absorpčná látka odstraňujúca síru zregeneruje a opäť vracia do procesu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Cyclone

Cyklón je zariadenie v tvare prevráteného kužeľa, v ktorom sa na princípe odstredivej sily odlučujú hmotnejšie tuhé častice z prúdu plynu. Spaliny obsahujúce popolček sa do cyklónu privádzajú tangenciálne veľkou rýchlosťou, častice sa odstredia a spadnú do výsypky. Vyčistený plyn sa odvádza stredom na ďalšie spracovanie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Cyclone separator

Cyklónový odlučovač je zariadenie umožňujúce na základe odstredivých síl mechanické odlučovanie hrubšieho prachu z prúdu plynu. Dobre odlučuje hmotnejšie častice, ale nie je schopný odlúčiť jemnú frakciu. Cyklónové odlučovače sa dajú používať jednotlivo alebo ako bunkové cyklóny s malým priemerom radené vedľa seba paralelne. Účinnosť odlučovania prachu z plynu sa môže pri viacstupňovom radení dostať až na úroveň vyše 90 %.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Time network

Časový článok je súčasť elektrickej ochrany elektrických strojov a zariadení. Účinkom časového článku ochrana zapôsobí až po vopred nastavenom časovom intervale.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Particulate (corpuscular) radiation

Časticové (korpuskulárne) žiarenie spočíva v prenose energie usporiadaným pohybom elementárnych častíc, ktoré majú nenulovú pokojovú hmotnosť (napr.: žiarenie neutrónové, protónové...).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Chernobyl disaster

Černobyľská havária sa stala 26. apríla 1986, v černobyľskej atómovej elektrárni na Ukrajine počas štandardne vykonávaného experimentu pre využitie elektrického výkonu dobiehajúceho turboagregátu na krátkodobé núdzové chladenie reaktora. Experiment sa mal vykonať pri tepelnom výkone reaktora cca 700 MW, čo znamenalo nutnosť jeho zníženia z prevádzkového výkonu okolo 3 000 MW. Uskutočnil sa však pri tepelnom výkone menšom ako 200 MW a taktiež palivoreaktore malo nízku zásobu reaktivity spôsobenú vysokým vyhorením článkov (reaktor bol práve pred pravidelnou odstávkou). Počas experimentu sa prudko začal zvyšovať výkon, obsluha zasunula havarijné tyče, ktoré však mali pri danom stupni vyhoretia paliva opačný efekt. Následkom toho došlo k explózii pary, ktorá odhodila niekoľkotisíctonové veko reaktora. Katastrofa si bezprostredne vyžiadala 31 mŕtvych z radov požiarnikov a zamestnancov elektrárne a 237 ľudí ochorelo na akútnu chorobu z ožiarenia. Tisíce záchranárov a pomocníkov bolo zasiahnutých ekvivalentnou dávkou od 300 do 500 mSv. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. Oblasť v okolí s priemerom 30 km je ešte stále neprístupná. Škody na pôde, hospodárstve a majetku boli neskôr odhadnuté na asi 10 miliárd amerických dolárov. Pri evakuácii pomáhalo vyše pol milióna osôb, z nich štvrtina zasiahnutá väčšími dávkami je dodnes pod lekárskym dozorom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Clean coal technologies

Čisté technológie uhlia sú moderné metódy využitia uhlia ako primárneho zdroja energie, zamerané na maximálne využitie s minimálnymi negatívnymi účinkami na životné prostredie. Uhlie sa spaľuje v moderných fluidných kotloch alebo sa spracúva v splyňovacích jednotkách (pozri heslo Splyňovanie uhlia). Typická je kogeneratívna výroba užitočného tepla a elektrickej energie v paroplynových cykloch.

Ako perspektívna sa javí technológia IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle), ktorá je založená na účelnom spojení splyňovania palív s konvenčným paroplynovým cyklom. Uhlie sa za pôsobenia kyslíka splyňuje v reaktore. Vzniká syntetický plyn, ktorý sa privádza do plynovej turbíny. Z plynovej turbíny vychádza horúci plyn, ktorého teplo sa využije na výrobu pary. Para sa potom privádza ku klasickej parnej turbíne. Elektrická energia sa vyrába pomocou plynovej, tak aj pomocou parnej turbíny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dose (radiation)

Radiačná dávka predstavuje podiel množstva energie ionizujúceho žiarenia, pohltenej anorganickou látkou, a hmotnosti tejto látky. Ide o základnú veličinu charakterizujúcu pôsobenie ionizujúceho žiarenia na látku. Jednotkou dávky je jeden gray (Gy), čo je jeden joule pohltený jedným kg látky (1 Gy = 1 J/1 kg). Mimosústavová jednotka je 1 rad, pričom 100 radov = 1 Gy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/

Denitrification

Denitrifikácia je jedna z metód na znižovanie škodlivých emisií produkovaných elektrárňami. Jedná sa o odstránenie oxidov dusíka (NOx) zo spalín primárnou a sekundárnou metódou. Primárna metóda zabraňuje vzniku oxidov dusíka (NOx) konštrukciou kotla a riadením spaľovania. Sekundárna metóda rozkladá vzniknutý oxid dusíka (NOx) na dusík a vodu selektívnou katalytickou reakciou v špeciálnom reaktore.

Consumption diagram

Diagram odberu je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny obyčajne stanovené v MW pre zvolený časový interval (napr. 24 hodnôt pre denný diagram odberu/dodávky). 

Load curve

Diagram zaťaženia predstavuje dôležité grafické znázornenie závislosti elektrického výkonu od času. V praxi sa využíva závislosť elektrického výkonu elektrárne, časti energetickej sústavy, sústavy ako celku a podobne. Sledovaným obdobím môže byť deň (24 hodín), týždeň a podobne (pozri heslo Denný diagram zaťaženia). 

Dielectric

Dielektrikum je nevodič – prostredie s vysokým merným odporom (minimálne 1010 W/cm). Vložením do elektrostatického poľa dôjde k polarizácii dielektrika. Jedná sa o elektrický izolátor s niektorými významnými fyzikálnymi vlastnosťami, dôležitý pri praktických aplikáciách.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dynamic stability

Dynamická stabilita predstavuje schopnosť elektrizačnej sústavy (ES) udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri ktorých sú zmeny elektrických veličín veľké a rýchle (napr. skraty)

Dispatching of the transmission system

Dispečing prenosovej sústavy riadi prevádzku prenosovej sústavy v reálnom čase, zabezpečuje trvalú rovnováhu medzi výrobou (zdroje, dovoz, vývoz, tranzit) a spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave (ES) SR ako celku a zabezpečuje aj výmenu elektrickej energie v medzinárodnom meradle.

Power distribution

Distribúcia elektriny je preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia. Za distribúciu sa teda považuje dodávka elektrickej energie koncovým spotrebiteľom: domácnostiam, menším až väčším hospodárskym subjektom. Prenos a distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom elektrických vedení, elektrických staníc, transformátorov a iných zariadení.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution power substation

Distribučná stanica je elektrická stanica, ktorá je súčasťou distribučnej elektrizačnej sústavy (ES). Zabezpečuje rozvod elektrickej energie do určitej oblasti, resp. zásobuje elektrinou väčšie množstvo zákazníkov s rozdielnym stupňom dôležitosti. Distribučné stanice možno rozdeliť podľa funkcie na transformovne, spínacie stanice, meniarne, kompenzačné stanice.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Distribution system

Distribučná sústava (DS) predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy; elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, pokiaľ takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov. Lokálna distribučná sústava (LDS) je distribučnou sústavou menšieho rozsahu (ročný objem distribúcie nepresahuje 1500 GWh a je pripojených najviac 100 000 odberných miest), ktorá je zvyčajne pripojená do nadradenej regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ LDS je právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia.

Underground service

Domová prípojka je vedenie odbočujúce z rozvodnej siete do odberného zariadenia odberateľa.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Transportation of crude oil

Ropa sa z miest jej ťažby do miest spotreby dopravuje prakticky tromi spôsobmi – po železnici v cisternových vagónoch, ropovodmi alebo vodnou cestou v tankeroch. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patria Big Inch v USA, dlhý 2 190 km a vedúci od nálezísk v Texase do rafinérie v Pensylvánii, kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial, ktorý vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km, ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km, vedúci z oblasti Bahrajnu v Perzskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru, aljašský ropovod, ktorý vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a má dĺžku 1 287 km. Za najdlhší ropovod na svete je označovaný ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyre sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a bývalej NDR, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

Transportation of coal

Uhlie sa na väčšie vzdialenosti väčšinou prepravuje v nákladných vagónoch po železnici, menšie množstvo na nákladných lodiach po riekach a moriach. Tejto doprave chýba terénna prispôsobivosť, úspornosť a nepretržitá prevádzkyschopnosť ropovodov a plynovodov. Priemyselné centrá s najväčšou spotrebou energie získavanej z uhlia však väčšinou už vznikali v blízkosti uhoľných baní, takže nebolo potrebné realizovať dopravu na veľkú vzdialenosť. Problémy s dopravou uhlia nastávajú hlavne v zime, keď uhlie samotné zamŕza a musí sa nechať rozmrazovať vo vykurovaných priestoroch alebo pomocou rôznych rozmrazovacích zariadení

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electricity demand

Dopyt po elektrickej energii je očakávaná spotreba pri určitých (klimaticky normálnych, cenových) podmienkach. Dopyt nie je totožný s konečnou spotrebou, líši sa o spotrebu energetických procesov (ťažba a úprava palív, výroba a doprava tepla), neobsahuje vlastnú spotrebu, spotrebu na čerpanie ani straty v sieťach.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity import

Dovoz elektriny predstavuje množstvo elektriny dodanej zo susedných sústav do vlastnej sústavy v danom období.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Dosimeter 

Dozimeter je merač množstva energie röntgenových alebo rádioaktívnych lúčov na jednotku plochy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Slag crusher

Drvič trosky je zariadenie na rozdrvenie stuhnutej trosky na malé čiastočky, umožňujúce ďalšiu manipuláciu. Pri prudkom ochladení prehriatej roztavenej trosky, vytekajúcej z výtavného ohniska, troska granuluje na drobné častice, uľahčujúce ďalšiu manipuláciu. Pretože granulácia trosky pôsobením vody nie je úplne spoľahlivá, býva súčasťou granulačného zariadenia ešte drvič, ktorý rozbíja väčšie kusy trosky, ktorá sa doposiaľ nerozpadla pod vplyvom vnútorného napätia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficient energy use

Cieľom efektívneho využívania energie je zníženie množstva energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Inými slovami, ide o zlepšenie využívania energie.

Electric power grid

Elektrická sieť je súbor jednotlivých vzájomne prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových elektrických vedení určených na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací článok medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Môže byť klasifikovaná podľa funkcie, spôsobu prevádzky, napätí alebo vlastníckej štruktúry. 

Electric field

Elektrické pole je možné definovať ako priestor (alebo jeho časť), v ktorom pôsobí elektrická sila. Elektrické pole môžeme definovať ako pole vytvorené elektrickými nábojmi. Ak je pole vybudené elektrickými nábojmi, hovoríme o elektrostatickom poli. Pokiaľ je vybudené pohybujúcimi sa elektrickými nábojmi, hovoríme o elektromagnetickom poli.

Electric line

Elektrické vedenie je súbor vodičov, izolačných materiálov a konštrukcií určených na prenos elektrickej energie medzi dvoma bodmi elektrickej siete. Podľa druhu rozoznávame:

 • káblové vedenia, ktoré môžu byť uložené v zemi, na lávkach alebo zavesené na stožiaroch,
 • vonkajšie vedenia, ktorých vodiče sú vedené nad zemou (terénom) zvyčajne pomocou izolátorov a vhodných podperných bodov (stožiarov),
 • vedenia izolované plynom, ktorého vodiče sú zapuzdrené a izolované  stlačeným plynom.

Elektrické vedenia sa delia podľa:

·      účelu na: rozvodné a prenosové,

·      umiestnenia na: vonkajšie, káblové a na elektrickú inštaláciu,

·      menovitého napätia: na mn, nn, vn, vvn, zvn a uvn,

·      prúdovej sústavy na: vedenie jednosmerného a striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric heating

Elektrické vykurovanie je spôsob vykurovania využívajúci premenu elektrickej energie na energiu tepelnú (teplo). Elektrické vykurovanie môže pozostávať zo sústavy lokálnych vykurovacích telies, ktoré môžu byť akumulačné, priamovýhrevné ako klasické ústredné kúrenie s potrubným rozvodom tepelného média alebo aj ako podlahové vykurovanie.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric water heating

Elektrický ohrev vody je úprava (ohrev) vody podľa požiadaviek, realizovaná na základe premeny elektrickej energie na energiu tepelnú, určenú na ohrev vody.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric potential

Predmety, ktorých celkový náboj je nenulový (teda majú prevahu buď kladných, alebo záporných nábojov) majú elektrický potenciál. Elektrický potenciál je veličina určená podielom práce, ktorú je potrebné vynaložiť na premiestnenie elektrického náboja a veľkosti elektrického náboja pri jeho premiestnení v elektrikom poli zo vztažného bodu do bodu, v ktorom sa potenciál určuje. Jeho jednotkou je volt (V). Za miesto s nulovým potenciálom (vztažný bod) sa obvykle berie buď nekonečne vzdialený bod (bežné u iných potenciálov, v elektrotechnike obvykle iba v teoretických úlohách), alebo povrch Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electricity

Elektrina je súborný názov pre elektrické javy a stavy (napr. elektrický prúd, elektrické napätie, elektrická energia, blesk, ...), čiže javy a stavy vyplývajúce z prítomnosti a toku elektrického náboja.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Power system (ES)

Elektrizačná sústava (ES) je systém určený na výrobu, prenos a rozvod elektrickej energie. Predstavuje funkčný celok, ktorý pozostáva z elektrární, elektrických staníc  (transformovní, rozvodní, kompenzačných a iných staníc), elektrických vedení, riadiacich,.meracích, regulačných a ochranných systémov a pomocných zariadení. Jej súčasťou sú aj ľudia, ktorí priamo zabezpečujú prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom čase (dispečeri, smenová obsluha a údržba) a vytvárajú jej dôležité charakteristiky typu "človek - technika" najmä v oblasti spoľahlivosti, bezpečnosti, ekonomiky a ekologickosti prevádzky. 

Hlavné väzby v ES, ktoré umožňujú plynulé odovzdávanie elektrickej energie, sú elektrické siete spolu s informačným systémom sprostredkujúcim reguláciu a riadenie sústavy. Moderná ES predstavuje v súčasnosti vysoko centralizovaný systém s prepracovanými metódami riadenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electric Power Dispatching

Elektroenergetický dispečing zabezpečuje podľa uzatvorených zmlúv medzi účastníkmi trhu technickú rovnováhu medzi zdrojmi a potrebou elektriny a bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku elektrizačnej sústavy. Táto je riadená podľa dispečerského poriadku, ktorý vypracúva elektroenergetický dispečing a schvaľuje ministerstvo. Elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vykonáva dispečerské riadenie výroby a spotreby v rámci regulačnej oblasti podľa dispečerského poriadku a je povinný zabezpečovať dodržiavanie pravidiel využívania prepojení elektrizačnej sústavy s elektrizačnými sústavami susedných štátov a odsúhlasovanie a vyhodnocovanie programov výmen elektriny elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky so sústavami susedných štátov. 

Electromagnetic energy

Energia elektromagnetického poľa, ktorá môže byť pri jeho zmene odovzdávaná napríklad nabitým časticiam. 

Electric supply meter

Elektromery sa pripájajú sa v distribučných sieťach vvn (veľmi vysoké napätie) a vn (vysoké napätie) na vyhradené jadrá prístrojových transformátorov prúdu (PTP) a prístrojových transformátorov napätia (PTN), ktoré musia mať rovnakú alebo vyššiu triedu presnosti ako elektromery. PTP a PTN sú tiež určenými meradlami a spolu s elektromermi a pňvodmi tvoria merací obvod, v ktorom musí byť inštalovaná aj skúšobná svorkovnica. Do tohto obvodu nesmie byť pripojené žiadne iné zariadenie bez súhlasu prevádzkovateľa obchodného merania. 

Energy Policy

Energetická politika je súbor pravidiel a podmienok, ktorými štát ovplyvňuje (usmerňuje) podnikanie v odvetví energetiky a stanovuje priority, ciele, termíny, záväzky a nástroje vzťahujúce sa na energetiku v súlade s potrebami hospodárskeho a spoločenského rozvoja vrátane ochrany životného prostredia. Praktické uplatňovanie zabezpečuje nadväzujúca energetická legislatíva, ktorú v širších súvislostiach zahŕňa pojem energetická politika.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy Audit

Energetický audit je vo všeobecnosti  prieskum efektivity a účelnosti súčasnej spotreby všetkých foriem energie v sledovanom objekte. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu výrobnej a nevýrobnej spotreby energie a robí jej ekonomické vyhodnotenia.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy label

Energetický štítok je označenie výrobku (najmä elektrospotrebičov), z ktorého je možné vyčítať základné údaje o spotrebe energie, účinnosti alebo hlučnosti spotrebiča. Najdôležitejším údajom je spotreba elektrickej energie. Podľa energetickej náročnosti môže byť spotrebič zaradený do triedy A až G, pričom A (A+++) označuje najnižšiu spotrebu elektriny.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

 

Power engineering

Energetika je vedný odborr, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Úlohou energetiky je riešiť technické, ekonomické a ekologické problémy sprevádzajúce získavanie energie z prírodných zdrojov a jej premenu na využiteľné formy, vrátane transportu a skladovania energie.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Energy

Max Planck charakterizoval energiu ako schopnosť systému produkovať externú aktivitu (prácu). Podľa Einsteinovho vzťahu E = m.c2 je energia ekvivalentom hmoty (E je energia, m je hmotnosť a c je rýchlosť svetla). Nositeľom energie nie je len látková hmota, ale aj fyzikálne polia. Rozlišujeme nasledujúce formy energie: mechanická energia, tepelná energia (teplo), chemická energia, energia fyzikálnych väzieb, energia elektromagnetického vlnenia, elektrická energia (elektrina). Priama premena jednej formy energie na druhú je možná, nie však vo všetkých prípadoch. 

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Phase

Fáza je vodič či akýkoľvek iný prvok viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím. Označenie vodiča, zväzku vodičov, vývodu, vinutia alebo akéhokoľvek iného prvku viacfázovej striedavej siete, ktorý je za normálneho stavu pod napätím.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Phase voltage

Fázové napätie je napätie medzi koncami vinutí jednej fázy zariadenia. Niekedy je fázové napätie definované rovnako ako napätie medzi fázovým vodičom a nulovým bodom viacfázovej sústavy striedavého prúdu. Vo viacfázovej sústave je ešte definované tzv. združené napätie ako napätie medzi rozličnými fázami

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Fixed component of price for heating

Fixná zložka ceny tepla tvorí priližne 30 % z celkovej ceny tepla (pozri heslo Cena tepla). Zahŕňa v sebe náklady, ktoré vznikajú pri výrobe a dodávke tepla bez ohľadu na to, či je v danom roku „tuhá“ alebo „mierna“ zima. Patria sem odpisy investícií, atesty, povinné odborné prehliadky a skúšky, revízie, opravy, audity, poplatky za znečistenie životného prostredia a i.

zdroj: http://www.skalco.sk/index.php?pid=11

Fluidized bearing

Fluidné lôžko je časť spaľovacieho priestoru fluidného kotla nad fluidným roštom (pozri heslá Fluidný kotol a Fluidný rošt), v ktorom sa pevné častice (rozomleté palivo, popolček, vápenec) udržujú prúdom vzduchu vo vznose a vytvárajú fluidnú vrstvu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fluidised bed combustion

Fluidné spaľovanie predstavuje moderný a veľmi účinný spôsob spaľovania (pozri heslo Čisté technológie uhlia). Jemne mleté uhlie sa v prúde vzduchu a vo vhodne zvolenom spaľovacom priestore (pozri heslo Fluidný rošt a Fluidné lôžko) správa ako vriaca kvapalina. Častice uhlia sú obalené vzduchom a proces horenia je veľmi rýchly a pomerne ľahko regulovateľný. Fluidné spaľovanie sa tiež nazýva spaľovanie vo vznose a spaľovacie teploty sú tu v rozsahu 700 – 900°C.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fossil fuels

Fosílne palivá sú látky na báze uhlíka a vodíka, ktoré vznikli pred miliónmi rokov v zemskej kôre pretvorením organických látok. Podľa skupenstiev rozlišujeme pevné palivá (uhlie), kvapalné palivá (ropa) a plynné fosílne palivá (zemný plyn). Spaľovaním fosílnych palív sa uvoľňuje tepelná energia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Photon

Fotón je elementárna častica (elementárna častica v užšom zmysle je vo fyzike elementárnych častíc taká častica, ktorú už nie je možné ďalej deliť). Je to najmenšie kvantum elektromagnetického žiarenia (kvantum je najmenšie možné (teda už nedeliteľné) množstvo energie, hmoty alebo poznatku, resp. najmenšia možná hodnota fyzikálnej veličiny), ktoré môže byť vyžiarené. Hmotnosť fotónu v pokoji je nulová. Vo vákuu sa pohybuje vždy rýchlosťou svetla. Má aj časticové, aj vlnové vlastnosti, ale nie je ani vlnou, ani časticou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fractional separation rate

Frakčná odlučivosť je odlučivosť pevných častíc z prúdu plynu prechádzajúceho cyklónovým odlučovačom v závislosti od veľkosti častice. Frakčná odlučivosť s klesajúcim polomerom cyklónu vzrastá, pretože rastie odstredivá sila pôsobiaca na hmotné častice.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Network frequency

Frekvencia elektrickej siete je menovitá frekvencia napájacieho napätia 50 Hz. V normálnom prevádzkovom stave sa musí stredná hodnota základnej frekvencie merať v intervale desať sekúnd pre sústavy so synchrónnym pripojením k vzájomne prepojenej sústave v rozsahu 49,5 až 50,5 Hz počas 95 % týždňa (ľubovoľných sedem po sebe nasledujúcich dm') a v rozsahu 47,0 až 52,0 Hz počas 100 % týždňa. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Generator

Generátor je zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu, resp. mení iný druh energie na elektrickú energiu. Najčastejšie sa jedná o rotačné resp. točivé stroje, ktoré využívajú točivé magnetické pole a cievky, v ktorých sa indukuje elektrické napätie. Tieto stroje sa využívajú predovšetkým ako generátory elektrického signálu (alternátor - výroba striedavého elektrického prúdu a dynamo – výroba jednosmerného elektrického prúdu). Môžu byť dimenzované na vysoké výkony s vysokou účinnosťou. Skladajú sa z rotora a statora, pričom rotor zvyčajne vytvára točivé magnetické pole a v statore sú umiestnené cievky (pozri heslo Budiaca sústava). 

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

 

Global warming

Globálne otepľovanie je postupné celkové otepľovanie klímy na našej planéte. Je dôsledkom tzv. skleníkového efektu, ktorý súvisí so zvýšením koncentrácie škodlivín zo spaľovania fosílnych palív a výfukových splodín v atmosfére. Globálne otepľovanie má za následok prudké zmeny klímy, napr. silné dažde a záplavy alebo dlhotrvajúce suchá.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Graphite blocks

Pevný grafit v tvare blokov je rozmiestnený v reaktore tak, aby účinne spomaľoval neutróny. Keďže moderačné vlastnosti grafitu sú horšie ako napr. ťažkej vody, je na dosiahnutie rovnakého efektu spomalenia neutrónov potrebné väčšie množstvo grafitu. Táto skutočnosť ovplyvňuje celkový rozmer aktívnej zóny. Historicky prvý reaktor, ktorý postavil Enrico Fermi so svojimi spolupracovníkmi r. 1942 v Chicagu, bol reaktor moderovaný grafitom. Podstatný vplyv na vlastnosti grafitu má technológia výroby (pozri heslo Grafitový moderátor). Ožiarením v aktívnej zóne mení grafit svoju kryštalickú štruktúru. Účinkom rádioaktívneho žiarenia sa tvrdosť a pevnosť grafitu zväčšuje, jeho tepelná a elektrická vodivosť zmenšuje. Pôsobením rádioaktívneho žiarenia sa menia i rozmery grafitových blokov – prebieha tzv. radiačný rast grafitu (dosahuje až niekoľko percent).

Graphite moderator

V porovnaní s ťažkou vodou sú moderačné vlastnosti grafitu horšie, vyniká však predovšetkým nízkou cenou, je dostatočne pevný, žiaruvzdorný, dá sa ľahko opracovávať a má dobrú tepelnú vodivosť (pozri heslo Grafitové bloky). 

Granulation

Granulácia je proces náhleho ochladenia vytekajúcej žeravej trosky s jej následnou zmenou štruktúry, vyvolanou vnútorným pnutím. Troska sa rozpadá na drobné granule a na kusy, ktoré sa ľahko drvia na zrná vhodné na ďalší transport hydraulickým alebo pneumatickým systémom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulation tank

Granulačná nádrž je vodná nádrž, v ktorej sa ochladzuje a tuhne roztavená troska, privádzaná z výtavnej časti kotla. Je umiestnená priamo pod dnom kotla. Granulačná nádrž je na spodnej časti ukončená výsypkou, umožňujúcou odvádzať zgranulovanú trosku hydraulickým systémom na zložisko.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Accident

Pod pojmom havária rozumieme nežiaducu prevádzkovú udalosť (nehodu), ktorá vyžaduje zvláštne opatrenia v prevádzke, prípadne môže priamo spôsobiť zlyhanie prevádzky, ohroziť okolité zariadenia alebo zdravie a životy ľudí. Môže byť zapríčinená prírodným zásahom, opotrebovaním, únavou alebo nesprávnou údržbou zariadenia, nedodržaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov alebo zlyhaním ľudského faktora. Zvláštnu dôležitosť má problematika havárií v jadrovej energetike a to predovšetkým pre rozsiahle potenciálne následky (pozri heslo Černobyľská havária). Každá jadrová elektráreň má niekoľko redundantných (znásobených) a navzájom nezávislých bezpečnostných a havarijných systémov. Pre hodnotenie mimoriadnych jadrových udalostí, vrátane havárií, sa používa medzinárodne uznávaná stupnica INES (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí - International Nuclear and Radiological Event Scale, vytvorená s cieľom pomôcť verejnosti porozumieť závažnosti udalosti, najmä nehôd a havárii na atómových elektrárňach). 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hermetic compartment (in nuclear power plants)

Ako hermetické priestory v jadrových elektrárňach nazývame priestory, v ktorých sa nachádzajú komponenty primárneho okruhu a ktoré sú vyhotovené tak, aby pri prípadnej havárii zadržali unikajúce rádioaktívne látky aj pri ich pretlaku a zabránia tak ich šíreniu do okolitých priestorov. Hermetické priestory sú teda bariérou proti šíreniu rádioaktívnych látok. Vlastné vyhotovenie hermetických priestorov, ich vlastnosti, rozmery a parametre sa vo svetovej praxi líšia podľa prístupov a skúseností jednotlivých dodávateľov a tiež podľa požiadaviek dozorných štátnych orgánov. Ako príklady hermetických priestorov môžu slúžiť hermetické boxy s barbotážnou vežou alebo kontajnment.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Main circuit-breaker

Hlavný istič umiestnený pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa elektriny, ktoré svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu (maximálna rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič pred elektromerom musí byť opatrený nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty a zabezpečený prevádzkovou plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pričom plombou musí byť opatrený hlavný kryt ističa (pozri heslo Istič).

Main production unit

Pod hlavným výrobným blokom jadrovej elektrárne rozumieme priestory, v ktorých je zariadenie primárneho a sekundárneho okruhu. Usporiadanie hlavného výrobného bloku je podriadené predovšetkým hygienickým požiadavkám rozdelením na kontrolované a nekontrolované pásmo, t. j. priestory, v ktorých sa kontroluje radiačná situácia a všetky činnosti v nich sú podriadené prísnym pravidlám radiačnej ochrany a kontroly a na priestory, v ktorých sa radiačná kontrola nevyžaduje.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustible

Horľavina je spáliteľná zložka paliva (pozri heslá Čierne uhlieHnedé uhlie). V prípade čierneho uhlia  predstavuje horľavina 55 až 70 %, v prípade hnedého uhlia len 40 až 55 %. Prevažnú časť horľaviny tvorí uhlík, v menšej miere sú obsiahnuté vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením horľaviny vzniknú horúce spaliny, obsahujúce oxidy uvedených látok.

Shaft

Hriadeľ je rotačná súčasť strojov, ktorá slúži na prenos rotačného pohybu alebo krútiaceho momentu z jedného miesta na druhé. Na hriadeľ sú obyčajne pripevnené ďalšie súčasti, ktoré sa spolu s ním otáčajú okolo vlastnej osi. Konkrétne ak je hriadeľ je súčasťou rotora (turbíny a elektrického generátora) jeho úlohou je prenášať z turbíny točiaci moment na elektrický generátor. 

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Hydraulic debris removal

Roztavená troska, vytekajúca z výtavného ohniska, granuluje v granulačnej nádrži na jemné častice. Väčšie kusy sa rozdrvia v drviči. Ejektor nasáva zgranulovanú a rozdrvenú trosku do potrubného dopravného systému, ktorým sa troska odplavuje na mokré zložisko. Celý tento proces sa nazýva hydraulický odvod trosky.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hydrocyclone

Hydrocyklón je zariadenie, ktoré umožňuje na základe odstredivých síl mechanické odlučovanie hrubších častíc (sadrovca) z privádzaného prúdu vodnej suspenzie. Častice s hustotou väčšou ako kvapalina sa vytláčajú k stene hydrocyklónu, klesajú po nej a otvorom na dne sa odvádzajú.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Chemical energy

Chemická energia je energia chemických väzieb atómov a molekúl, ktorá sa uvoľňuje v dôsledku prestavby elektrónových obalov atómov. V najväčšej miere sa využíva spaľovaním fosílnych palív a v menšej miere v elektrochemických palivových článkoch

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cooling water

Voda odvádzajúca z kondenzátora teplo, ktoré sa uvoľňuje pri kondenzácii pary. Chladiaca voda sa ochladzuje v chladiacej vežia následne sa vracia do kondenzátora.Ak je v blízkosti elektrárne dostatočný vodný zdroj, používa sa aj prietočné chladenie. Chladiaca voda sa privádza z vodného toku (nádrže) a po ohriatí sa vypúšťa do vodného toku (nádrže) naspäť. Využívanie prietočného chladenia je obmedzené ekologickými požiadavkami na dovolený ohrev vodného toku (vody v nádrži). Teplota chladiacej vody pri vstupe do kondenzátora je 20 °C – 25°C, na výstupe 30 °C – 35°C.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coolant

Chladivo v reaktore odvádza teplo z aktívnej zóny. Ako chladivo je možné použiť plyny, kvapaliny, tekuté kovy a roztavené soli. Chladivo musí mať tieto vlastnosti – dobré tepelné vlastnosti, vysoký bod varu, nízku teplotu tavenia, nízku obstarávaciu cenu. V jadrovej energetike sa dnes používajú predovšetkým tieto chladivá: CO2, voda, ťažká voda, zriedkavejšie NaK a hélium.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Potassium dichromate

Chrompik, je vodný roztok zlúčeniny K2Cr2O7 v koncentrácii od 3 do 5 %. Chrompik bol rovnako ako dowtherm používaný na skladovanie vyhoreného paliva v jadrovej elektrárni A-1, a taktiež mal zabraňovať korózii pokrytia palivových elementov. Pretože niektoré skladované palivové články mali porušené pokrytie, došlo taktiež k jeho kontaminácii alfa nuklidmi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Impedance

Impedancia je definovaná ako podiel efektívneho napätia na svorkách obvodu k efektívnemu prúdu, ktorý obvodom preteká. Impedancia vyjadruje základný vzťah medzi napätím a prúdom v obvodoch striedavého prúdu.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Institutional radioactive waste

Inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa nazývajú rôzne druhy rádioaktívnych odpadov, ktoré vznikajú pri výrobe rádioizotopov a pri ich využívaní vo výskume, lekárstve, priemysle, poľnohospodárstve a v ďalších odboroch ľudskej činnosti. Sú to teda odpady celkom iné ako tie, ktoré vznikajú v jadrových elektrárňach. Tieto odpady sú produkované na rôznych pracoviskách v malých množstvách. Pochádzajú napríklad z nemocníc, z oddelení rádiológie a nukleárnej medicíny, z pracovísk vyrábajúcich umelé rádioizotopy, z vysokoškolských a výskumných laboratórií, z najrôznejších odvetví priemyslu a poľnohospodárstva, kde sa používa rádioaktívne žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ion

Ión je atóm alebo skupina atómov, ktorá stratila alebo získala naviac jeden alebo viac elektrónov. Stratou elektrónu vznikne ión s kladným nábojom tzv. katión, ktorý sa v elektrickom poli pohybuje k zápornej elektróde (katóde). Ziskom elektrónu vznikne záporne nabitý anión, pohybujúci sa ku kladne nabitej elektróde. Ióny sa môžu vyskytovať v plyne (napr. pri elektrickom výboji), kvapaline (roztoky elektrolytov) i v tuhej látke (iónový kryštál, kov, polovodič). Ióny vznikajú pri tvorbe iónovej väzby ionizáciou.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isobaric process

Izobarický dej je zmena stavu pracovnej látky, ktorá prebieha pri stálom tlaku. Ako príklad uveďme ohrev vody, tvorbu pary a prehriatie pary pretlakového parného kotla. Voda preteká rúrkou a súčasne sa ohrieva. Jej teplota sa plynulo mení, až dosiahne teplotu nasýtenia (bod varu zodpovedajúci pracovnému tlaku). Potom sa pri teplote nasýtenia vyparuje. Až po odparení všetkej vody sa vzniknutá para začne ohrievať na pracovnú teplotu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isobaric heat input

Izobarický prívod tepla je prívod tepla pracovnej látke, prebiehajúci pri stálom tlaku. Izobarický ohrev vody prebieha napr. v parnom kotle. Voda sa najprv pri stálom tlaku ohrieva až na teplotu nasýtenia (teplota varu zodpovedajúca pracovnému tlaku), potom sa pri stálej teplote vyparuje. Keď sa všetka voda vyparí, zvyši sa teplota pary. Ak je pracovný tlak vyšší ako kritický (22,1 MPa), mení sa voda na paru pri izobarickom ohreve spojito. Počas izobarického ohrevu vody pri tlaku 16 MPa sa voda sa plynulo ohrieva až na 347,5 °C (teplota nasýtenia), potom sa pri vyparuje. Ohrev pary pokračuje opäť plynulo.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Isotope

Izotopmi nazývame atómy jedného chemického prvku s rovnakým počtom protónov (s rovnakými protónovými číslami) a rozdielnym počtom neutrónov (s rôznymi hmotnostnými číslami). Majú veľmi podobné chemické vlastnosti (vďaka rovnakej elektrónovej obálke), hlavný rozdiel je v tom, že tažšie izotopy reagujú pomalšie. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear and Decommissioning Company

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (pôvodne spoločnosť GovCo, a.s.) vznikla v roku 2005 vyčlenením vybraných jadrových aktív (SE VYZ a SE EBO V1) pred privatizáciou Slovenských elektrární, a.s. Po splnení všetkých podmienok 1. 4. 2006 nadobudli účinnosť zmluvy a povolenia, na základe ktorých spoločnosť prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. je akciovou spoločnosťou v 100 % vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a Stanovami.

Popri prevádzkovaní jadrovej elektrárne V1 spoločnosť realizuje prvú etapu projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A1, prevádzkuje Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov, bitúmenačnú a vitrifikačnú linku na spracovanie rádioaktívnych odpadov, fragmentačné pracovisko na kovové rádioaktívne odpady a Republikové úložisko RAO v Mochovciach, ktoré svojimi bezpečnostnými štandardmi patrí k špičke v rámci európskych štátov. V jej pôsobnosti je i prevádzka seizmicky zodolneného a skompaktneného medziskladu vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach. Do prevádzky je uvádzané finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Perspektívne sa pripravuje aj projekt hlbinného úložiska.

Trvalou prioritou pri zabezpečovaní týchto činností zostáva jadrová a radiačná bezpečnosť v súlade s certifikovaným environmentálnym prístupom k životnému prostrediu. Strategickým cieľom spoločnosti je etablovať sa na európskom trhu ako spoločnosť vysoko odborná a skúsená na poskytovanie služieb spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear fusion reaction

Jadrová fúzia je jadrová reakcia, pri ktorej sa spájajú atómové jadrá ľahších prvkov, čím vznikne nové, ťažšie jadro a uvoľní sa veľké množstvo energie. 

Reactive energy

Jalová elektrická energia je elektrická energia, ktorá vzniká pri vzájomnom pôsobení elektrického a magnetického poľa. Jalová elektrická energia nie je ušľachtilou formou energie, i keď sa využíva napríklad pri chode motorických zariadení, alebo premene na svetelnú energiu v žiarivkách (pri využívaní tejto zložky elektrickej energie je spotreba činnej elektrickej energie cca 5-krát nižšia).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Direct voltage

Jednosmerné elektrické napätie je skalárna veličina charakterizovaná veľkosťou napätia s jednoznačne určeným a nemenným smerom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct electrical quantities

Jednosmerné elektrotechnické veličiny sú skalárne veličiny charakterizované ich veľkosťou s jednoznačne určeným a nemenným smerom. Ak sú jednosmerné elektrické veličiny nemenné v čase a priestore, tak sa tým nemení ani magnetické a elektrické pole, preto sa jav elektromagnetickej indukcie neprejaví.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct electric current

Jednosmerný elektrický prúd je skalárna veličina charakterizovaná veľkosťou prúdu s jednoznačne určeným a nemenným smerom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct current motor

Jednosmerný motor je točivý elektrický stroj, v ktorom sa privádza jednosmerný elektrický prúd na komutátor aj do vinutia statora. Charakteristickou vlastnosťou jednosmerných strojov je, že motor odoberá z elektrickej siete iba prúd potrebný na krytie mechanického zaťaženia. Podľa zapojenia cievok statora s cievkami rotora rozoznávame jednosmerné motory:

 • sériové,
 • derivačné (paralelné zapojenie),
 • kompaundné (časť statorového vinutia zapojená do série, časť paralelne)
 • motory s cudzím budením.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Direct current machine

Jednosmerný stroj je točivý elektrický stroj na jednosmerný elektrický prúd. Ak je do jednosmerného stroja privádzaná elektrická energia, pracuje ako elektrický jednosmerný motor. Ak je stroju dodávaná mechanická energia otáčaním rotora, pracuje ako generátor jednosmerného elektrického prúdu – dynamo.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Iodine

Jód je chemický prvok skupiny VII B s atómovým číslom 53, relatívnou atómovou hmotnosťou 126,904, teplotou topenia 113,5 °C a hustotou 4 934 kg.m-3. Jedná sa o halogén, ktorý kryštalizuje vo forme tmavofialových doštičkových kryštálikov. V jadrových reaktoroch vzniká pri štiepení a rozpadoch niektorých produktov celý rad izotopov jódu. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sa najväčšia pozornosť venuje izotopu jódu 131 s polčasom rozpadu 8 dní.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Underground cable line

Káble sa používajú na rozvod elektrickej energie v mestách, na sídliskách, v priemyselných závodoch a pod. Káble sa ukladajú do zeme alebo sú zavesené vo vzduchu, uloženém na káblových lávkach, na roštoch, v kanáloch a pod. Káble môžeme rozdeliť podľa konštrukcie na jednožilové, viacžilové, symetrické a nesymetrické, podľa účelu na silové (na prenos veľkých výkonov) a komunikačné a z hľadiska prenášaných kmitočtov káble nízkofrekvenčné (do 10 kHz) a vysokofrekvenčné (asi 12 kHz až 12 MHz).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cadmium

Kadmium (Cd) je neušľachtilý kov (chemický prvok VII B skupiny), ktorý sa získava predovšetkým elektrolyticky. Jedná sa o biely, lesklý, ťažný kov s relatívnou atómovou hmotnosťou 112,41, teplotou topenia 320,9°C a hustotou 8650 kg.m-3. Používa sa pri výrobe elektród do alkalických, niklovo-kadmiových akumulátorov a v jadrovej technike ako absorbátor neutrónov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kalin  cycle

Súčasná generácia paroplynových zariadení dosahuje čistú účinnosť 55 %. Budúce generácie energetických technológií umožnia prelomenie hranice 60%. Kalinov cyklus dovoľuje dosiahnuť účinnosť vyššiu ako 60 % a dokonca sa priblížiť k teoretickej hranici danej Carnotovým cyklom (70 až 80 %). Kalinov cyklus využíva zmes čpavku a vody s meniacimi sa bodmi varu. V obehu sa mení zloženie zmesi kvôli minimalizácii teplotných rozdielov.

Kalinov cyklus sa skladá z jednotlakového kotla na odpadové teplo, kde prebieha vyparovanie a prehrievanie zmesi, medzichladiča, ktorý hradí deficit v spotrebe tepla a je umiestnený medzi stredotlakovým a nízkotlakovým dielom turbíny, a destilačného a kondenzačného subsystému, do ktorého pracovná látka vstupuje v stave suchých nasýtených pár a kondenzuje v širokom rozsahu teplôt. Kalinov cyklus nájde uplatnenie pri všetkých paroplynových obehoch i technológiách čistého uhlia, pretože výrazne zvyšuje účinnosť obehu a znižuje prevádzkové náklady. Umožňuje využitie v širokom rozsahu výkonov (20 až 250 MWe) spaľovacích turbín a je vhodný i na kogeneráciu. Výkon Kalinovho cyklu je približne o 25 % vyšší ako pri dvojtlakovom Rankinovom cykle a o 15 až 18 % vyšší než pri trojtlakovom Rankinovom cykle. Vývoj Klinovho cyklu sa uskutočnil na demonštračnej jednotke 3 MWe v Canoga Park v Kalifornii, kde prebiehali skúšobné testy počas 4 000 h.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Canada Deuterium Uranium

Na kanadskom ťažkovodnom reaktore typu CANDU (Canada Deuterium Uranium) je založená jadrová energetika Kanady.

Reaktor typu CANDU využíva prírodný urán ako jadrové palivo chladivommoderátorom je ťažká voda. Aktívna zóna reaktora CANDU je v horizontálne valcovej nádrži z nehrdzavejúcej ocele, , ktorá je naplnená moderátorom -ťažkou vodou. Vonkajší povrch nádrže je obklopený betónovou vodotesnou konštrukciou, v ktorej sa nachádza voda tvoriaca tepelnú a biologickú ochranu.

Tento typ reaktora je fyzikálne veľmi stabilný a bezpečný. Bol skonštruovaný pre podmienky Kanady, ktorá má veľké zásoby uránu a dostatočné kapacity na výrobu ťažkej vody. Kanada „vyváža“ svoju reaktorovú technológiu aj do zahraničia, ako napríklad do Rumunska, kde bol v decembri 1996 uvedený do komerčnej prevádzky 1. blok päťblokovej JE Cernavoda (alebo tiež Černa Voda). Ďalšími krajinami, kde sú v prevádzke rôzne modifikácie tohto typu reaktora, sú India, Južná Kórea a Argentína. Cez nádrž s ťažkou vodou prechádzajú horizontálne pracovné kanály, v ktorých sú uložené palivové kazety. Výmena paliva sa realizuje počas prevádzky reaktora tak, že sa z jednej strany kanála vkladá čerstvá kazeta a vyhorená kazeta sa tým z druhej strany vytlačí. Chladivo ťažká voda – preteká kanálmi, v parogenerátore odovzdáva svoje teplo pracovnej látke sekundárneho okruhu (zvyčajne obyčajnej vode) a vracia sa späť do reaktora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle

Kombinovaný cyklus je vzájomné prepojenie tepelných obehov spaľovacej a parnej turbíny. V spaľovacej turbíne sa tepelná energia z výfukových plynov odvádza do výmenníka (alebo kotla s prídavným spaľovaním) na výrobu prehriatej pary, ktorou sa poháňa parná turbína. Parturbína môže byť kondenzačná alebo v prípade kogenerácie protitlaková odberová s následnou dodávkou tepla. Takto usporiadané elektrárne majú vyššiu účinnosť ako elektrárne iba so spaľovacími turbínami, výhodu v rýchlom nadbiehaní za studeného stavu a disponujú vysokou pružnosťou zmien výkonu spaľovacích turbín.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Compact fluorescent lapms

Kompaktné žiarivky sú žiarivky, ktoré majú elektronický predradník zabudovaný do pätice. Ich výhodou je, že nimi môžeme priamo nahradiť žiarovky v existujúcich svietidlách (majú rovnakú päticu ako žiarovky).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Compressor

Kompresor je stroj, v ktorom prebieha stláčanie plynu, pričom kompresný pomer (pomer výstupného a vstupného tlaku) je väčší ako 3. V piestovom a rotačnom kompresore sa nasávaný plyn stláča zmenšovaním jeho objemu. V odstredivých strojoch (turbokompresoroch) sa plyn urýchľuje v obežnom kole pôsobením odstredivých síl a v difúzore stláča ako dôsledok premeny kinetickej energie na tlakovú.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

End segment

Časť elektrickej ochrany. Vykoná tzv. vybavenie ochrany – vypnutie, odpojenie poškodeného úseku a pomocnými kontaktmi zopne pomocné obvody, ktoré vykonajú požadované úkony (signalizáciu, odbudenie generátora, uzavretie prívodu vody k turbíne a pod.).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Capacitor

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita. Jedná sa o pasívny prvok elektrických obvodov tvorený sústavou dvoch vodičov oddelených dielektrikom (izolantom). Kondenzátory sa zaraďujú do obvodov s cieľom zvýšiť ich kapacitu. Technicky sú kondenzátory bližšie špecifikované podľa rozsahu kapacity a napätia, na ktoré sú určené.

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Contracted amount of heat

(Zakontrahovaná výroba alebo dodávka) – objednané množstvo tepla, ktoré je vopred dohodnuté alebo potvrdené odberateľmi (stanovuje sa pre určité časové obdobie, spravidla jeden rok).

The quality of supplied electric power

Kvalitu dodávanej elektrickej energie predstavujú prevádzkové hodnoty systémových veličín garantované prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľom DS počas normálneho stavu ES podľa STN EN 50160. 

Quality of electrical power

Kvalita elektrickej energie závisí od prevádzkových hodnôt systémových veličín, ktoré sú garantované prevádzkovateľom siete počas normálneho stavu elektrizačnej sústavy. Európska norma EC 50 160 definuje kvalitatívne parametre elektrickej energie. Tieto hodnoty sa nevzťahujú na prevádzkové situácie pri likvidácii poruchy, pri dočasnom prevádzkovom zapojení počas plánovaných prác a v stavoch núdze. Jednotlivé kvalitatívne ukazovatele špecifikujú:

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Liquid radioactive waste

Kvapalnému rádioaktívnemu odpadu sa v jadrových elektrárňach najprv redukuje objem a ďalej sa upravuje buď bitúmenáciou alebo cementáciou do 200 l sudov, ktoré sú vkladané do vláknobetónových kontajnerov a potom ukladané na úložisku. Ďalšou používanou metódou je vitrifikáciapolymerizácia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oxygen

Kyslík (O) je chemický prvok skupiny VI B s atómovým číslom 8, relatívnou atómovou hmotnosťou 15,9994, teplotou topenia -218,3 °C a hustotou 1,429 kg.m-3. Jedná sa o bezfarebný plyn, ktorý je nepostrádateľným biogénnym prvkom. Zvyčajne sa skladá z dvojatómových molekúl O2, no v prírode existuje i trojatómová molekula O3, ktorá sa nazýva ozón. Kyslík je súčasťou vzduchu (23,0 hm. %), vody (88,81 hm. %) a prístupnej časti zemskej kôry (47,3 hm. %). Používa sa pri spaľovaní látok na získanie ich energie, pri oxidácii, na autogénne rezanie a zváranie kovov, ako súčasť raketového paliva, v dýchacích prístrojoch atď.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Laval turbine

Lavalova turbína je prvá rovnakotlaková parná turbína s jedným obežným kolesom s vysokým počtom otáčok a spomaľujúcim ozubeným prevodom.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ljungström regenerative air heater

Tepelný výmenník, ktorého rotor tvoria zväzky zvlneného plechu. Rotor zasahuje jednou polovicou do dymovodu druhou do vzduchovodu predhrievaného plynu. Plechy sú pri pomalej rotácii striedavo obtekané odchádzajúcimi spalinami a predhrievaným vzduchom a kumulované teplo zo spalín sa tým odovzdáva predhrievanému vzduchu.

Pomenovaný je podľa F. Ljungströma (1875–1946), švédskeho vynálezcu a priemyselníka.

●  Otáčky rotora: 3 až 5 za min.,

●  Rýchlosť spalín: 5 až 8 m/s (max. 10),

●  Ohrievač je zostavený zo sekcií vyplnených plechom, s hrúbkou 0,6 až 1,2 mm, šírka štrbiny:  3 až 6 mm.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

International Atomic Energy Agency (IAEA)

MAAE je medzinárodná vládna odborná organizácia pridružená k OSN, so sídlom vo Viedni. Bola založená roku 1957, pričom bývalé Československo bolo zakladajúcim členom. Činnosť agentúry je zameraná hlavne na podporu a kontrolu využitia jadrovej energie, na využitie rádioaktívnych izotopov v lekárstve, poľnohospodárstve, hydrológii a priemysle, na šírenie vedeckých informácií a technických znalostí, poriadanie odborných kurzov a konferencií, vydávanie publikácií a poskytovanie technickej pomoci a riešenie právnych aspektov využitia jadrovej energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetic field

Magnetické pole je fyzikálne pole, v ktorom sú veličinami poľa (čiže veličinami priradenými každému bodu poľa) intenzita magnetického poľa H a hustota magnetického toku B. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na pohybujúce sa elektrické náboje alebo magnety sila F. Magnetické pole sa prejavuje silovými účinkami magnetickej látky alebo vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd na magnetické látky alebo pohybujúce sa elektricky nabité častice. Veľkosť magnetického poľa sa vyjadruje intenzitou magnetického poľa B, ktorá má jednotku A/m (ampér na meter).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetohydrodynamic generator

Magnetickohydrodynamický generátor alebo tiež generátor MHD je zariadenie na priamu výrobu elektrickej energie z tepelnej energie. Princíp zariadenia je založený na interakcii vodivého média (plyn, kvapalina, plazma, tekutý kov) s  magnetickým poľom, čo vedie k vzniku elektrického napätia. Generátory MHD patria medzi netradičné a hádam aj perspektívne spôsoby výroby elektrickej energie. Ich využitiu v priemysle zatiaľ bráni viacero technických problémov.

Základné druhy MHD:

 • systém s otvoreným cyklom, využívajúci spaliny fosílnych palív,
 • systém s uzatvoreným cyklom, využívajúci vzácne plyny,
 • systém s tekutými kovmi (so sodíkom a s draslíkom).
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetic flux

Magnetický tok Φ alebo tiež magnetický indukčný tok je súhrnný tok magnetickej indukcie prechádzajúci určitou plochou. Základnou jednotkou magnetického toku je weber (Wb = m2.kg.s-2.A-1).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Magnetism

Magnetizmus je schopnosť vzájomného pôsobenia látky a magnetického poľa. Magnetické deje sú priamym následkom elektrických dejov. Pojmom magnetizmus tiež označujeme vedný odbor skúmajúci vznik magnetického poľa a jeho pôsobenie na látky, ako aj pôvod magnetického správania sa jednotlivých látok

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Manometer

Manometer je prístroj na meranie tlaku plynu alebo kvapaliny. Výroba pary v kotle je izobarický dej, to znamená, že prebieha pri konštantnom tlaku. Preto je presné určenie tlaku v kotle dôležitým prevádzkovým údajom. Keďže pri nábehu kotla sa mení tlak z atmosférickej hodnoty až na plný prevádzkový tlak, systém merania tlaku musí pracovať spoľahlivo v celom rozsahu, vrátane rezervy danej tlakovou skúškou.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The International Nuclear Event Scale (INES)

V roku 1991 bola Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) zavedená stupnica Medzinárodná stupnica jadrových udalostí INES. Dôvodom bola potreba pravdivého a zrozumiteľného informovania verejnosti o prevádzke jadrových elektrární a ďalších zariadení palivového cyklu, výskumných reaktoroch a úložiskách vyhoreného paliva a RAO vrátane ich transportu. INES delí nehodové udalosti zásadne na nehody (stupne 1, 2, 3), neohrozujúce okolie a vonkajšie lokality elektrárne a nevyžadujúce žiadne mimoriadne opatrenia, a na havárie (stupne 4, 5, 6, 7), ktoré už v dôsledku väčšieho úniku rádioaktivity do okolia vyžadujú realizovať opatrenia uvedené v prijatých havarijných plánoch. Každá účastnícka krajina je povinná v presne stanovenom termíne informovať koordinačné centrum MAAE o každej nehode a havárii. Absolútna väčšina hlásených udalostí je pod 3. stupňom. Havárie s účinkom na okolie (stupeň 4) sú výnimočné a ako príklad možno uviesť haváriu na JE A1 v Jaslovských Bohuniciach. Havárie stupňa 5 boli dosiaľ na svete len dve: na JE Windscale (Anglicko) a JE Three Mile Island (USA). Havária 6. stupňa nebola žiadna. Najväčšou haváriou tak zostávala do 11. 3. 2011 Černobyľská havária, ktorá mala 7. stupeň. 11. marca 2011 vlna tsunami zničila severovýchod Japonska a poškodila jadrovú elektráreň Fukushima. Japonský úrad pre jadrovú bezpečnosť 12. 4. 2011 zaradil haváriu v jadrovej elektrárni vo Fukušime na 7. – maximálny stupeň stupnice INES.

Medzinárodná stupnica INES jadrových udalostí:

0 – Udalosti bez významu na bezpečnosť

1 – Odchylka od normálnej prevádzky

2 – Poruchay

3 – Vážna porucha

4 – Havária s účinkami v jadrovom zariadení

5 – Havária s účinkami na okolie

6 – Závažná havária

7 – Veľká havária

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Maxwell's equations

Maxwellove rovnice sú základné rovnice pre elektromagnetické pole a vzťahy medzi jeho charakteristickými veličinami.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Voltage converter

Menič napätia (prúdu) je transformátor napätia (prúdu). Patrí do skupiny prístrojových transformátorov, ktoré sú určené na napájanie meracích, riadiacich a regulačných, hlásiacich alebo istiacich prístrojov.

Nominal value

Menovité veličiny sú veličiny, na ktoré sa navrhujú stroje, prístroje, vedenia a pod. Ide o veličiny elektrické (prúd, napätie, odpor atď.), tak aj o parametre mechanické, dynamické, tepelné a pod.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Consumption meter (wattmeter)

Merač spotreby elektrickej energie (wattmeter) je jednoduché meracie zariadenie, ktoré analyzuje spotrebu elektriny. Zasunie sa do elektrickej zásuvky a do nej sa potom zastrčí zástrčka elektrického spotrebiča, ktorého spotrebu chceme merať.

Measurement and control

Meranie a regulácia je v elektrárenstve častý pojem. Je to proces určovania veľkosti fyzikálnych veličín (počet otáčok, rýchlosť, tlak, teplota, vlhkosť) a ich porovnávanie s nominálnymi hodnotami. Pri manuálnom procese merania a regulácie sleduje pracovník údaje meradiel a podľa nich nastavuje regulačné orgány (ventily, odpory atď.). Pri automatickom procese ovláda regulačné orgány merací snímač priamo, alebo dáva signál pomocnému systému, ktorý rozvádza pomocnú energiu (tlakovú alebo elektrickú) na výkonné orgány, ktoré ovládajú regulačný orgán.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grinding circuit

Mlecí okruh je okruh, v ktorom dochádza k rozomletiu tuhého paliva alebo vápenca na jemné častice (pozri heslo vápencová suspenzia). Všetky zariadenia určené na prípravu uhoľného prášku tvoria mlecí okruh. Pred rozomletím sa uhlie suší spalinami alebo horúcim vzduchom. Mlecí okruh s priamym fúkaním prášku do kotla dodáva uhlie zo zásobníka cez podávač do mlyna a odtiaľ cez triedič priamo do horákov. Niekedy sa zaraďuje zásobník prášku, ktorý nevyžaduje kontinuálnu prevádzku mlyna. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Milling equipment

Mlecie zariadenie slúži na mletie uhlia pre kotly spaľujúce uhoľný prach. Zahŕňa všetky časti mlecieho okruhu: zásobník surového uhlia, podávač zaisťujúci dopravu uhlia do mlyna, mlyn, v ktorom sa melie kusové uhlie na prášok, triedič, ktorý podáva hrubé kusy späť do okruhu, a potrubný dopravný systém s ventilátorom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Mill

Uhoľný mlyn je zariadenie, v ktorom sa rozomieľa tuhé kusové palivo (uhlie, event. prímes – vápenec) na jemný prášok.

Rúrový mlyn je v podstate otáčajúci sa vodorovný vypancierovaný valec naplnený oceľovými guľami. 

Kladivový mlyn je v podstate rotors pevnými alebo výkyvnými kladivami.

Krúžkový mlyn je konštruovaný podobne ako veľké axiálne guľôčkové ložisko, ktorého spodný prstenec sa otáča.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Moderator

Moderátor je materiál umiestnený v aktívnej zóne reaktora, ktorý slúži na účinné spomalenie rýchlych neutrónov. Najlepšie spomaľujú neutróny prvky, ktorých hmotnosť jadra je porovnateľná s hmotnosťou neutrónu – teda ľahké jadrá. Výborným moderátorom je vodík a teda aj voda, pretože jedna molekula vody obsahuje 2 atómy vodíka a 1 atóm kyslíka. Výborným moderátorom je tiež ťažká voda, grafit a berýlium. Iné ľahké prvky sa nepoužívajú, pretože neutróny nielen spomaľujú, ale aj pohlcujú. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wet limestone scrubbing

Mokrá vápencová alebo vápenná vypierka je mokrý proces odstraňovania zlúčenín síry zo spalín. Spaliny sú vedené do tzv. „práčky”, do ktorej sa vháňa hmla z vápencového mlieka (namočený zomletý vápenec). Síra sa viaže na vápnik a vzniká energosadrovec

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wet processes

Všeobecne sú to chemické procesy prebiehajúce za prítomnosti vody. Odsírovacie procesy spočívajú v chemickej väzbe síry s vápencom. Podľa spôsobu, akým sa vápenec pridáva, rozlišujeme mokré procesy (vápenec sa pridáva vo forme vápencovej suspenzie) a suché procesy (rozomletý vápenec sa pridáva priamo). Z mokrých procesov sa často používa mokrá vápencová vypierka. Iné metódy sú založené na zachytení oxidu síry vo vodnej suspenzii magnezitu alebo vo vodnom roztoku čpavku. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Multiplier

Multiplikačný koeficient je definovaný ako pomer počtu neutrónov jednej generácie k počtu neutrónov predchádzajúcej generácie. Určuje základné stavy štiepnej reakcie:

 • K < 1 – stav podkritický, počet štiepení sa zmenšuje,
 • K = 1 – stav kritický, počet štiepení je konštantný,
 • K > 1 – stav nadkritický, počet štiepení narastá.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Equivalent circuit

Každé elektrické aj strojné zariadenie je možné znázorniť schematicky použitím určitých dohodnutých značiek – nahradiť ho nakresleným elektrickým (potrubným) obvodom - náhradnou schémou. Toto umožňuje jednoduché riešenie prevádzkových stavov daného zariadenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

The cost of the electricity supply

Náklady na dodávku elektriny tvoria náklady na výrobu elektriny a na dopravu elektriny (dodávku elektriny) ku konečnému spotrebiteľovi vrátane nákladov na riadenie elektrizačnej sústavy a systémových služieb a nákladov na vlastnú spotrebu.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

The cost of the electrical work

Náklady na elektrickú prácu zahŕňajú náklady závislé od spotreby elektrickej energie. Obsahujú napríklad palivové náklady, náklady na vodu, náklady na stratenú elektrinu vo vedeniach a pod..

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Cost of electricity production

Pri vyjadrovaní nákladov výroby elektriny je nutné rešpektovať dve základné zložky nákladov odlišného charakteru, a to stálu zložku, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s udržaním pohotovosti zdrojov elektrizačnej sústavy, t.j. náklady nezávislé od výroby elektrickej energie. Sem patria väčšinou odpisy, úroky, mzdy, materiál, réžia a pod.

Premenná zložka zahŕňa náklady závislé od výroby elektriny a obvykle sa redukuje na palivové náklady, teda na tzv. palivovú zložku. Do premennej zložky by mala patriť malá časť niektorých ďalších nákladov, napr. miezd, nákladov na pomocný materiál, bežné opravy, chladiacu vodu a pod. Pre ich malý podiel v premenných nákladoch ich však zvyčajne zahrnieme do stálych nákladov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchase price

Nákupná cena je cena na zabezpečenie tovaru a služieb. Nákupná cena by mala byť nižšia ako cena predajná, aby mohol z tohto kladného rozdielu obchodník hradiť svoje náklady a dosahovať zisk.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Purchases of electricity

Nákup elektriny bilančne zachytáva toky elektrickej energie medzi subjektmi podnikajúcimi v energetike, t.j. výrobcami, distributérmi a obchodníkmi s elektrinou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Feedwater

Napájacia voda je chemicky upravená destilovaná voda, ktorá slúži v parnej elektrárni ako pracovná látka tepelného obehu. Pri prevádzke elektrárne napájacia voda vzniká kondenzáciou pary v kondenzátore, odkiaľ je dopravovaná napájacím čerpadlom do kotla.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Supply pump

Napájacie čerpadlo je čerpadlo dopravujúce napájaciu vodu z kondenzátora do kotla alebo parného generátora. Najčastejšie sa používajú odstredivé radiálne alebo diagonálne čerpadlá v horizontálnom usporiadaní. Keďže výpadky napájacích čerpadiel sú veľmi nebezpečné, používa sa zálohovanie (niekoľko paralelne pracujúcich čerpadiel).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Supply line

Napájacie vedenie je vedenie určené na pripojenie jedného alebo viacerých zákazníkov vybočením zo siete (prenosovej alebo rozvodnej). V sieťach nn sa napájacie vedenie označuje ako prípojka.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

National Nuclear Fund

Účelom zriadenia a činnosti jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky podľa § 7 určené na záverečnú časť jadrovej energetiky v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom poskytovať tieto prostriedky osobám uvedeným v § 10 ods. 1 na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na účely podľa § 9 ods. 1 za podmienok uvedených v § 10 a v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody.

Independent producers

Nezávislí výrobcovia elektrickej energie sú výrobcovia, označovaní podľa smernice 96/92/EC, ako výrobcovia elektrickej energie, ktorí nevykonávajú žiadne prenosové alebo distribučné činnosti na území pokrývanom elektrizačnou sústavou, v ktorej ona pôsobí. Medzi nezávislých výrobcov patria napríklad závodné elektrárne (autorproducers)

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php
.

The low tariff (NT)

Nízka tarifa (NT) je časové pásmo, keď je zaťaženie elektrickej rozvodnej siete nižšie. V tejto dobe sú zvyčajne aj nižšie náklady na výrobu a prenos elektriny. Energetické spoločnosti preto motivujú odber v tomto čase nižšou cenou.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Low level waste

Ako nízkoaktívny označujeme rádioaktívny odpad obsahujúci rádionuklidy v malom množstve. Pri manipulácii a preprave nevyžaduje tento druh rádioaktívneho odpadu tienenie ani chladenie a môže byť trvalo uložený v úložisku povrchového typu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Low voltage

Nízke napätie (nn) je označenie pre nízke napätie v rozmedzí od 50 V do 1000 V.

Support cylinder core

Nosný valec aktívnej zóny umožňuje stabilné upevnenie palivových článkov, regulačných tyčí, meracích kanálov atď. v aktívnej zóne. Iný názov pre nosný valec je kôš aktívnej zóny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Neutral wire

Vodič jednofázovej sústavy vodivo spojený so zemou, t.j. jeho napätie proti zemi je nulové. Funkciou nulového vodiča je uzatvárať prúdový obvod, ale často plní funkciu ako ochranný vodič pri ochrane nulovaním v rozvodoch nn. Druhý vodič jednofázovej sústavy sa nazýva fázový vodič alebo fáza.

Vo viacfázovej sústave sa pri spojení do hviezdy používa vodič, ktorý je pripojený na stred vinutia a hovorí sa mu stredný vodič. Ak je tento stredný vodič uzemnený, potom plní funkciu nulového vodiča.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Impeller

Obežné koleso je zaužívaný názov pre rotujúcu pracovnú časť rotačných lopatkových strojov. Pri prietoku pracovnej látky cez lopatky obežného kolesa dochádza k premene energie. Čerpadlá a turbíny sú príkladom rotačných lopatkových strojov s obežnými kolesami. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steel pressure vessel

Oceľová tlaková nádoba je nádoba z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, v ktorej je uzatvorená kvapalina s vysokým tlakom (12 - 16 MPa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Valuation of electricity

Oceňovanie elektriny závisí od účelu oceňovania. Ak ide o oceňovanie s cieľom vypočítať ekonomickú efektívnosť investícií (podnikateľských zámerov) a rozhodovať o nich, treba cenu elektriny v projektových variantoch stanovovať na báze dlhodobých marginálnych nákladov, a v žiadnom prípade nie na základe priemerných nákladov elektrizačnej sústavy odvodených z historických zriaďovacích cien. Elektrina je neskladovateľný druh tovaru a výroba sa musí v každom okamihu rovnať spotrebe (vrátane strát). Preto musia byť zabezpečené a udržiavané dostatočné kapacity v elektrárni, ale aj sieťach, aby bolo možné pokryť špičkový dopyt po elektrine, aj keby v poslednom čase roka boli tieto kapacity nevyťažené. Z tohto dôvodu je správne, aby cena elektriny bola zostavovaná v podobe minimálne dvojzložkovej tarify: so stálou zložkou, ktorá je úmerná maximálnemu výkonu odobratému v špičke elektrizačnej sústavy a vyjadruje sa v peňažných jednotkách na jednotku výkonu, napr. (Eur/kW) a s premennou zložkou, ktorá je úmerná odobratej elektrickej energii a vyjadruje sa v peňažných jednotkách na jednotku elektrickej práce, napr. (Eur/kWh). Cena za elektrinu musí ďalej rešpektovať:

 • náklady na dopravu od zdroja do miesta spotreby, teda sa musí zvýšiť o náklady na vedenia a náklady na straty v týchto vedeniach - to sa v tarifách premieta pomocou definícií skupín zákazníkov, ktorí sa líšia napäťovou hladinou, na ktorú sú títo zákazníci pripojení,
 • palivové náklady zdrojov, ktoré sú zapojené do krytia zaťaženia v danej prevádzkovej hodine denného, týždenného a ročného diagramu zaťaženia - toto odstupňovanie má aj nepriamu regulačnú funkciu u zákazníkov, keď pôsobí na znižovanie priemerných nákladov v elektrizačnej sústave tak, že odbery sú rovnomerné,
 • dodávku jalovej energie, vyššej alebo nižšej ako normatívne zabezpečenie dodávky výkonu, prekročenie či nevyužitie zmluvného výkonu a práce, potrebu regulačného výkonu (alebo naopak dodávku v prípade, kde je na požiadanie dodávateľa zákazník schopný zvýšiť či znížiť okamžitú spotrebu) a pod.

  Určitým doplnkom taríf je tzv. pripojovací poplatok, ktorý by mal rešpektovať zvýšené investičné náklady dodávateľa v prípade pripojenia nového zákazníka či trvalého zvýšenia maximálneho odoberaného výkonu.

 http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Offtake point

Odberné miesto obecne označuje miesto (lokalitu), odkiaľ sa elektrina odoberá. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber (spotreby). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Deviation

Odchýlka v energetike predstavuje rozdiel dohodnutého množstva elektriny a skutočne dodaného množstva elektriny, ktorý vzniká v danom časovom úseku.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Separability

Odlučivosť je percentuálny podiel tuhých častíc odlúčených zo znečisteného plynu. Odlučivosť cyklónových odlučovačov dosahuje v závislosti od usporiadania okolo 90 %. Odlučivosť elektrostatických odlučovačov dosahuje viac ako 99 %

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Precipitator of fly ash

Odlučovač popolčeka je zariadenie, v ktorom dochádza k odlúčeniu popolčeka zo spalín. V moderných kotloch na mleté uhlie vzniká jemný popolček, unášaný spalinami. Pokiaľ sa nemá dostať komínom do ovzdušia, je potrebné spaliny vyčistiť a popolček odlúčiť. V súčasnej dobe sa používajú predovšetkým elektrostatické filtre, zachytávajúce viac ako 99 % popolčeka. Mechanické odlučovače sú účinné najmä na odlučovanie hrubších častíc. Pre menšie objemy spalín sa môžu použiť textilné filtre.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Separation of fly ash and flue gas cleaning

Odlučovanie popolčeka a čistenie spalín je vlastne odstraňovanie tuhých častíc a škodlivých plynných produktov (predovšetkým SO2 a NOx) zo spalín. Zákon o ovzduší z roku 1991 zaväzuje prevádzkovateľov uhoľných elektrární tak prevádzkovať zariadenie, aby sa dodržali maximálne prípustné koncentrácie škodlivín v exhaláciách. To znamená, že nevyhovujúce elektrárne sa musia k stanovenému termínu odstaviť alebo dovybaviť výkonnými odlučovačmi popolčeka a systémom čistenia spalín.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Heat exchanger station

Odovzdávacia stanica tepla (OST) slúži na prispôsobenie tlaku a teploty vyhrievacieho média podmienkam vhodným pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Súčasne sa tu ohrieva teplá úžitková voda pre zásobované objekty. Systém regulácie umiestnený v OST naviac riadi vykurovanie podľa klimatických podmienok a dennej doby. Odovzdávacie miesto je miesto odovzdania elektriny od výrobcu do prenosovej alebo distribučnej sústavy, alebo miesto odovzdania elektriny medzi prenosovou a distribučnou sústavou, alebo medzi dvoma distribučnými sústavami. 

Waste heat

Ako „odpadové teplo” označujeme teplo, vznikajúce pri technologických procesoch, pre ktoré sa v priebehu procesu nenájde využitie. Zahŕňa sa do strát energie. Odpadové teplo môže byť viazané na najrôznejšie teplonosné prostredie, najčastejšie vodu, vzduch alebo spaliny. Niekedy sa dá odpadové teplo využiť na vykurovanie, prípadne na výrobu pary a elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Disconnector

Odpájač je elementom elektrickej siete, ktorý slúži na viditeľné rozpojenie elektrických obvodov alebo viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od elektrického napájania v stave, keď boli tieto už predtým odpojené vypínačom. Ide o bezpečnostnú funkciu pri práci na vypnutom (odpojenom) elektrickom zariadení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Switch-disconnector

Odpínač je elementom elektrickej siete. Je to vlastne výkonový odpojovač, ktorý umožňuje vypínať elektrické obvody pri plnom zaťažení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Resistivity of power line

Odpor vedenia je základný elektrický parameter vedenia a vyjadruje schopnosť vedenia klásť odpor prietoku elektrického prúdu. Je tvorený odporom vodičov a zeme (v prípade spätnej cesty prúdu zemou).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Desulfurization unit

Odsírovacou jednotkou nazývame zariadenie, ktoré sa inštaluje medzi kotol a komín uhoľnej elektrárne, úlohou ktorého je zachytiť SO2 v spalinách. Účelom odsírovacieho zariadenia je teda odsírenie spalín. Procesy odsírovania spalín patria medzi najrozšírenejšie spôsoby znižovania emisií SO2. Vo svete je známych asi 200 odsírovacích metód, ktoré sú v rôznych štádiách vývoja, či realizácie. Medzi výhody odsírovacích jednotiek patrí, že sa môžu použiť v existujúcich, ako aj v novovybudovaných zariadeniach. Väčšinu odsírovacích procesov je možné zaradiť až na koniec spaľovacieho cyklu, t.j. za kotol, a tým prakticky nezasahovať do výroby elektrickej energie a tepla. Odsírovacie jednotky sú schopné pracovať v pomerne širokom rozsahu kvality a množstva odsírovaných spalín.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Flue gas desulphurisation

Odsírovanie spalín je odstraňovanie SO2 zo spalín. Pri odsírovaní spalín sa do prúdu spalín privádza absorpčná látka viažuca síru (vápenec, magnezit, dolomit). Vzniknuté zlúčeniny síry sa potom zo spalín odstraňujú. Suché procesy pracujú s aditívami pridávanými do spalín vo forme suchého prášku, mokré procesy sú založené na zachytávaní oxidov síry vo vodnej suspenzii (napr. mokrá vápencová vypierka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Air heater

Ohrievač vzduchu je tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín na zohriatie spaľovacieho vzduchu privádzaného do spaľovacej komory kotla. Podľa spôsobu prenosu tepla rozlišujeme rekuperačné a regeneračné ohrievače. V rekuperačnom ohrievači sú spaliny od ohrievaného vzduchu oddelené pevnou stenou, v regeneračných ohrievačoch sa teplo prenáša prostredníctvom akumulačnej časti, ktorá je striedavo ohrievaná spalinami a ochladzovaná vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Protective relay

Ochrany siete predstavujú systém ochrán, ktorý pri poruche obmedzuje následky poškodenia siete a bráni šíreniu poruchy. 

Source protection

Ochrany zdroja predstavujú systém ochrán zdroja zabraňujúci jeho poškodeniu a šíreniu poruchy do prenosovej alebo distribučnej sústavy. 

Collection and supply of electricity

Odber a dodávka elektrickej energie sa uskutočňuje na základe uzavretej zmluvy medzi obchodnými partnermi. Jej súčasťou je časový harmonogram odberu zo siete v kWh alebo MWh dohodnutý pre každé jednotlivé meracie miesto zvlášť. Tým je vymedzený predmet a čas plnenia dodávky elektrickej energie. Spôsob stanovenia odberu a dodávky je definovaný v zmluve o pripojení k energetickej sústave (ES). Obchodné zmluvy musia pri definovaní obchodných vzťahov rešpektovať schémy a vzorce meracieho miesta v zmysle zmluvy o pripojení k ES. 

Lead accumulator

Princíp oloveného akumulátora spočíva v premene elektrickej energie na chemickú energiu akumulátorového média. Olovený akumulátor sa skladá z párov olovených dosiek, ponorených do nádoby s roztokom kyseliny sírovej. Na doskách nenabitého akumulátora sa usadí účinkom kyseliny síran olovnatý PbSO4. Pripojením jednosmerného elektrického napätia pri nabíjaní sa na kladnej elektróde vytvára červenohnedý oxid olovičitý PbO2, záporná elektróda sa pokryje tmavo šedou vrstvou hubovitého olova. Tým sa nabitý akumulátor premenil na galvanický článok. Elektrolyt zhustne a na svorkách páru elektród nameriame napätie 2,1 V. Pri vybíjaní, po spojení svoriek elektród cez záťaž, začne prebiehať opačná chemická reakcia ako pri nabíjaní. V súčasnosti vyrábané akumulátory sú kompaktné. Nádobky majú vyplnené väčším počtom párov doštičiek oddelených pórovitými separátormi. Podľa počtu článkov na uzatvorenom povrchu, prepojených olovenými spojkami, produkujú napätie 6, 12, 24 nebo 48 V. Dosahujú vynikajúcu účinnosť okolo 80 %. Najrozšírenejšie automobilové akumulátory 12 V majú kapacitu 50 Ah (ampérhodín) a ich životnosť je až 500 nabíjacích cyklov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Plumbum

Olovo (Pb - Plumbum) je chemický prvok skupiny IV B, s atómovým číslom 82, s relatívnou atómovou hmotnosťou 207,2, teplotou topenia 327 °C a hustotou 11 350 kg.m-3. Jedná sa o modrobiely mäkký ťažný kov, ľuďom známy už od praveku. Vyrába sa najčastejšie z galenitu. Na vzduchu sa pokrýva tenkou vrstvou oxidu. Používa sa napríklad na výrobu olovených akumulátorov, elektrických káblov, rúrok, v chemických zariadeniach a v zliatinách, ako materiál ochranných krytov proti ionizujúcemu žiareniu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Eligible customer

Oprávnený odberateľ označuje odberateľa elektriny, ktorý je z legislatívy oprávnený uzavrieť zmluvu o dodávke a odbere elektriny s ľubovolným dodávateľom.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Optimization in energy

Optimalizácia predstavuje organizovanie technických a ekonomických systémov a procesov takým spôsobom, aby sa dosiahol stanovený cieľ – optimum – pri zvážení všetkých vedľajších podmienok. V energetike, kde je cieľom výroba elektrickej energie a tepla, je potrebné pri optimalizácii systémov a procesov vziať do úvahy aspekty technické, ekonomické, ekologické, bezpečnostné a podobne. Ďalšia definícia optimalizácie hovorí, že je to proces výberu najvhodnejšieho variantu zo všetkých možných. Z hľadiska ekológieje to dôležitý proces hodnotenia javov v zhoršujúcom sa životnom prostredí.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Island

Ostrov je časť elektrizačnej sústavy elektricky oddelená od prepojenej sústavy - je to v podstate stav núdze, ktorý treba čo najrýchlejšie previesť do normálneho stavu prifázovaním k prepojenej sústave.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Air warming

Proces postupného otepľovania ovzdušia na našej planéte je spojený najmä s negatívnym vplyvom priemyselnej činnosti človeka na životné prostredie. Ide nielen o zvyšovanie priemernej teploty, ale hlavne o celý rad súvisiacich klimatických zmien, ktoré môžu dramaticky zmeniť život ľudí v určitých oblastiach. Otepľovanie ovzdušia súvisí s tzv. skleníkovým efektom, pri ktorom sa v atmosfére zhromažďujú skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý a ďalšie), zabraňujúce vyžarovaniu tepla zo Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control of distribution systems

Ovládanie v distribučných sústavách je súčasť riadenia distribučnej sústavy, kde sa na základe vysielania povelov z hlavnej stanice (riadiacej, ovládacej) do riadeného objektu (napr. podružnej stanice) uskutočňujú spravidla kvalitatívne zmeny, napr. zapínanie a vypínanie strojov, prípojok, spúšťanie a odstavovanie vodných turbín a pod.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Nitrogen oxides

Oxidy dusíka patria medzi škodlivé látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Zvyšujú škodlivé účinky oxidu siričitého a rovnako napádajú sliznice dýchacích orgánov a devastujú lesy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Sulfur oxides

Oxidy síry patria medzi najškodlivejšie látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Hlavným zástupcom je oxid siričitý SO2. Jeho koncentrácia je indikátorom znečištenia vonkajšieho ovzdušia. Dochádza k negatícnemu pôsobeni na horné dýchacie cesty. Nebezpečnější je oxid sírový SO3. Je dráždivější. Typicky sa objevuje při husté hmle. Zspôsobuje kontrakcie hladkej svaloviny dýchacích ciest, a to už v malých koncentraciách. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Indication of the different types of reactors

TYP

Plný význam

Slovenský pojem

AGR

Advanced Gas Cooled, 
Graphite Moderated Reactor

pokročilý plynom chladený, gafitom moderovaný reaktor

BWR

Boiling Light Water Cooled 
and Moderated Reactor

varný, ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

FBR

Fast Breeder Reactor

rýchly množivý reaktor

GCR

Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor

plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor

HTGR

High Temperature, Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor

vysokoteplotný, plynom chladený a grafitom moderovaný reaktor

HWGCR

Heavy Water Moderated, Gas Cooled Reactor

ťažkou vodou moderovaný a plynom chladený reaktor

LWGR

Light Water Cooled, Graphite Moderated Reactor

ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor

PHWR

Pressurized Heavy Water Moderated and Cooled Reactor

tlakovou ťažkou vodou moderovaný a chladený reaktor

PWR

Pressurized Light Water Moderated and Cooled Reactor

tlakovou ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

SGHWR

Steam Generating Heavy Water Reactor

varný ťažkovodný reaktor

WWER
(VVER)

Vodo -Vodjanoj Energetičeskij Reaktor

tlakovou ľahkou vodou chladený
a moderovaný reaktor

RBMK

Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj

ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor

KS

pozri poznámku 1

plynom chladený (CO2), ťažkou vodou moderovaný reaktor

Poznámka 1: Reaktor KS 150 bol prevádzkovaný v prvej československej jadrovej elektrárni A1 v lokalite Jaslovské Bohunice.


Fuel assembly

Montáž palivových tyčí do tzv. palivovej kazety uľahčuje manipuláciu s jadrovým palivom. Jedna palivová kazeta obsahuje až 300 palivových tyčí.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel tablet

Palivová tableta je najčastejšia geometrická forma jadrového paliva. V tejto geometrickej forme je palivo ukladané do palivových tyčí a tie sú spájané do palivových kaziet.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel rod

Palivová tyč je hermeticky uzatvorená rúrka naplnená palivovými tabletami. Zväzok palivových tyčí tvorí palivovú kazetu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel pump

Palivočerpadlo je čerpadlo dopravujúce palivový olej vysokým tlakom do horákov. Vstupný pretlak paliva musí zaistiť jeho dokonalé rozprášenie. Kapacita čerpadla je určená výkonom kotla. Vstupný pretlak paliva môže byť:

 • tlakové rozprašovanie: 3,2 až 5 MPa,
 • parné rozprašovanie: 0,6 až 1,6 MPa.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel blower

Palivodúchadlo je dúchadlo dopravujúce zemný plyn s potrebným tlakom do horákov. Vstupný pretlak musí zaistiť dokonalé zmiešanie plynu so spaľovacím vzduchom. Vstupný pretlak plynu býva 40 až 300 MPa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel economy

Palivovým hospodárstvom jadrových elektrární a elektrární spaľujúcich fosílne palivá nazývame prevádzky elektrární, v ktorých sa palivo do elektrární prijíma, kontroluje a upravuje na jeho použitie, prípadne sa zaisťuje aj manipulácia po využití jadrového paliva, zameraná na jeho bezpečné dočasné skladovanie na území elektrárne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel cycle

Palivovým cyklom sa označuje postupnosť technologických procesov spojených s využitím paliva. Začína ťažbou, transportom, úpravou, využitím a končí prepracovaním alebo konečným uložením odpadov. Jestvujú dva principiálne odlišné cykly – otvorený palivový cyklus a uzavretý palivový cyklus.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fuel assembly

Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré počas reakcie premieňa chemickú energiu paliva priamo na energiu elektrickú Pojem „palivový článok” sa zvyčajne nie úplne presne používa na označenie jadrového paliva vo forme palivovej kazety, palivovej tyče, palivovej gule.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam

Všeobecne predstavuje para plynné skupenstvo látky s teplotou nižšou ako je kritická teplota. Para sa dá skvapalniť jednoduchým zvýšením tlaku bez ochladenia. V elektrárenstve má zvláštny význam vodná para, ktorej energia sa v jadrových elektrárňach a v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivá využíva na roztočenie parnej turbíny a následne na výrobu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam turbine

Parná turbína je tepelný lopatkový rotačný motor, v ktorom sa mechanická energia získava expanziou vodnej pary v jednom alebo postupne v niekoľkých turbínových (tlakových) stupňoch, tvorených rozvádzacím a obežným kolesom s vencom lopatiek. Turbína sa spravidla nachádza na spoločnom hriadeli s elektrickým generátorom – spoločne tvoria tzv. turbogenerátor. Na zvýšenie účinnosti bývajú zvyčajne veľké parné turbíny rozdelené na niekoľko dielov - vysokotlakový a nízkotlakový, prípadne aj strednotlakové stupne. Medzi nimi môže byť aj regenerátor pary, ktorý znova ohreje expanziou vychladenú paru, čím zväčší (za cenu dodania relatívne malého množstva energie) jej objem.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam heating

Parné vykurovanie je spôsob ústredného, prípadne diaľkového vykurovania, v ktorom vykurovacím médiom je vodná para. Para privedená parným potrubím kondenzuje vo vykurovacích telesách, kondenzát sa vracia kondenzátovým potrubím späť do kotla. Nevýhodou parného vykurovania je vysoká povrchová teplota vykurovacích telies a zložitejšia regulácia vykurovacieho výkonu. Parné vykurovanie:

 • podtlakové – tlak pod 0,1 MPa,
 • nízkotlakové – tlak 0,1 až 1,15 MPa,
 • vysokotlakové – tlak nad 1,15 MPa.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam drum

Parný bubon je valcová horizontálna oceľová tlaková nádoba, v ktorej dochádza k separácii nasýtenej pary. V moderných strmorúrových kotlochstráca bubon funkciu vlastnej výparnej plochy a tvorí spojovací prvok pre varnice a zavodňovacie rúrky, ktoré sú k nemu privarené. Je tepelne izolovaný a umiestňuje sa často mimo spaľovací priestor a mimo ťahy kotla. Bubon zaisťuje recirkuláciu vody vo varniciach (prirodzený obeh). V  prietlačných kotloch bubon odpadá.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam cycle

Parný cyklus je tepelný obeh premeny tepla na mechanickú energiu, s ktorým pracujú parné elektrárne. Skladá sa z izobarického ohrevu vody na teplotu varu, vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v  turbíne. Obeh je ukončený kondenzáciou pary na vodu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler

Parný kotol je energetické zariadenie určené na výrobu pary. Skladá sa zo spaľovacieho zariadenia (ohnisko) a parného generátora. Do parného generátora sa privádza napájacia voda a výsledným produktom je para. Kotly sa rozdeľujú podľa typu ohniska(roštové, práškové granulačné, práškové výtavné, fluidné), podľa konštrukcie parnej časti (valcové, strmorúrové) a podľa obehu (prirodzený obeh, nútený obeh).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler with dry outbreak

Parný kotol s granulačným ohniskom je parný kotol spaľujúci rozomleté uhlie. Teplota spaľovacieho procesu je volená tak, že čiastočky zhoreného paliva (popolček) sa v prúde spalín síce natavujú, ale rýchlo chladnú a granulujú. Zhromažďujú sa čiastočne vo výsypkách jednotlivých ťahov kotla a v odlučovači popolčeka. Časť jemného popolčeka však uniká so spalinami do ovzdušia a tvorí škodlivé exhalácie

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam boiler with a wet bottom outbreak

Parný kotol s výtavným ohniskom je kotol pracujúci s vyššou spaľovacou teplotou, umožňujúcou úplné roztavenie popolčeka a vznik roztavenej trosky. Troska sa odvádza z ohniska výtokovým otvorom do granulačnej nádrže.

Steam Generator

Parogenerátor je bežne používaný výraz pre parný generátor. Parný generátor je tepelný výmenník produkujúci paru, ktorá poháňa turbíny. V parných generátoroch jadrových elektrární vzniká para na teplých rúrkach, ktorými preteká voda 1. okruhu. Z parného generátora para postupuje ďalej do turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combined cycle

V paroplynovom cykle sa na zvýšenie účinnosti parného cyklu využívajú spaliny obvykle zo spaľovacích turbín. Pre účinnosť tepelných cyklov platí, že je tým vyššia, čím je vyššia stredná teplota, pri ktorej privádzame teplo do obehu, a čím je nižšia stredná teplota, pri ktorej teplo z obehu odvádzame. Účinnosť tepelného cyklu môžeme zvýšiť spojením parného a plynového cyklu s využitím ich špecifických vlastností. Samotný výraz „paroplynový cyklus“ je vlastne zjednodušený, pretože z termodynamického hľadiska ide o dva obehy: parný a plynový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steam pipe

Parovod je potrubie zabezpečujúce dopravu pary z parného generátora alebo kotla do turbíny

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Passive safety systems

Pasívne bezpečnostné systémy sa vyznačujú tým, že ich fungovanie nie je závislé od dodávky energie zvonku a že ich nie je nutné spúšťať a ovládať pomocou riadiaceho signálu. Sú stále funkčné, spĺňajú kritériá vysokej spoľahlivosti a dajú sa pomerne ľahko udržiavať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Belt conveyor

Pásový dopravník je zariadenie umožňujúce plynulý transport paliva zo skládky do zásobníka. Hlavnou súčasťou pásového dopravníka je nekonečný gumový pás poháňaný elektromotorom. Na vrchnú časť pásu sa na jednom konci privádza dopravovaný materiál, na druhom konci sa materiál vysýpa. Prepravná kapacita je daná šírkou a rýchlosťou pásu. Na dopravu na väčšie vzdialenosti sa môže použiť niekoľko pásových dopravníkov.


Track planar grid

Pevný rošt s ručnou obsluhou stačil len do tej doby, pokiaľ pracovali parné stroje s malým výkonom. S rastom výkonu bolo potrebné rošty mechanizovať. Medzi úspešné konštrukcie patrí pásový rovinný rošt. Skladá sa z dvoch článkových reťazí prepojených naprieč rámami, do ktorých sú zasunuté roštnice. Vrstva paliva na rošte sa reguluje hradlom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Solid radioactive waste

Pevný rádioaktívny odpad vzniká napríklad pri prevádzke jadrového reaktora - ide predovšetkým o filtre, rôzne opotrebované časti strojného zariadenia, poškodené a zamorené meracie prístroje, náradie, odrezky armatúr, laboratórne pomôcky a podobne. Špecifický problém predstavujú aktivované časti zariadení a budov po ukončení prevádzky jadrovej elektrárne. Do pevných rádioaktívnych odpadov sa niekedy započítava aj vyhorené jadrové palivo, pokiaľ ho vôbec považujeme za odpad. Po zvládnutí zodpovedajúcich technológií prepracovania môže totiž toto vyhorené palivo predstavovať cennú surovinu. Objem pevných rádioaktívnych odpadov je pri úprave redukovaný a odpady sú vo vhodných kontajneroch ukladané do zodpovedajúcich úložísk.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pilot node

Pilotný uzol je uzol prenosovej sústavy, v ktorom sa udržiava sekundárnou reguláciou žiadané napätie. 

Smoke tube boiler

Plamencový kotol je starší typ kotla používaný v uhoľných elektrárňach. Plamencom sa nazýva vlnitá rúrka, umiestnená do vnútra kotla. Roštové ohnisko je vo vnútri plamenca a plamenec je obklopený vodou kotla. Tieto kotly mali väčšiu výhrevnú plochu pri zachovaní rovnakej veľkosti bubna ako pri kotloch valcových.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Gas industry

Plynárenstvo predstavuje odbor zaoberajúci sa výrobou, rozvodom, skladovaním a distribúciou kvapalného plynu, skvapalňovaním zemného plynu, jeho skladovaním a využitím.


Gaseous radioactive waste

Plynný rádioaktívny odpad vzniká pri prevádzke jadrového reaktora a obsahuje najmä rádionuklidy inertných plynov a jódu s krátkym polčasom rozpadu. Po zadržaní v čistiacom systéme dochádza k rozpadu väčšiny rádionuklidov a po vyčistení je vzduch vypúšťaný ventilačným systémom. Prípustné koncentrácie rádionuklidov vo vypúšťanom vzduchu sú stanovené zvláštnymi predpismi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Feeder

Podávač je Zariadenie umožňujúce v systéme transportu paliva potrebné dávkovanie. Podávač surového uhlia váži a podáva uhlie zo zásobníka do mlyna. Najrozšírenejším typom je reťazový podávač (redler). Podávače práškového uhlia vážia a podávajú uhoľný prášok do práškového potrubia, ktorým sa prášok pneumaticky primárnym vzduchom dopravuje do horákov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Floor heating

Podlahové vykurovanie je vykurovací systém umiestnený v podlahovej časti priestoru.

Terms for connection to the transmission system

Pripojovacie podmienky k prenosovej sústave sú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa mohlo uskutočniť pripojenie používateľa k prenosovej sústave. Základné podmienky platné pre všetkých používateľov prenosovej sústavy sú dostupné miesto pripojenia a neprekročenie prenosovej schopnosti siete.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Standby mode

Pohotovostný stav spotrebičov, ktorý zabezpečí po zapnutí okamžitý nábeh spotrebiča na plný výkon. Tento režim je typický pre spotrebiče s diaľkovým ovládaním.

Fuse

Poistka je elektrotechnické ochranné zariadenie (pozri heslo elektrická ochrana) proti skratu a prekročeniu prípustného príkonu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Half-life

Polčas rozpadu je doba, počas ktorej sa polovica z prítomných rádionuklidov zmení (rozpadne).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semi-peak-load

Pološpičkové zaťaženie je časť zaťaženia medzi základným a špičkovým zaťažením. Túto časť zaťaženia je vhodné pokrývať klasickými elektrárňami a veľkými vodnými elektrárňami, t.j. elektrárňami s veľkým výkonom, pomerne vysokou účinnosťou a s možnosťou dostatočne rýchlych zmien výkonu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Semiconductors

Polovodiče (či presnejšie elektrónové polovodiče) sú nekovy s elektrónovou vodivosťou. Od kovov sa odlišujú predovšetkým malou elektrickou vodivosťou a obrátenou závislosťou vodivosti od teploty (na rozdiel od kovov, vodivosť s teplotou rastie). U niektorých polovodičov dochádza absorpciou svetla k uvoľňovaniu vodivostných elektrónov (vnútorný fotoelektrický jav).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Polymerization

Polymerizácia je pomerne nový spôsob úpravy kvapalných (mokrých pevných) rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda je založená na zabudovaní odpadov do umelých hmôt ako polyester alebo epoxidová živica. Výhodou metódy je nízka vylúhovateľnosť rádionuklidov a chemická stabilita výsledného produktu. Nevýhodou sú vysoké náklady a relatívne zložitá technológia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ash

Popol tvorí tuhý minerálny zbytok po spálení paliva, ktorý vznikne oxidáciou a  rozkladom popolovín. Jemné čiastočky popola, vzniknuté spaľovaním práškového uhlia, tvoria popolček. Pri vyšších teplotách popol mäkne, speká sa a tvorí škvaru, pri prekročení teploty tavenia tvorí tekutú trosku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fly ash

Popolček sú jemné čiastočky popola vzniknuté spaľovaním práškového uhlia. Popolček vzniká v spaľovacom priestore a je unášaný spalinami do ďalších ťahov kotla. Zo spalín sa odstraňuje cyklónmi a elektrostatickými filtrami. Pomocou pneumatických alebo hydraulických systémov sa dopravuje na skládku popolčeka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Crude ash

Popoloviny sú nespáliteľná tuhá zložka paliva. Podľa druhu uhlia sa obsah popoloviny pohybuje v rozmedzí 20 až 40 %. Z hľadiska chemického zloženia sú to oxidy kremíka, hliníka, železa, vápnika a pod. Popoloviny však obsahujú aj určité množstvo rádioaktívnych látok (napr. produkty rozpadových radov uránu) a emisie elektrární spaľujúcich uhlie sú do určitej miery rádioaktívne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fault in the power system

Poruchy v energetickej sústave (ES) sú stavy vyvolané v zariadeniach, v ktorých došlo k strate jednej alebo viacerých základných funkcií a to spôsobom, ktorý vyžaduje opravu. Poruchy v ES sa delia na poruchy na výrobnom zariadení (elektrárne) vedú k narušeniu výkonovej bilancie a následnému pôsobeniu regulačných procesov v prípade elektrární vedúcich k jej vyrovnaniu a poruchy na zariadení rozvodu vedú k zmene zapojenia sústavy. Zvláštnym prípadom je tzv. systémová porucha, ktorá je vždy sprevádzaná obmedzením spotreby a výroby a spravidla vedie k rozdeleniu sústavy na ostrovy s následným pôsobením frekvenčného odľahčovania. Porucha môže alebo nemusí byť sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby. Pokiaľ je porucha sprevádzaná obmedzením výroby alebo spotreby, hovoríme o výpadku. Čas výpadku sa vždy maximálne rovná času poruchy, ale spravidla býva podstatne menší.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Potential

Úplne všeobecne predstavuje potenciál celkovú schopnosť alebo spôsobilosť na výkon, na poskytnutie energie. Elektrostatický potenciál v danom bode elektrického poľa má význam energie meranej prácou, ktorá sa vykoná proti silám poľa pri prenesení jednotkového elektrického náboja z definovaného miesta (obvykle s nulovým potenciálom) do daného bodu poľa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Potential energy

Teleso má túto energiu vďaka svojej polohe, napr. v gravitačnom poli Zeme. Teleso s hmotnosťou 1 kg má potenciálnu energiu 1 J, keď je 0,1 m nad povrchom Zeme.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik          

Surface mine

V povrchovej bani sa uhlie doluje z uhoľných slojov, ktoré sa nachádzajú nie príliš hlboko pod povrchom (až do niekoľkých desiatok metrov). Z povrchu je nutné odviezť všetky nadložné horniny pokrývajúce uhlie a uložiť ich niekde v  blízkosti na tzv. výsypku. Pri obrovských množstvách premiestňovanej zeminy, rozsiahlom a hlbokom uhoľnom lome oblasť povrchového dolovania potom získava vzhľad smutnej mesačnej krajiny. Povrchové dobývanie je však lacnejšie a ekonomickejšie ako dobývanie hlbinné (pozri heslo hlbinná baňa). Dá sa ním vyťažiť skoro 100 % uhoľných zásob, čo je pri hlbinnej ťažbe nemožné. Pokiaľ sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na vzhľade krajiny príliš vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť iným účelom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Surface repository

Povrchové úložisko slúži na uloženie nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov s krátkym a stredným polčasom rozpadu (do tridsiatich rokov) na zemskom povrchu. Ochranné stavebné bariéry obvykle zahŕňajú betónové nádrže s  izoláciou proti prenikaniu zrážkových a spodných vôd. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transfer pump

Prečerpávacie čerpadlo, alebo tiež akumulačné čerpadlo, sa využíva v prečerpávacích vodných elektrárňach. Toto čerpadlo tvorí s turbogenerátorom hydroagregát prečerpávacej vodnej elektrárne. V čase nízkej spotreby (v noci) sa využíva prebytok elektrickej energie na načerpanie vody čerpadlom do umelej akumulačnej nádrže. V špičke potom táto voda vyrába elektrinu, keď reverzný hydroagregát pracuje ako turbogenerátor a produkuje elektrickú energiu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Preheater

Predhrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na ohrev pary na pracovnú teplotu. Skladá sa z rúrkových hadov zavesených v niektorom z ťahov kotla. V rúrkach prúdi ohrievaná para, okolo rúrok horúce spaliny. Zvyčajne je zložený z niekoľkých sekcií. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Superheater

Prehrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu. Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transient response

Prechodový jav je rýchly, spojito prebiehajúci jav, nastávajúci pri náhlom zapnutí alebo prerušení (zmene) elektrického prúdu v elektrickom obvode alebo pri náhlych zmenách iných fyzikálnych veličín určitého technologického procesu. Z hľadiska elektrizačnej sústavy je možné prechodový jav približne definovať ako dej medzi dvoma ustálenými stavmi sústavy. Prechodné javy v systéme sú dočasné zmeny parametrov prevádzky sústavy (f, U, I, P, Q), ktoré sa vyskytujú pri prechode z jedného ustáleného stavu sústavy do druhého, napr. odpínanie, kruhovanie, fázovanie.

Transsmision of electric power

Prenos elektrickej energie sa chápe v dvoch významoch - ako prenos elektrickej energie označujúci akúkoľvek dopravu (transport) elektriny z jedného miesta na druhé alebo označujúci dopravu elektrickej energie (elektriny) z miesta výroby (z elektrární) do oblasti spotreby. V SR sa za prenos elektrickej energie považuje transport elektriny prenosovou sústavou tvorenou prenosovou sieťou zvn a vvn 400 kV a 220 kV a vybratými vedeniami 110 kV.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmission system

Prenosová sústava je sústava elektroenergetických zariadení s napätím 400 a 220 kV (v SR sa používa aj termín nadradená sústava). Úlohou prenosovej sústavy je poskytovanie prenosových a systémových služieb, vrátane zabezpečenia prenosu elektrickej energie do podriadených distribučných sústav a oprávneným zákazníkom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat transfer

Prenos tepla je z hľadiska elektrárenstva veľmi dôležitý proces, pretože všetky čiastkové procesy vo výrobe elektrickej energiesú s ním určitým spôsobom spojené. Ide o prenos tepla medzi jednotlivými teplonosnými médiami (napr. „odpracovaná” para v parnej turbíne odovzdáva svoje už neužitočné teplo cirkulačnej vode v kondenzátore), tepelné straty tepelných výmenníkov a turbíny, ktoré vlastne predstavujú prenos tepla do okolia a podobne. Výhodné je prenos tepla zintenzívniť a tepelné straty minimalizovať.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmission capacity

Prenosová kapacita vyjadruje fyzickú prenosovú schopnosť (v kW, alebo kVA) pripojovacieho zariadenia, alebo domovej prípojky, t.j. spojenia medzi distribučnými zariadeniami elektrárenského distribučného alebo výrobného podniku a miestom odovzdania u zákazníka.

Transmission network

Prenosová sieť (PS) je tvorená zariadeniami na prenos elektrickej energie – konštrukcie stožiarov, elektrické káble, meracie zariadenia a pod

Transmission services

Prenosové služby zabezpečujú prenos elektriny medzi používateľmi prenosovej sústavy a sú súčasťou systémových služieb (spoľahlivá a bezpečná prevádzka sústavy ako celku), ktoré zabezpečujú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučnej sústavy pre jednotlivých používateľov.

Overvoltage

Prepätie je prechodné zvýšenie elektrického napätia, ktoré môže ohroziť svojou strmosťou a vrcholovou hodnotou izoláciu. V striedavých sieťach je väčšie ako v jednosmerných sieťach a jeho hodnota je väčšia ako Un (nominálne elektrické napätie).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Reprocessing of spent nuclear fuel

Vyhorené jadrové palivo z najbežnejšie používaných tlakovodných reaktorov obsahuje plutónium (izotop U 238 sa pri prevádzke čiastočne premieňa na Pu 239) a je ho možné prepracovať a vyrobiť z neho nové palivo. Prepracovanie predstavuje proces, pri ktorom sa vyhorené palivo pomerne zložitým a veľmi nákladným technologickým postupom prepracuje tak, že vzniká materiál na nové palivo a zostávajú vysokoaktívne nevyužiteľné zvyšky. Z palivových kaziet sa odstráni ochranný zirkónový obal, palivové články sa rozpustia v kyseline dusičnej a z roztoku sa chemicky oddeľujú jednotlivé zložky. Získané plutónium predstavuje nový a veľmi cenný štiepny materiál. Jedna tona prepracovaného jadrového paliva znamená úsporu dvoch ton prírodného uránu. Zbytky kovového pokrytia palivových článkov sa spracujú ako stredneaktívny odpad. Štiepne produkty sa oddelia a vitrifikujú. Z jednej tony vyhoreného paliva tak vznikne len 115 litrov vysokoaktívneho odpadu prevedeného do formy skla. Prepracovanie si môžu dovoliť iba ekonomicky veľmi silné štáty (Veľká Británia, Francúzsko, Japonsko, Rusko). Prepracované palivo je vždy drahšie ako prírodný urán, avšak v tomto prípade neprichádzame o dôležitú energetickú surovinu. Komerčné prepracovateľské závody: La Hague a Marcoule vo Francúzsku, Sellafield vo Veľkej Británii, Rusko, Japonsko.

.http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized water turbine

Ak nemá dochádzať k určitej strate spádu rovnakotlakej vodnej turbíny umiestnením nad spodnú hladinu, je potrebné na výstup z turbíny pripojiť hermetickú saciu rúru, ponorenú pod hladinu spodnej vody. Tým je tlak vody za obežným kolesom nižší ako pred obežným kolesom a môže byť využitý celý spád. Hranicou na použitie veľkých pretlakových turbín je spád 400 m. Pri väčších spádoch sa môžu použiť rovnakotlakové turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Positive-pressure boiler

Pretlakový kotol pracuje s núteným obehom alebo prietokom vody.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Operation of power system

Prevádzka elektrizačnej sústavy je súhrnné označenie pre všetky aktivity v elektrizačnej sústave súvisiace s výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie v danom čase (časovom intervale). Cieľom prevádzky elektrizačnej sústavy je zabezpečenie požadovaného objemu elektrickej energie v požadovanej kvalite v každom okamihu. Z hľadiska riadenia rozumieme pod prevádzkou elektrizačnej sústavy postupnosť stavov elektrizačnej sústavy, pričom pod pojmom stav rozumieme množinu veličín sledovaných v každom okamihu v elektrizačnej sústave.

Direct protection

Priama ochrana je časť elektrickej ochrany. Meria kontrolovanú veličinu v plnom rozsahu, to znamená, že kontrolovaná veličina (napr. prúd) prejde cievkou v plnom rozsahu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dam

Priehrada je vzdúvadlo vybudované naprieč údolim rieky, ktorým sa vytvára umelá vodná nádrž na trvalé zadržiavanie veľkého množstva vody pre rôzne vodohospodárske účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Conductor cross-section

Prierez vodiča je určovaný pre vodiče elektrického vedenia nn a vn (nízkeho a vysokého napätia) z hľadiska prúdového zaťaženia a pevnosti. Prierezy vodičov elektrických vedení vvn sú obmedzené z hľadiska strát korónou. Pri výbere sa prihliada aj na miestne podmienky trás vedení (napr. oblasť s námrazou), na usporiadanie vodičov, počet vodičov v zväzku, dĺžku úseku, rušenie telekomunikačných zariadení a na investičné náklady, cenu elektriny a pod. Vodič musí byť dostatočne dimenzovaný aj so zreteľom na mechanické pôsobenie skratov, zvyčajne pri prípojniciach v rozvodniach a rozvádzačoch, káblových vedeniach a niekedy aj na vonkajšom vedení. Pritom záleží na veľkosti skratového výkonu, ktorý sa môže v danom mieste vyskytnúť.

Primary Voltage regulation

Primárna regulácia napätia zabezpečuje udržiavanie napätia na svorkách generátora.

Connection to the network

Prifázovanie je proces pripájania alternátora do elektrickej siete. Pritom musí byť splnený celý rad podmienok, ako je rovnaké napätie, rovnaká fáza, rovnaký sled fáz a rovnaká frekvencia alternátora a siete.

Prifázovanie sa vykoná automatickým zariadením, ktoré vo vhodnom okamžiku samo alternátor k sieti pripojí. Prifázovaný alternátor beží naprázdno, t.j. nedodáva do siete žiadny výkon. Až zvýšením zaťaženia, čiže dodaním väčšieho množstva mechanickej energie do turbíny, alternátor začne dodávať do siete požadovanú elektrickú energiu. Pri zvýšení budiaceho prúdu alternátor dodáva do siete tzv. jalový výkon, ktorý zlepšuje kvalitu a stabilitu siete.

Reheaters

Prihrievač je tepelný výmenník využívajúci teplo spalín na opakované ohriatie pary z turbíny na pracovnú teplotu.

Para privedená z prihrievača najskôr expanduje v turbíne a potom je opäť odvedená do prihrievača na ohriatie na pracovnú teplotu. Potom opäť expanduje v turbíne. Zaradenie prihrievača sa prejaví zvýšením termickej účinnosti tepelného obehu. Konštrukcia prihrievača je v podstate rovnaká ako konštrukcia prehrievača.

Primary energy

Primárna energia je energia, ktorá neprešla žiadnym procesom výroby alebo transformácie. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme teplo obsiahnuté v palivách, vodnú energiu, veternú energiu, slnečnú energiu a geotermálnu energiu

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary circuit

Primárny okruh je zmes paliva a spaľovacieho vzduchu, dodávaná horákmi do spaľovacieho priestoru. Spaľovací vzduch sa predhrieva využitím tepla odchádzajúcich spalín. Konštrukcia horákov zabezpečuje dokonalé premiešanie primárnej zmesi. Pre dokonalé spálenie horľaviny sa do kotla privádza ešte predhriatý sekundárny vzduch. Teplota spaľovacieho vzduchu: 250 až 400 °C. Spotreba vzduchu na spálenie 1 kg hnedého uhlia: 2 až 3 m3.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Primary combustion air

Spaľovací vzduch privádzaný do ohniska spoločne s palivom. Primárny spaľovací vzduch sa predhrieva teplom odchádzajúcich spalín a privádza sa do horákov, kde sa mieša s palivom (práškové uhlie, vykurovací olej, zemný plyn). Do ohniska sa ďalej privádza sekundárny spaľovací vzduch, ktorý zaisťuje čo najlepšie spálenie horľaviny.

 • spotreba spaľovacieho vzduchu – hnedé uhlie: 2 až 3 m3/kg. 
 • teplota primárneho spaľovacieho vzduchu 250 až 400 °C
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural radioactivity

Prirodzenou rádioaktivitou sa nazýva spontánny rozpad rádionuklidov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural circulation

Cirkulácia pracovnej látky (vody) v uzavretej slučke, vyvolaná rozdielom merných hmotností v studenej a horúcej vetve slučky. V kotloch s prirodzeným obehom dochádza k recirkulácii vody výparníkom, pričom sa vzniknutá para oddeľuje v bubne. S rastúcim tlakom však intenzita cirkulácie prirodzeného obehu klesá a nad 18 MPa treba zaradiť medzi bubon a kolektory obehové čerpadlo (nútený obeh). Prietlačné kotly takisto pracujú s obehovým čerpadlom, ale bez recirkulácie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized Water Reactor

PWR - tlakovou ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor je z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie paliva tepelný reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda udržiavaná v kvapalnom skupenstve vysokým tlakom. Preto nazývame tento typ aj „tlakovodný”. V súčasnosti sú PWR najrozšírenejším typom reaktorov na svete.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Rationalization of electricity consumption

Cieľom racionalizácie spotreby elektrickej energie je optimalizovať energetickú spotrebu. Pojem teda zahŕňa nielen klasickú úsporu elektrickej energie, ale aj jej optimálne a čo najúčinnejšie využitie tak, aby boli pokryté naše potreby, ale aby sa zároveň energiou zbytočne neplytvalo. Ako najjednoduchší príklad racionálnej spotreby elektrickej energie môžeme uviesť využitie kompaktných žiariviek namiesto „obyčajných” žiaroviek. Pri rovnakej svietivosti a omnoho dlhšej životnosti (cca 8- až 16-krát) majú kompaktné žiarivky výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktivita predstavuje prirodzený alebo umelo navodený rozpad jadra atómu sprevádzaný vyslaním rádioaktívneho žiarenia (alfa, beta, alebo gama). Podľa toho, či ide o rozpad prvku voľne sa nachádzajúceho v prírode, alebo umelo vytvoreného v jadrových zariadeniach, rozlišujeme prirodzenú a umelú rádioaktivitu. Z hľadiska účinkov nie je medzi nimi žiadny rozdiel.

Pod pojmom radiaktivita môžeme rozumieť aj rádioaktívne žiarenie (žiarenie vznikajúce v dôsledku rádioaktívneho rozpadu), resp. schopnosť vysielať rádioaktívne žiarenie. Charakterizujeme ňou napr. aj prítomnosť  rádioaktívnych látok (rádioaktivita pôdy).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactivity

Rádioaktívne žiarenie sprevádza premeny jadra atómu. Rozlišujeme tri druhy rádioaktívneho žiarenia – alfa, beta a gama. Žiarenie alfa predstavuje vysielanie častíc alfa (héliových jadier) z jadra atómu v ktorom sa tým zmenší počet protónov aj neutróv – dochádza k transmutácii prvku. Alfa žiarenie má silnú ionizujúcu schopnosť. Žiarenie beta predstavuje vysielaniečastíc beta (elektrónov alebo pozitrónov) z jadra atómu a tým k zmene jeho protónového čísla. Žiarenie gama jeelektromagnetické žiarenie, teda prúd fotónov. Pri tomto žiarení sa jadro atómu nemení, len sa zníži jeho vnútorná energia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive waste

Rádioaktívny odpad je nevyužiteľný materiál v pevnom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ktorý pre obsah rádionuklidov v ňom, alebo pre kontamináciu rádionuklidmi, nie je možné uviesť do životného prostredia. Vzniká pri prevádzke jadrových zariadení, pri ťažbe a úprave rádioaktívnych surovín alebo používaním zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Materiál, v ktorom sú obsiahnuté rádionuklidy v množstve nepresahujúcom limity (hraničné hodnoty), stanovené zvláštnymi predpismi, nie je považovaný za rádioaktívny odpad a môže byť odstránený ako nerádioaktívny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive element

Ako rádioaktívny označujeme prvok, ktorý vyžaruje rádioaktívne žiarenie. Vznikne tak nový prvok, ktorý je tiež rádioaktívny, alebo je už stabilný (ďalej sa už nerozpadá). Rádioaktívne prvky delíme na prirodzené, ktoré sa nachádzajú v prírode, a na umelé, ktoré vznikli činnosťou človeka v jadrových zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radiocarbon

Rádioaktívny uhlík sa vytvára v ľahkovodných reaktoroch jadrovými reakciami s kyslíkom a dusíkom. Tento prvok vzniká neustále aj v prírode reakciami kozmického žiarenia s uhlíkom obsiahnutým v atmosfére. Je prítomný v každom živom organizme. Po odumretí organizmu množstvo rádioaktívneho uhlíka v jeho pozostatkoch v dôsledku rádioaktívneho rozpadu stále klesá. Meraním zbytkového množstva rádioaktívneho uhlíka v odumretom organizme je možné určiť, kedy organizmus odumrel. Túto skutočnosť využíva metóda tzv. uhlíkového datovania veku organizmov.

Radionuclide

Rádionuklid je rádioaktívny nuklid, teda nuklid s jadrami podliehajúcimi rádioaktívnej premene. Rôzne rádionuklidy sú často využívané v lekárstve na diagnostické alebo liečebné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Raleigh distribution

Rayleighove rozloženie v teórii pravdepodobnosti a štatistiky je spojité rozdelenie pravdepodobnosti pre pozitívnu hodnotou náhodnej veličiny. Prirodzeným príkladom tohto rozloženia je analýza rýchlosti vetra: rýchlosť vetra je premenlivá a v priebehu času sa mení. Časové rozloženie rýchlosti vetra sa vyjadruje stĺpcovým grafom, kde je každej rýchlosti vetra priradený percentuálny podiel času, počas ktorého v sledovanom období vietor vial príslušnou rýchlosťou. Skutočné rýchlostné rozloženie sa dá aproximovať štatistickým Raleighovým rozložením, charakterizovaným strednou rýchlosťou vetra.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Reactor (nuclear)

Jadrový reaktor je zariadenie určené na uvoľňovanie jadrovej energie a na jej premenu na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive, ktoré sa tým intenzívne ohrieva. Teplo sa z paliva odvádza pomocouchladiva a ďalej využíva. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Gas-cooled reactors

Reaktory chladené plynom sú tepelné reaktory (štiepenie jadier paliva vyvolávajú predovšetkým tepelné neutróny) moderované grafitom a chladené plynom. Je to najstarší komerčný typ vyvinutý vo Veľkej Británii, pracoval s prírodným uránom a bol chladený CO2. Iným typom reaktorov chladených plynom sú tzv. vysokoteplotné reaktory chladené héliom. Reaktor chladený CO2, ale moderovaný ťažkou vodou, pracoval aj v prvej československej jadrovej elektrárni A1.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Liquid metal cooled reactors

Chladenie tekutým kovom sa používa v reaktoroch využívajúcich na štiepenie uránu rýchle neutróny. Preto sa tiež nazývajú rýchle reaktory alebo množivé reaktory. V týchto reaktoroch je treba používať vysoko obohatené jadrové palivo (minimálne 8 % U 235 alebo minimálne 6 % Pu 239) a tekutý kov (sodík, zliatiny sodíka a draslíka) je jediné médium, ktoré je schopné odviesť uvoľnené teplo. Moderátor sa nepoužíva a ďalšou významnou vlastnosťou týchto reaktorov je schopnosť produkovať „nové” jadrové palivo, hlavne Pu 239 (odtiaľ názov množivé reaktory). Tento typ reaktora v súčasnosti pracuje vo Francúzsku, Kazachstane, Ruskej federácii a Japonsku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Recycling

Recyklácia je opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré už boli na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad, t.j. opätovné využívanie odpadov. Bežne sa recyklujú kovy, ako železo, hliník a meď, sklo, papier, rôzne druhy plastov a iné typy odpadov, ako napríklad elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov.

Heat recovery

Regenerácia tepla je proces využitia tej časti tepla na ohrev pracovnej látky, ktorá by sa ináč využila len s menším úžitkom alebo by sa odviedla úplne bez úžitku z termodynamického cyklu. Regenerácia sa uskutočňuje vo výmenníku, predhrievači a iných podobných zariadeniach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regenerative air heater

Regeneračný ohrievač vzduchu je tepelný výmenník využívajúci teplo odchádzajúcich spalín z kotlana ohriatie spaľovacieho vzduchu. Súčasťou regeneračného ohrievača je akumulačný prvok, ktorý sa striedavo nahrieva spalinami a ochladzuje nahrievaným vzduchom. Medzi najpoužívanejšie patrí Ljungströmov ohrievač. Akumulačným prvkom je valec zložený z plechov, ktorý sa otáča a je striedavo nahrievaný spalinami chladený vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pump control

Regulácia čerpadla je proces dosiahnutia žiadaného prietoku. Hydrostatické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok, zmenou veľkosti činného priestoru alebo zmenou dĺžky trvania výtlaku. Hydrodynamické čerpadlá sa regulujú zmenou počtu otáčok a to natáčaním obežných lopatiek (pre vrtuľové čerpadlá), škrtením (privieraním armatúry na výtlaku) alebo obtokom, potrubím z výtlaku do nasávania.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Control of the compressor

Regulácia kompresora je proces dosiahnutia žiadaného prietoku, t.j. množstva stlačeného plynu do výtlaku. Piestové kompresory sú regulované zmenou počtu otáčok, spojením pracovného priestoru so saním pri výtlačnom zdvihu otvorením sacieho priestoru, zmenou veľkosti škodlivého priestoru alebo privieraním regulačného uzáveru v sacom potrubí (škrtením). Turbokompresory sa regulujú zmenou počtu otáčok, škrtením vo výtlaku, odpúšťaním z výtlaku alebo škrtením v nasávaní.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulation of the steam turbine

Regulácia parnej turbíny je proces vedúci k zmene požadovaného výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Parná turbína sa reguluje zmenou prietoku a stavu pary vstupujúcej do lopatiek. Podľa spôsobu a podľa vyhotovenia je možné reguláciu rozdeliť na reguláciu kĺzavým tlakom (tlak pary pri rovnakej teplote sa mení reguláciou kotla), škrtením (súčasnou zmenou otvorenia všetkých regulačných ventilov), skupinovou reguláciou (regulačné ventily sa otvárajú postupne s rastom tlaku) a obtokom. Súčasťou regulácie parnej turbíny je zariadenie na rýchle uzatvorenie prívodu pary pri vzniku neprípustných prevádzkových stavov (rýchlouzáverový ventil), napríklad pri strate zaťaženia (pri rozpade siete) by hrozilo nepovolené zvýšenie otáčok a zničenie turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fan control

Regulácia ventilátora je činnosť zameraná na dosiahnutie požadovaného prietoku. Ventilátor sa reguluje zmenou počtu otáčok, škrtením, natáčaním vodiacich lopatiek pred obežným kolesom (tzv. aerodynamická regulácia osových ventilátorov) a zmenou šírky obežného kolesa (posuvným diskom pri radiálnych ventilátoroch).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulation of water turbine

Regulácia vodnej turbíny je činnosť zameraná na zmenu výkonu turbíny podľa jej zaťaženia pri dodržaní daného počtu otáčok. Vodná turbína sa reguluje zmenou prietoku a to zmenou veľkosti prierezu prúdu vody vstupujúceho do obežného kolesa (regulačnou ihlou v Peltonovej turbíne, regulačnou clonou v Bánkiho turbíne), natáčaním lopatiek rozvádzača (Francisova turbína) a súčasným natáčaním lopatiek rozvádzača a obežného kolesa (Kaplanova turbína). Súčasťou regulácie vodnej turbíny môže byť zariadenie na obmedzenie poklesu spádu a zariadenie na obmedzenie vodného rázu pri náhlom uzavretí rozvádzača.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control rods

Regulačnými tyčami sa reguluje výkon jadrového reaktora. Výkon reaktora je priamo úmerný počtu štiepení atómových jadier v palive vyvolaných neutrónmi. Preto regulácia výkonu reaktora sa uskutočňuje reguláciou neutrónového toku (zmenou počtu neutrónov). Z tohto dôvodu sú regulačné tyče z materiálov, ktoré pohlcujú neutróny, teda s vysokými absorpčnými schopnosťami (obsahujú bór alebo kadmium). Zasúvaním týchto tyčí do aktívnej zóny dochádza k poklesu počtu štiepení, prípadne až k zastaveniu reťazovej štiepnej reakcie (pozri heslo Absorpčné tyče). Počet regulačných tyčí závisí od typu reaktora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulated electricity offtake

Regulovaný odberateľ elektriny je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o dodávke elektriny od dodávateľa, prevádzkujúceho distribučnú sústavu. Opak oprávneného odberateľa, ktorý musí mať na odber elektrickej energie od iného dodávateľa uzavretú zmluvu o distribúcii elektriny.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Reclamation

Rekultivácia je súbor rôznych biologických opatrení a technických úprav, ktorými sa zúrodňujú pôdy znehodnotené prírodnou alebo ľudskou činnosťou. Rekultivácia je významná činnosť najmä pri povrchovej ťažbe uhlia alebo iných materiálov (lomy, pieskovne a podobne). Ak sa pri ťažbe postupuje uvážlivo, nemusia byť konečné škody na tvári krajiny veľmi vysoké. Vyťažené povrchové bane je možné rekultivovať tak, aby mohli slúžiť na iné účely.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Management of the power system

Riadenie elektrizačnej sústavy sa vykonáva dispečerským riadením, ktoré má zvyčajne hierarchickú štruktúru. Hlavným orgánom je ústredný dispečing (pozri heslo Energetický dispečing). Elektrizačná sústava sa riadi tak, aby:

 • celá sústava mala zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou všetkých pripojených odberateľov v požadovanom množstve (dostatok výkonu), požadovanej kvalite (dodržanie frekvencie a veľkosti napätia) a v požadovanom čase (v čase skutočnej potreby),
 • dodávka elektrickej energie bola spoľahlivá (trvalá, neprerušovaná dodávka bez porúch) v normatívne predpísanej kvalite (napätie a frekvencie, bez rázov a prepätí) vo všetkých bodoch sústavy,
 • bola zabezpečená čo najhospodárnejšia spolupráca všetkých elektrární zúčastnených na výrobe.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Controlling the operation of the power system of the Slovak  Republic

Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ES SR) sa vykonáva pomocou technických prostriedkov automatizovaného systému dispečerského riadenia ES. Je to nepretržitý proces riadenia prevádzky jednotlivých objektov ES SR z príslušných dispečerských pracovísk. 

Risk

Pod pojmom riziko sa rozumejú predpokladané následky určitej udalosti za jednotku času. Napr. riziko smrteľného úrazu jednotlivca pri dopravnej nehode za rok v USA je 3. Znamená to, že z 10 000 účastníkov dopravnej nehody zomrú v dôsledku smrteľného úrazu traja. Hodnota rizika sa vypočíta ako súčin frekvencie udalosti (t.j. výskyt udalosti za jednotku času) a veľkosti udalosti (t.j. následky na jednu udalosť). Je zaujímavé, že postoj spoločnosti voči riziku, na základe dlhodobých skúseností, je nepriaznivejší k jednej udalosti – k havárii s veľkými následkami ako k veľkému počtu udalostí – k havárii s malými následkami, aj keď ich spoločenské riziko je rovnaké. Ako príklad je možné spomenúť ohlas médií napríklad na veľkú leteckú katastrofu na jednej strane a na každodenné automobilové havárie na strane druhej.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oil

Ropa je svetložltá až čierna tekutina fosílneho pôvodu. Vznikla rozkladom obrovského množstva odumretých drobných organizmov bez prístupu vzduchu. Je základnou surovinou pre petrochemický priemysel. Ložiská ropy sa vyskytujú v hĺbkach až niekoľko stoviek metrov. Vyrábajú sa z nej pohonné látky, mazut, ale aj plastické hmoty, lieky či kozmetické prípravky.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Oil platform

Ropná plošina je zariadenie, ktoré umožňuje čerpanie ropy z morského dna. Ropa sa ťaží z veľkých hĺbok (až 180 m). Je to technicky veľmi náročná operácia vykonávaná v nepriaznivých klimatických podmienkach. Rozsiahle podmorské ložiská a veľký počet ropných plošín sa nachádza napríklad v Severnom mori, blízko Veľkej Británie a Nórska.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pipeline

Ropovody sú zvárané z oceľových rúr, ktorých najmenší vnútorný priemer býva 30 cm, najväčší až 122 cm. Ropovody sa vedú po povrchu zeme, ale ukladajú sa aj na dno morí do hĺbky až 400 m v betónových ochranných plášťoch. V určitých vzdialenostiach sú na trati ropovodu čerpacie stanice s čerpadlami, tok ropy sa kontroluje meracími prístrojmi, ktoré sledujú množstvo a rýchlosť prietoku ropy. Rýchlosť prúdu býva 1 až 6 m/s. Ropovod je treba denne kontrolovať po celej dĺžke potrubia a musí sa tiež vykonať občasné čistenie. Čistenie sa robí pomocou štetinatého „ježka“, ktorý sa nechá unášať prúdom ropy. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patrí 2 190 km dlhý Big Inch v USA (vedie z nálezísk v Texase do rafinérii v Pensylvánii), kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial (vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km), ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km (vedúci z oblasti Bahrajnu v Perskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru), aljašský ropovod (vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a je 1 287 km dlhý). Ako najdlhší ropovod sveta sa označuje ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyru sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a Nemecka, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grid

Rošt je liatinová mreža, na ktorej sa spaľuje uhlie a cez ktorú prepadáva vyhorený popol. Spodnou časťou roštu sa privádza primárny spaľovací vzduch, ktorý ho súčasne chladí. Uhlie sa na rošt dávno v milulosti nahadzovalo ručne a takisto odstraňovanie popola z výsypky patrilo medzi namáhavé ručné práce. Požiadavky na rast výkonu si vyžiadali vývoj mechanických roštov, ktoré umožňovali automatický prísun uhlia a spaľovanie jeho väčšieho množstva. Medzi najrozšírenejšie patria pásové rošty. Merné tepelné zaťaženie účinnej roštovej plochy býva 0,5 až 1 MW/m2 .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Rotor

Rotor je točivá časť stroja.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Well water pressure turbine

Tlak vody pred obežným kolesom rovnakotlakovej turbíny je rovnaký ako za obežným kolesom. Obežné koleso takej turbíny musí byť nad spodnou hladinou, aby nebrodilo. Tým vzniká strata spádu, ktorá je však pre turbíny pracujúce s vysokým spádom zanedbateľná. Typickou rovnakotlakovou turbínou je Peltonova turbína. Hranica pre použitie veľkých rovnakotlakových turbín: nad 400 m.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Decay series

Rozpadový rad je postupnosť rádioaktívnych rozpadov nuklidov to znamená, že z jedného rádioaktívneho nuklidu rozpadom vzniká ďalší rádioaktívny nuklid. Rad končí stabilným nuklidom až po niekoľkých, po sebe nasledujúcich rozpadoch. Najznámejšie rozpadové rady sú uránový, aktíniový a tóriový.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distributor

V elektrotechnike predstavuje rozvádzač zariadenie na rozvod elektrického prúdu. Sú v ňom sústredené ochranné, spínacie, meracie a ovládacie prístroje. V strojárenstve predstavuje rozvádzač zariadenie alebo orgán, ktorý slúži na rozvod energie alebo iného média (olej, vzduch, para, voda a podobne) do strojov a iných pracovných miest.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distribution of electricity

Ako rozvod elektrickej energie označujeme sústavu zariadení a vedení, ktoré rozvádzajú nízke napätie od výstupu z transformátora až k spotrebičom. Rozvod nadväzuje na prenos elektrickej energie. Tieto pojmy sa niekedy môžu aj prekrývať. Súhrn všetkých súborov vedení a elektrických staníc sa označuje ako prenosová a rozvodná sústava.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Natural gas distribution

Potrubný systém privádzajúci zemný plyn z hlavného plynovodu na miesto spotreby. Na hlavný plynovod, ktorý dopravuje zemný plyn Ruska cez Ukrajinu na Slovensko nadväzuje potrubná sieť, ktorá rozvádza plyn do jednotlivých lokalít. Hustota tejto siete a rozšírenie využívania zemného plynu závisí od prepravnej kapacity hlavného plynovodu. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power substation

Rozvodňa je zariadenie používané v silnoprúdovej elektrotechnike. Pozostáva zo spínacích, ochranných, riadiacich a meracích prístrojov na spínanie elektrických vedení a transformátorov. Rozvodne zvyčajne predstavujú technické celky so samostatnou budovou alebo ohradeným priestorom. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grid

Rozvodná sieť slúži na rozvod elektrickej energie všetkým odberateľom a tvorí ju rada zariadení: vzdušné vedenie, elektrické káble, prípojky, meracie a ochranné zariadenia atď.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Distribution system

Rozvodná sústava slúži na dodávku elektrickej energie veľkým (továrne) aj malým odberateľom (domácnosti).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fast neutron

Rýchly neutrón je neutrón, ktorý má, z hľadiska atómovej fyziky, veľkú kinetickú energiu (rádovo niekoľko MeV).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fast reactor

Rýchly reaktor je typ reaktora, v ktorom štepenie jadier paliva vyvolávajú tzv. rýchle neutróny. Preto v aktívnej zóne reaktora nie je moderátor. V týchto reaktoroch je možné využiť prebytok neutrónov na premenu U 238, ktorý nie je štiepiteľný tepelnými neutrónmi, na Pu 239, ktorý je štiepiteľný tepelnými neutrónmi. Za priaznivých okolností rýchly reaktor môže vyrobiť viac štiepiteľného materiálu (nového paliva) ako sám spáli.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Gypsum

Sadrovec je bezfarebný alebo vplyvom prímesí rôzne sfarbený jednoklonný nerast, hydratovaný síran vápenatý.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Single rate of electricity

Sadzba elektriny jednoduchá je stanovená cena za odobratú energiu, kde sa ešte pripočítava stály poplatok za odberné miesto. Ten môže byť diferencovaný podľa hodnoty pripojeného hlavného ističa, alebo podľa počtu obytných miestností.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Mixed-rate of electricity

Sadzba elektriny zložená (kombinovaná) je stanovená cena za elektrinu určená pre rozličné skupiny zákazníkov. Môže sa skladať z ceny za elektrickú prácu a za elektrický výkon. Cena za elektrickú prácu sa diferencuje podľa pásma na pásmo platnosti špičkovej, vysokej a nízkej tarify v rozličných časových pásmach.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Electricity tariffs

Sadzby elektrickej energie sú ceny, ktoré sa platia za jej odber. Sadzba elektrickej energie nie je jednotná, ale sa líši od druhu odberu (veľkoodber, maloodber), času odberu (zvýhodnená nočná sadzba) a mnohých ďalších faktorov a parametrov. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Savonius rotor

V roku 1929 patentoval fínsky architekt a vynálezca Savonius veternú turbínu s vertikálnou osou rotora, ktorej lopatky tvorili dve navzájom presadené plochy polvalcov. Točivý moment vzniká ako účinok výslednice síl pôsobiacich účinkom vetra na vypuklú a vydutú plochu. Optimálny súčiniteľ rýchlobežnosti: 0,9 až 1.Maximálna účinnosť: do 40 %.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary power

Energia v takej forme, do ktorej možno premeniť primárnu energiu, aby sa mohla distribuovať a používať u spotrebiteľov (napr. elektrická energia, tepelná energia, benzín,...) .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary protection

Časť elektrickej ochrany. Meria len úmerná časť kontrolovanej veličiny (znížená hodnota, napr. cez prístrojový transformátor).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary circuit

Sekundárny (druhý) okruh slúži na transport pary a na premenu jej vnútornej energie na točivý pohyb turbíny. Základnými časťami sekundárneho okruhu sú: sekundárna časť parogenerátora, potrubné systémy sekundárneho okruhu, turbogenerátor,kondenzátor a čerpadlá. Ide, rovnako ako pri primárnom okruhu, o uzavretý systém.V súčasnosti vo svete prevažujú dvojokruhové jadrové elektrárne. Toto konštrukčné riešenie zaručuje oddelenie aktívnej vody primárneho okruhu od sekundárneho okruhu, čím zostáva pracovné médium v sekundárnej časti neaktívne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secondary combustion air

Spaľovací vzduch privádzaný do ohniska na zlepšenie turbulencie plameňa a na spálenie prchavých zložiek paliva. Sekundárny spaľovací vzduch sa ohrieva teplom odchádzajúcich spalín. Teplota: 250 až 400 °C.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik
 

Separator steam boiler

Separátor parného kotla je oceľový hrubostenný valec, ktorý umožňuje oddeľovať (separovať) paru od parovodnej zmesi prichádzajúcej z kotla. Bubny parného kotla sa pre nižšie tlaky vyrábajú stočením plechu a nitovaním alebo zváraním, pre vyššie tlaky sa kovajú.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Slovak electricity transmission system

Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa odporúčaní UCTE pri rešpektovaní nediskriminačných a transparentných princípov prístupu k sieťam s minimálnymi vplyvmi na životné prostredie.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Low voltage network

Sieť nízkeho napätia (nn) je sieť vo vyhotovení káblovom alebo vonkajšom, ktorá sa používa na rozvod elektrickej energie so striedavým menovitým združeným napätím medzi 100 V a 1000 V vrátane.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Network

Sieť v elektroenergetike je súbor elektrických staníc (rozvodní), ktoré sú vzájomne prepojené vedeniami (vonkajšími a káblovými) a určené na prenos a rozvod elektrickej energie.

Hranice jednotlivých častí elektrickej siete sú určené na základe rozličných kritérií, ako sú zemepisná poloha, majetková príslušnosť, napätie a pod. V trhových podmienkach elektroenergetiky tvorí sieť tzv. prirodzený monopol, regulovaný nezávislým regulátorom.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Network of high, very high and ultra high voltage (HV, VHV, UHV)

Siete vysokého, veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia (vn, vvn, zvn) sú  siete určené na prenos alebo rozvod elektrickej energie so striedavým menovitým združeným napätím nad 1000 V. 

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Sulfur

Síra (S - Sulfur) je chemický prvok skupiny VI B, s atómovým číslom 16, s relatívnou atómovou hmotnosťou 32,066, teplotou topenia 112,8 °C (síra alfa), 119,0 °C (síra beta) a hustotou 2 070 kg.m-3. Síra je dôležitý biogénny prvok, známy od najstarších dôb. V prírode sa vyskytuje vo voľnom stave i viazaná, napr. v sulfidoch alebo v síranoch. Pri spaľovaní fosílnych palív sa uvoľňujú oxidy síry, ktoré patria medzi najškodlivejšie a najagresívnejšie látky, ktoré sa dostávajú do vzduchu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Greenhouse effect

K skleníkovému efektu dochádza v dôsledku nahromadenia tzv. skleníkových plynov (vodná para, oxid uhličitý, metán, ...) v atmosfére Zeme. Vodné pary (H2O) spôsobujú asi 60 % prirodzeného zemského skleníkového efektu. Ostatné plyny ovplyvňujúce tento efekt sú oxid uhličitý (CO2) (okolo 26 %), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3) (asi 8 %).Vrstva prirodzených skleníkových plynov v atmosfére zabezpečuje na našej planéte príjemnú teplotu. Prepúšťa slnečné lúče, ktoré sa odrážajú od zemského povrchu a časť sa vracia späť do kozmického priestoru. S nástupom priemyselnej éry však človek narušil túto rovnováhu. Najmä spaľovanie fosílnych palív spôsobuje, že táto vrstva je čoraz hustejšia. Zadržiava slnečné lúče, tie sa vracajú a tým sa planéta ohrieva. V dôsledku toho dochádza k postupnému, tzv. globálnemu otepľovaniu klímy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Short circuit

Skrat je vodivé spojenie medzi jednotlivými fázami elektrizačnej sústavy, príp. medzi niektorou fázou a zemou v sústave s uzemneným uzlom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Solar energy

Slnko je v podstate obrovský termojadrový reaktor, v ktorom dochádza k syntéze (zlučovaniu) jadier hélia z jadier vodíkov (protónov) v tzv. „vodíkovom cykle“. Vodíkový cyklus prebieha pri teplote 10 miliónov stupňov Kelvina, čo zodpovedá pomerom vo vnútri Slnka. Termojadrové procesy na Slnku prebiehajú už 5 miliárd rokov. Zásoba vodíka vystačí ešte na ďalších 15 miliárd rokov. Slnečným žiarením dopadá na zemeguľu a jej atmosféru kontinuálne výkon 1,7 x 1017 W, čo predstavuje ročnú ponuku solárnej energie 1,5 x 1018 kWh. Slnko teda na zem vyžiari za jednu hodinu viac energie než ľudstvo spotrebuje za celý rok. Intenzita slnečného žiarenia nad zemskou atmosférou je približne 1 350 W.m-2. V strednej Európe v závislosti na ročnom období a stave atmosféry môže intenzita globálneho slnečného žiarenia, ktoré prenikne atmosférou na zemský povrch, v poludňajších hodinách kolísať od 100 do 1 000 W.m-2.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Slovak dispatch center (SDC)

Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) zabezpečuje racionálne využívanie zariadení na výrobu a prenos elektrickej energie, požadovanú spoľahlivosť a kvalitu dodávanej elektrickej energie odberateľom, pri rešpektovaní zásad bezpečnosti výrobní, menovite zásad jadrovej bezpečnosti, ďalej zásad ochrany životného prostredia a dodržiavaní dohodnutých zásad medzinárodnej energetickej spolupráce a ďalších dvojstranných a mnohostranných dohôd o výmenách, dovozoch, vývozoch a tranzitoch elektrickej energie. 

Sodium

Sodík (Na - Nátrium) je chemický prvok skupiny I A, s atómovým číslom 11, s relatívnou atómovou hmotnosťou 22,98777, teplotou topenia 97 °C a hustotou 970 kg.m-3. Jedná sa o striebrobiely, veľmi reaktívny, lesklý, mäkký kov, ktorý sa v prírode vyskytuje len v zlúčeninách, z ktorých najrozšírenejšou je chlorid sodný NaCl – soľ. Priemyselne sa pripravuje elektrolýzou roztaveného chloridu alebo hydroxidu sodného. Z hľadiska jadrovej energetiky je dôležitý ako chladivo niektorých reaktorov chladených tekutými kovmi.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Flue pipe

Spalinovod je keramický alebo plechový kanál, ktorý slúži na odvod plynných spalín.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Flue duct

Kanál na odvod spalín z ohniska valcového parného kotla do komína. V moderných kotloch odvádza spaliny z posledného ťahu kotla do systému čistenia spalín a odtiaľ do komína.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Boiler flue

Spalinový kotol je kotol vykurovaný horúcimi spalinami, napojený obvykle za výfuk spaľovacej turbíny. Jeden z komponentov zariadení, ktoré využívajú paroplynové cykly. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fumes

Pod spalinami rozumieme splodiny horenia. Tými sú v pevnom skupenstve škvara, troska, popolček, sadze. V plynnom skupenstve (výfukové plyny) ide o oxid uhličitý, siričitý, uhoľnatý, dusík vodná para a neoxidované vzácne plyny nachádzajúce sa v spaľovacom vzduchu: argón, kryptón, xenón.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustion heat

Spalné teplo je teplo, ktoré sa uvoľňuje pri spaľovaní určitého množstva látky. Obvykle sa v literatúre uvádzajú tabuľkové hodnoty spalného molárneho tepla, t.j. množstvo tepla, uvoľnené pri spálení jedného molu látky v kyslíku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustion boiler

Spaľovací kotol sa využíva na spaľovanie biomasy. Spaľovanie biomasy je najstarším známym spôsobom získavania energie. Spaľovať možno predovšetkým komunálne odpady, odpadnú drevnú hmotu, poľnohospodársky odpad (slamu), rýchlo rastúce dreviny a i..

Spaľovací kotol s fluidnou technológiou umožňuje samostatné spaľovanie biomasy, čiže bez nutnosti stabilizovať proces horenia zemným plynom. Oproti konvenčným kotlom produkuje menej oxidu uhličitého a dosahuje vyššiu účinnosť spaľovacieho procesu.    

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustion engine

Spaľovací motor je tepelný motor, v ktorom sa tepelná energia uvoľnená spálením paliva mení priamo na mechanickú prácu. Podľa spôsobu premeny energie spalín delíme spaľovacie motory na piestové, lopatkové (plynovéspaľovacie turbíny), tryskové (reaktívne, t.j. raketové, prúdové a pulzačné) a zmiešané (kombinácia uvedených druhov).

Základom činnosti zážihového motora je jeho pracovný obeh. Pri štvordobových motoroch prebehne sled všetkých fáz za 4 zdvihy piestu, t.j. za dve otáčky kľukového hriadeľa. Prvou fázou je nasávanie – piest ide do dolnej úvrate. Nad piestom vzniká podtlak, ktorý spôsobuje, že zmes paliva a vzduchu vniká otvoreným sacím ventilom do priestoru valca. Druhou fázou je stláčanie – piest ide do hornej úvrate a zmes sa stláča až na 1,1 MPa. Pred dosiahnutím hornej úvrate (predstih) preskočí na elektródach zapaľovacej sviečky elektrická iskra, od ktorej sa zmes zapáli. Treťou fázou je rozpínanie – horením zmesi vzniká teplota až 4 000 °C, ktorá spôsobí prudké stúpnutie tlaku až na 5 MPa. Rozpínajúci sa plyn tlačí na piest a ten pri pohybe dole koná prácu. Poslednou, štvrtou fázou je výfuk – pred dolnou úvraťou sa začne otvárať výfukový ventil a spálené plyny odchádzajú výfukovým potrubím a piest sa vracia do hornej úvrate. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Combustion chamber

Spaľovací priestor je priestor, v ktorom sa spaľuje palivo, niekedy sa hovorí aj o spaľovacej komore. Spaľovací priestor na spaľovanie uhlia je najmä v univerzálnych kotloch konštrukčne veľmi náročný. Spaľovací priestor musí byť riešený tak, aby v ňom dochádzalo k dokonalému spaľovaniu paliva. V praxi sa používajú palivá všetkých troch skupenstiev (pevné palivá, vykurovacia nafta, zemný plyn i svietiplyn). Základnou podmienkou dokonalého spaľovania tuhého paliva je roštová časť, ktorá umožňuje stabilný priebeh spaľovacieho procesu a dosiahnutie teploty umožňujúcej dokonalé vyhorenie vznikajúcich spalín. Plynné, kvapalné aj práškové palivá sa do spaľovacieho priestoru privádzajú horákmi a spaľovanie sa uskutočňuje vo vznose pri dokonalo premiešaní paliva so spaľovacím vzduchom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustion air

Ako spaľovací označujeme vzduch, umožňujúci proces spaľovania, aj vzduch náročky privádzaný do spaľovacieho priestoru.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Combustion turbines

Spaľovacia turbína je lopatkový stroj, ktorého hlavné časti sú kompresor, spaľovacia komora a plynová turbína, príslušenstvo a pomocné zariadenia. Výkon na hriadeli stroja sa získava v turbíne expanziou paliva v jednej alebo niekoľkých spaľovacích komorách v prúde vzduchu stlačeného kompresorom. Užitočný výkon spaľovacej turbíny (výkon na spojke, odovzdávaný napr.elektrickému generátoru) je v najjednoduchšom jednohriadeľovom usporiadaní daný rozdielom výkonu turbíny a príkonu kompresora, ktorý turbína priamo poháňa. Spaľovacia turbína sa spúšťa roztočením stroja, obvykle elektrickým motorom. Kompresor spaľovacej turbíny je radiálny alebo axiálny turbokompresor. Spaliny z turbíny odchádzajú výfukom do atmosféry. Energetická bilancia spaľovacej turbíny sa zlepšuje využitým tepla výstupných spalín na predhriatie stlačeného vzduchu pred vstupom do spaľovacej komory vo výmenníku, príp. delenou kompresiou s medzichladičom. Prevádzkové vlastnosti sa zlepšujú viachriadeľovým usporiadaním. Spaľovacie turbíny sa používajú na pohon lietadiel, lodí, lokomotív, ojedinelo na pohon ťažkých vozidiel, v elektrárňach ako špičkové jednotky (v prevádzkovej pohotovosti).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Incineration

Spaľovanie je reakcia kyslíka s inými látkami – produkuje sa pri nej teplosvetlo. Po dosiahnutí zápalnej teploty reakcia prebieha rýchlejšie v čistom kyslíku než vo vzduchu. Pri dokonalom spaľovaní organickej látky vznikne oxid uhličitý (pri nedokonalom oxid uhoľnatý) a voda, z ostatných látok vznikajú oxidy. Pri priemyselnom spaľovaní rozoznávame spaľovanie homogénne (plynné palivo a vzduch), heterogénne (koks so vzduchom) a zmiešané (uhlie – prchavý podiel a pevný uhlík so vzduchom).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Switching station

Spínacia stanica patrí medzi elektrické stanice. Slúži na rozvádzanie elektrickej energie rovnakého napätia bez transformácie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Switch

Spínač je elektrotechnický prístroj tvoriaci jeden konštrukčný celok na spínanie elektrického napätia (prúdu). Vyrába sa v rôznych konštrukčných úpravách podľa účelu a zaťaženia pri prevádzke.

Switch integrated

Spínač, ktorého funkcia závisí od jeho správnej montáže a pripevnenia do spotrebiča; môže sa skúšať iba v kombinácii s príslušnými časťami spotrebiča.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Remote control switch

Spínač ovládaný diaľkovo (RCS) je spínač s cievkou, ktorá sa diaľkovo ovláda impulzmi a nemusí sa trvalo napájať.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Gasifying boiler

Splynovací kotol sa používa na splynovanie biomasy. Splynovanie biomasy je proces používaný od nepamäti pri výrobe dreveného uhlia. V priebehu druhej svetovej vojny nahradil drevoplyn celkom úspešne nedostatkový benzín. V súčasnej dobe sa splyňovanie biomasy používa vo veľkom množstve predovšetkým v škandinávskych krajinách. Palivom môže byť ľubovoľná biomasa, vrátane drevného odpadu s 50 % vlhkosťou.  Z 1 kg drevného odpadu sa dá získať asi 3 m3 plynu, ktorého výhrevnosť leží v medziach 8 až 12 MJ.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal gasification

Splynovanie uhlia sa realizuje v tlakových nádobách, tzv. reaktoroch (nie jadrových!), v ktorých sa rozomleté uhlie pri vysokej teplote a tlaku splyňuje chemickým procesom blízkym horeniu. Existuje niekoľko typov reaktorov, ktoré sa líšia výškou teplôt a tlakov, spôsobom splynovania aj výslednou teplotou a zložením vzniknutého energoplynu. Z hľadiska ochrany životného prostredia je dôležité, že všetky pevné častice, ktoré pri klasickom spaľovaní uhlia unikali do vzduchu, sa v reaktore menia na trosku alebo popol, materiály vhodné na ďalšie priemyselné prepracovanie, okrem iného na stavebné hmoty. Surový plyn sa z reaktora odvádza po ochladení a vyčistení od síry a ďalších nečistôt. Konečné spálenie energoplynu sa preto deje už len s minimálnym dosahom na životné prostredie. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Reliability

Spoľahlivosť je vlastnosť objektu alebo zariadenia plniť požadované funkcie pri zachovaní hodnôt, stanovených prevádzkovými ukazovateľmi v daných medziach a v danom čase podľa stanovených technických podmienok. Spoľahlivosť sa najčastejšie charakterizuje intenzitou porúch, t.j. počtom porúch za stanovený časový interval, napríklad za jeden rok.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy consumption

Spotreba energie všeobecne označuje množstvo určitého druhu (viacerých či všetkých druhov) energie, ktoré sa spotrebuje v danej oblasti za určité obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok). K presnému vymedzeniu tohto pojmu treba doplniť ďalšie identifikátory - druh energie, obdobie, kategórie spotreby (netto, brutto, konečná spotreba, užitočná spotreba atď.).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy user

Spotrebiteľ energie v energetike je odberateľ energie, ktorý odoberá elektrickú energiu na konečnú spotrebu. Skupinu spotrebiteľov (zákazníkov) elektriny tvoria veľkoodberatelia (podniky), ale aj maloodberatelia (domácnosti alebo malí podnikatelia) zo siete nn. Rozdiel medzi odberateľom a spotrebiteľom (zákazníkom) je v tom, že odberateľ môže elektrinu ďalej predávať.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Stability of the power system

Stabilita elektrizačnej sústavy (ES) je koordinačná služba, ktorá sa zabezpečuje kontrolou statickej stability pri prenose činných výkonov prostredníctvom sieťových výpočtov a tlmením oscilácií v sústave. Stabilita ES je schopnosť elektrizačnej sústavy udržať rovnovážny stav, charakterizovaný synchrónnou prevádzkou generátorov, v priebehu normálnej prevádzky a po prechodových javoch, spôsobených vonkajšími vplyvmi, dispečerským riadením, ako aj poruchovými výpadkami zariadení. Obvykle sa rozlišuje tzv. statická a dynamická stabilita

Static stability of the power system

Statická stabilita elektrizačnej sústavy predstavuje schopnosť ES udržať synchrónnu prevádzku generátorov po prechodových dejoch, pri ktorých sú zmeny elektrických veličín relatívne malé a pomalé. Studená, teplá a horúca záloha.Studená, teplá a horúca záloha sú časti prevádzkovej rezervy, ktoré sa skladajú zo sumy výkonov elektrárenských blokov, ktoré sú pripravené k nábehu v definovanom čase. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Stabilizes

Stabilizát je najrozšírenejšou formou ukladania energetických odpadov z uhoľných elektrární vo svete. Ide o zmes popola a produktov odsírenia alebo popola z fluidných kotlov, ktorá sa zmieša s vodou s prípadným pridaním aditíva (vápna, cementu) s cieľom využiť schopnosť popolčeka tuhnúť a tvrdnúť ako napr. cement. Uvoľňovanie škodlivín zo stabilizátu sa výrazne znížuje tým, že ťažké a toxické kovy sa chemicky viažu v kryštalickej mriežke materiálu, ktorý je podobný betónu. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Static electricity

Statickou elektrinou nazývame súhrn elektrických javov a stavov tvorených elektrickými nábojmi v pokoji. Vzniká obvykle trením alebo elektrostatickou indukciou. Môže mať nepriaznivé dôsledky, napr. vznik požiarov spôsobených iskrou.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Stator

Stator je netočivá časť elektrického stroja, v ktorej je uložené vinutie statora, ktoré vytvára časť magnetického obvodu. V jednosmerných elektrických strojoch je stator tvorený magnetickými pólmi, zloženými z plechov priskrutkovaných ku kostre z liatiny, ktorou sa uzatvára magnetický obvod. V striedavých elektrických strojoch je stator zložený z dynamových plechov s drážkami na vinutie. Vnútri statora sa otáča rotor.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Stellarator

Stelarátor je, podobne ako tokamak (pozri heslo Tokamak), výskumné zariadenie na vytvorenie a udržanie plazmy pri výskume možnosti využitiatermojadrovej reakcie (fúzie) na výrobu energie. Stelarátor má uzavretú magnetickú konfiguráciu, ktorá na rozdiel od tokamaku môže pracovať v kontinuálnom režime. Stelarátormi sa zaoberali v západných krajinách, kým tokamaky boli v minulosti predmetom výskumu iba v Sovietskom zväze. Všetky pokusy vyrobiť a udržať v stelarátoroch horúcu plazmu zostali ale až do konca šesťdesiatych rokov bez väčšieho úspechu. Keď potom ruskí vedci v roku 1969 podali správu o dosiahnutých teplotách plazmy až 10 miliónov °C v tokamaku T3 v moskovskom Kurčatovovom ústave, rýchle sa zmenilo svetové zmýšľanie v prospech tokamakov. Od tej doby sa väčšina fúznych experimentov uskutočňuje pomocou tokamakov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Stirling engine

Stirlingov motor je piestový tepelný stroj, v ktorom sa energia pre pracovný cyklus privádza prestupom tepla z vonkajšieho zdroja. Mení tepelnú energiu na mechanickú. Zostrojili ho bratia Róbert a James Stirling v roku 1816. Ide o motor s vonkajším spaľovaním. Vo väčšine prípadov sa teplo získava spaľovaním.

Power line pylon

Najviditeľnejším zariadením, zabezpečujúcim prenos a rozvod elektrickej energie v krajine, sú stožiare elektrického vedenia. Vŕšok stožiarov nesie uzemňujúce vodiče, ktorý je veľmi účinnou ochranou proti bleskom, lebo ich odvádzajú do zeme. Usporiadanie stožiarov a ich konštrukcia zaručujú, že ani pri najsilnejšej víchrici sa zväzky vodičov nepriblížia k sebe, k zemi alebo k stožiaru. Čím sú stožiare vyššie, tým viac môžu byť od seba vzdialené. Vo vhodnom teréne môže byť rozstup stožiarov až pol kilometra. Okrem nosných stožiarov, ktorých úlohou je len niesť vodiče sú v sieti aj stožiare výstužné, ktoré sa nesmú zrútiť, ani v prípade keby sa laná na jednej strane pretrhli a na ich ramená pôsobila veľká sila preveseného vedenia z druhej strany. Stožiare môžu byť z rôznych materiálov: drevené, železobetónové, oceľové, zo zliatin hliníka a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


.

Energy losses

Straty energie predstavujú množstvo energie v danom procese premenené na taký druh energie, ktorý je nevyužiteľný na predpokladaný účel. Napríklad tepelné straty, straty spôsobené trením, jalovým prepadom vody vo vodnej elektrárni a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Medium-level waste

Stredneaktívny odpad nemôže byť zaradený do rovnakej kategórie ako nízkoaktívny odpad, a súčasne nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie ako vysokoaktívny odpad. Pri manipulácii a preprave stredne-aktívneho odpadu je nutné tienenie, ale uvoľňované teplo je pomerne malé. Podľa druhu a spôsobu rádioaktívneho znečistenia (zamorenia) odpadov môžu tieto vyžadovať trvalé uloženie v hlbinnom geologickom úložisku, v niektorých prípadoch je možné použiť úložisko povrchového typu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alternating current (AC) systems

Striedavá elektrická sieť je elektrická sieť tvorená sústavou obvodov slúžiacich na napájanie elektrických zariadení, ktoré sú napájané z toho istého zdroja. Zabezpečuje prenos elektrickej energie striedavým prúdom pripojením k zdroju striedavého napätia. Výhodou striedavej sústavy je hospodárna transformácia napätia v ľubovoľnom rozsahu. Zabezpečujú ju transformátory, ktoré menia veľkosť napätia potrebného na prenos, rozvod a spotrebu s malými stratami. S veľkosťou použitého napätia rastú síce investičné náklady na prvky siete a náklady na údržbu, ale straty elektrickej energie v činnom odpore vedenia sú nepriamo úmerné druhej mocnine napätia. Sieť nemusí byť napájaná len prvotným zdrojom – nová striedavá sieť vzniká napr. za transformátorom ak je spoľahlivo oddelená izolačnou bariérou od napájacej sústavy.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Alternating electrical quantities

Striedavé elektrické veličiny možno opísať periodickou funkciou sínus alebo kosínus. Takýto priebeh veličín nazývame priebehom harmonickým. Striedavé elektrické veličiny sú na rozdiel od jednosmerných premenné, tým dochádza v ich blízkosti k zmene magnetického a elektrického poľa, prejavuje sa jav elektromagnetickej indukcie. V elektrotechnike našich silových elektrorozvodov majú všetky striedavé priebehy nominálnu frekvenciu 50 Hz.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steeply Pipe grate

Strmorúrový kotol je kotol, ktorého spaľovací priestor je ohraničený stenami vytvorenými z paralelných vertikálnych rúr, v ktorom sa ohrieva voda alebo parovodná zmes. Na rozdiel od pôvodného parného kotla, v ktorom sa para tvorila priamo v parnom bubne ohrievanom plameňom alebo spalinami, v strmorúrových kotloch sa para tvorí v systéme vertikálne usporiadaných varníc.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Steeply Pipe grate steam boiler

Strmorúrový roštový parný kotol je roštový parný kotol, ktorého spaľovací priestor je ohraničený stenami vytvorenými z paralelných vertikálnych rúr, v ktorých sa ohrieva voda alebo parovodná zmes. Vývojovo tento typ nadväzuje na pôvodný valcový kotol. Spaľovanie na rošte má obmedzené možnosti rastu dosiahnuteľného výkonu a preto sa roštový kotol neskoršie nahradil strmorúrovým kotlom spráškovým ohniskom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Engine room

Ako strojovňu obvykle označujeme časť elektrárne, v ktorej sa nachádza turbína s príslušenstvom.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pneumatic contactor

Stýkač pneumatický je stýkač, pri ktorom silu na spojenie alebo rozpojenie hlavných kontaktov poskytuje prístroj využívajúci stlačený vzduch, bez použitia elektrických prostriedkov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Coefficient rapidly commonplace

Súčiniteľ rýchlobežnosti veternej turbíny je pomer obvodovej rýchlosti špičiek listov turbíny a rýchlosti vetra. Rôzne typy veternej turbíny dosahujú v závislosti od súčiniteľov rýchlobežnosti rôznu účinnosť premeny energie vetra na mechanickú prácurotora.

Optimálny súčiniteľ rýchlobežnosti (jeho dosiahnutie dáva maximálnu účinnosť; v zátvorke je dosiahnutá účinnosť (pozri heslo Účinnosť))

 • Holandský veterný mlyn: 2,1 (18 %)
 • Americký mnoholistový rotor: 0,9 (30 %)
 • Rotor Darrieus: 4,5 (45 %)
 • Moderný dvojlistový rotor: 6 (50 %)

Teoretická účinnosť 59 % (Betzov limit -  Veterné turbíny dokážu odobrať vetru len časť jeho energie. Nemecký fyzik Albert Betz v roku 1919 vypočítal, že maximálne môže ísť o 59,3% z celkovej energie vetra) je dosiahnutá pri nekonečne veľkom súčiniteli rýchlobežnosti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dry processes

Suché procesy sú chemické procesy, ktoré prebiehajúce bez použitia vody. V prípade odsírovania spalín sa mletý vápenec pridáva vo forme suchého prášku buď priamo do spaľovacieho priestoru alebo do špeciálneho chemického reaktora, v ktorom prebieha odsírovanie. Spaliny sa potom čistia od vzniknutých produktov chemického procesu odprášením v bežných odlučovačoch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Superphenix

Superphénix je francúzsky rýchly reaktor (štiepenie jadier paliva vyvolávajú predovšetkým rýchle neutróny) bez moderátora, chladený roztaveným sodíkom. Je v ňom možná rozšírená reprodukcia paliva (v aktívnej zóne dochádza k tvorbe nového štiepneho materiálu transmutáciou U 238 na Pu 239 vo väčšom množstve ako sa pri tom spotrebuje – hovorí sa mu aj množivý reaktor), preto je tento typ považovaný za perspektívny. V súčasnej dobe je dlhodobo odstavený a to najmä z politických dôvodov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Superconductivity

Supravodivosť je jav, keď v látkach pri veľmi nízkych teplotách, pri ktorých elektrický odpor niektorých látok poklesne skokom takmer na nulovú hodnotu. Supravodivosť možno vyvolať v rade kovov, zliatin a v špeciálnej keramike už nielen pri teplotách kvapalného hélia, ale aj v kvapalnom dusíku a vodíku .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Light-source

Svetelný zdroj je zariadenie na premenu určitého druhu energie na svetlo. Svetelný zdroj je charakterizovaný svetelným tokom, čo je množstvo vyžiarenej energie za jednotku času. Jednotkou svetelného toku je 1 Lúmen [lm].

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal-gas

Ako svietiplyn sa pôvodne označoval plyn z karbonizačných plynární, horiaci svietivým plameňom a používaný na osvetľovanie. Teraz ako svietiplyn označujeme plyn so spalným teplom asi 17,6 MJ/m3, ktorý sa vyrába buď karbonizáciou (ako „vedľajší” produkt v koksárňach), tlakovým splynením hnedého uhlia, štiepením zemného plynu, alebo miešaním a úpravou iných plynov, napríklad rafinérskych. Svietiplyn je jedovatý (obsahuje CO) a používa sa v stále menšej miere na kúrenie v priemysle a v domácnostiach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Terminal strip

Zostava zložená z niekoľkých pripájacích zariadení bez obmedzenia počtu, ktoré sú navzájom izolované a umiestnené na spoločnej základni alebo v spoločnej základni vyrobenej z izolačného materiálu. Jednotlivé pripájacie zariadenia môžu, ale nemusia mať pripevňovacie prostriedky; pripájacie zariadenia sú, samostatne alebo po skupinách ľahko oddeliteľné od priľahlých prístrojov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Synchronous speed

Synchrónna rýchlosť (1/s) je rýchlosť, akou sa otáča magnetické pole vytvorené trojfázovým prúdom viacerých, navzájom do siete pripojených strojov. Závisí od kmitočtu prúdu a počtu pólov stroja. Do elektrickej trojfázovej siete všetky generátory musia dodávať prúd a napätie rovnakej frekvencie 50 Hz a v rovnakej fáze. Hovoríme, že sa všetky točia synchrónnou rýchlosťou aj keď ich skutočné otáčky sa môžu navzájom líšiť, lebo tie závisia od počtu ich pólov. Parné turbogenerátory sú dvojpólové stroje, ich skutočné synchrónne otáčky sú 50 ot./s. Hydroalternátory mávajú väčší počet pólov, preto ich synchrónne otáčky sú úmerne nižšie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Synchronous alternator

Synchrónny alternátor je elektrický stroj – generátor, ktorý mení mechanickú energiu na energiu elektrickú využitím točivéhomagnetického poľa. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak turbína alebo iný pohon otáča rotorom a v jehobudiacom vinutí prechádza jednosmerný prúd, vzniká točivé magnetické pole, ktoré v trojfázovom vinutí statora vyvolá (indukuje) trojfázové striedavé napätie. Druhé točivé magnetické pole vyvolá striedavý prúd, ktorý začne prechádzať trojfázovým vinutím statora pri pripojení alternátora k spotrebiču. Stroj sa nazýva synchrónny, pretože obe točivé magnetické polia sa otáčajú s rovnakými otáčkami (t.j. synchrónne). Trojfázové synchrónne alternátory sú v súčasnosti hlavným zdrojom elektrickej energie vyrábanej v elektrárňach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Synchronous compensator

Synchrónny kompenzátor je synchrónny točivý elektrický stroj pracujúci ako elektrický motor naprázdno t.j. bez zaťaženia. Podľa nastaveného budenia dodáva do siete jalový výkon. Používa sa na riadenie napätia a kompenzáciu účinníka v sieti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Synchronous converter

Synchrónny konvertor je synchrónny točivý elektrický stroj používaný na priamu premenu striedavého elektrického prúdu najednosmerný elektrický prúd alebo naopak.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Synchronous motor

Synchrónny motor je točivý elektrický stroj na striedavý elektrický prúd. Uhlová rýchlosť jeho rotora je zhodná s uhlovou rýchlosťou točivého magnetického poľa statora. Používa sa na pohony veľkých výkonov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Synchronous machine

Synchrónny stroj je točivý elektrický stroj, ktorého kmitočet svorkového napätia je priamo úmerný otáčkam. Rotor sa otáča súčasne (synchrónne) s točivým magnetickým poľom statora. Podľa účelu sa synchrónne stroje delia na synchrónne alternátory,synchrónne motory, synchrónne konvertory, strednofrekvenčné alternátory.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Gas cleaning system

Systém čistenia spalín pozostáva z odlučovania popolčeka a chemickej separácie škodlivých plynov SO2 a NOx.  

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

System service

Systémová služba je služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na vymedzenom území. Zahŕňa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy, potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektriny.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Slag

Škvara je natavený tuhý zvyšok spaľovania kusového uhlia. Okrem popola obsahuje aj nespálené zvyšky horľavej zložky uhlia. Škvara sa spolu s popolom musí odstrániť z roštu spaľovacieho zariadenia a odviezť na skládku. Možno ju použiť v stavebníctve (škvarobetón), v zime na posyp šmykľavej vozovky, a i. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Peak power plants

Špičkové elektrárne pracujú v čase najväčšej spotreby elektrickej energie (v špičke). Veľmi vhodné sú vodné elektrárne s možnosťou akumulácie vody vo veľkej nádrži nad priehradou, či prečerpávacie vodné elektrárne (umelá akumulácia).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Peak load

Špičkové zaťaženie (pozri heslo Diagram zaťaženia) je „najvyššia” časť zaťaženia nad pološpičkovým zaťažením. Túto časť zaťaženia je vhodné pokrývať vodnými elektrárňami, prípadne menšími klasickými jednotkami, t.j. elektrárňami schopnými rýchleho zaťaženia. Účinnosť v tomto prípade nie je najvýznamnejším faktorom. V dennom diagrame zaťaženia sú spravidla dve špičky, t.j. dve vysoké ale krátke obdobia spotreby elektriny v systéme. Jedna špička je predpoludním a druhá podvečer.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Start from Dark

Štart z tmy ("čierny štart") je schopnosť obnovenia výroby a dodávky elektrickej energie z beznapäťového stavu po úplnom rozpade sústavy. Obnovovanie výroby sa začne generátormi schopnými nabehnúť bez napätia zo siete, ktoré rozbiehajú ďalšie generátory. Vytvorené ostrovné prevádzky sa postupne spájajú medzi sebou alebo s neporušenou sieťou. 

Fission reaction

Štiepna reakcia je jadrovo-fyzikálny proces, pri ktorom sa pôvodné jadro rozdelí a vznikajú dve a viac ľahších častíc (jadrá atómu, neutróny) a uvoľní sa energia (pozri heslo Jadrová reakcia). Rozštiepiť v jadrovom reaktore sa dajú len niektoré ťažké jadrá atómov, napr. jadrá uránu, ktoré sa pri štiepení rozpadnú na dve jadrá ľahších prvkov a uvoľnia sa aj dva až tri neutróny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fission chain reaction

Pri štiepnej reakcii jadra atómu sa pohltí len jeden neutrón, ale uvoľnia sa v priemere dva až tri neutróny, ktoré môžu vyvolať rozštiepenie ďalšieho jadra. Tak vzniká štiepna „reťazová“ reakcia (pozri heslo Jadrová reakcia).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Label data

Štítkový údaj je údaj uvedený na typovom štítku elektrického stroja, prístroja alebo zariadenia, ktorý udáva normálne prevádzkové (menovité) hodnoty dôležitých veličín. Z elektrických veličín musí štítok obsahovať minimálne údaje o menovitom napätí a o menovitom príkone (zodpovedá normálnemu prevádzkovému výkonu). Tam, kde je to dôležité, musí štítok obsahovať aj ďalšie údaje (napr. pri točivých strojoch alebo elektronických zariadeniach údaj o menovitom kmitočte).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Tariff zones

Tarifné pásma vymedzujú časové obdobie počas dňa, v ktorých sa uskutočňuje meranie a následne účtovanie odberu elektriny, a to v rôznych cenových reláciách. Tarifné pásma sú vlastne časové intervaly definované určitou veľkosťou krátkodobých marginálnych nákladov závislých od celkového zaťaženia elektrizačnej sústavy. Tarifné pásma sú pásma denného diagramu zaťaženia rozdelené na pásmo špičkovej tarify, pásmo vysokej tarify a pásmo nízkej tarify, a to samostatne na obidve definované tarifné obdobia (leto a zima). Rovnako je rozdiel medzi tarifnými pásmami medzi výrobcami elektrickej energie a distributérmi, medzi distributérmi a konečnými odberateľmi a v medzinárodnej spolupráci.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Heavy water

Ťažká voda má výborné moderačné vlastnosti a len veľmi slabo pohlcuje neutróny. Ťažká voda a grafit sú jedinými moderátormi, ktoré umožňujú za určitých podmienok použiť ako jadrové palivo prírodnú zmes izotopov uránu.

Technical ablation water

Technická splavovacia voda je voda s malými nárokmi na čistotu, používaná na dopravu materiálov v elektrárni (napr. popolčeka na skládku). Spotreba vody na prevádzku elektrárne je vážnym problémom. Dá sa významne znížiť recirkuláciou použitej vody s jej priebežným čistením.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Clean Coal Technology

Technológie čistého uhlia (Clean Coal Technology) sú nové technológie spaľovania uhlia, ktoré spájajú efektívnu kontrolu emisiíškodlivín so zvýšenou účinnosťou využitia paliva. Cieľom technológií čistého uhlia je splnenie tých najprísnejších emisných limitov a štandardov. Pri ich úspešnej aplikácii by mohlo v budúcnosti uhlie hrať dominantnú úlohu v zaisťovaní energetických potrieb. Medzi tieto technológie patrí spaľovanie práškového uhlia, využitie Kalinovho cyklu, obehy s palivovými článkami a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Tempering

Temperovanie je udržiavanie teploty v objekte na stanovenej (rovnakej) hodnote.

Extraction of natural gas

Zemný plyn sa ťaží podobne ako ropa. Zemný plyn sa na popredné miesto vo svetovej energetickej bilancii dostal až v druhej polovici minulého storočia. V súčasnosti stúpa ťažba zemného plynu každoročne až o 8 %. Číňania poznali a využívali zemný plyn už v 10. storočí pred n. l. Z ložísk ho rozvádzali bambusovými trubicami až do domácností. Pri kultových obradoch starých Parsov sa používal zemný plyn ako palivo na posvätný očisťujúci oheň. Okolo roku 405 to zaznamenal Ktesias, grécky lekár na dvore perzského kráľa. V Spojených štátoch amerických navŕtal roku 1884 George Westinghouse zemný plyn 500 m hlbokým vrtom. Začal tak obdobie využívania tohto plynu na ohrievanie a svietenie. V Európe sa začal plyn z ropných polí rozsiahlejšie využívať až v 30. rokoch 20. storočia. Napríklad na vyhrievanie martinských pecí v poľskej Stalowej Woli. V Rumunsku začali ukladať potrubie z oblasti ropných ložísk okolo Ploešti do Bukurešti po 60 km trase v roku 1934.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermal energy

Tepelná energia je spojená s pohybom (vibráciou a rotáciou) molekúl je teda prejavom neusporiadaného pohybu atómov a molekúl v látke. Tento pohyb je však chaotický a premeniť tento druh energie na iný je ťažšie než napr. pri mechanickej energii.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermal insulation

Tepelná izolácia je zariadenie a opatrenie na zmenšenie nežiaduceho úniku tepla alebo chladu. Tým sa zmenšujú straty tepelnej energie (pozri heslo Tepelné straty) v zariadení na výrobu, rozvod a využívanie tepla. Tepelnú izoláciu tvoria látky s malým súčiniteľom tepelnej vodivosti (veľký tepelný odpor).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat loss

Tepelné straty sú úniky tepla z určitého zariadenia do okolia bez jeho využitia na účel, ktorému dané zariadenie slúži. Tepelné straty možno znížiť tepelnou izoláciou a presnejšie zistiť napríklad termovíziou.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermal pollution

Tepelné znečistenie predstavuje odpadové teplo, ktoré je ľudskou činnosťou uvoľňované do atmosféry, alebo do vodných tokov. Môže ovplyvňovať klimatické podmienky vo veľkých mestských a priemyselných aglomeráciách a meniť životné prostredie vo vodných tokoch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat engine

Stroj, v ktorom dochádza k premene tepelnej energie pracovnej látky na mechanickú prácu. Príkladom tepelného motora je spaľovací motor, v ktorom sa periodicky premieňa teplo získavané spaľovaním benzínu alebo motorovej nafty na pohybovú energiu vozidla. Iným príkladom môže byť tepelná turbína.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermal power supply

Tepelný napájač je potrubný systém privádzajúci horúcu vodu alebo paru z energetickej centrály na miesto potreby. Racionálne využitie fosílnych palív znamená súčasnú výrobu elektrickej energie, horúcej úžitkovej vody a tepla na vykurovanie. Sieť tepelných napájačov teda postupne porastie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermal neutron

Tepelný neutrón je spomalený neutrón s malou kinetickou energiou. Spomaľovanie neutrónu z rýchleho na tepelný prebieha nárazmi neutrónu do jadier atómov okolitej hmoty. Pri týchto zrážkach neutrón stráca časť svojej energie, a spomaľuje sa. Najväčšie množstvo energie odovzdá neutrón jadru s porovnateľnou hmotnosťou. Preto veľmi účinne spomaľuje neutróny voda (vodík). Materiál, ktorý účinne spomaľuje neutróny, nazývame moderátor.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heating sector

Teplárenstvo je odvetvie tepelnej techniky zaoberajúce sa výrobou a rozvodom tepla.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat

Teplo Q (presnejšie vnútorná energia látky) je forma energie daná neusporiadaným pohybom atómov a molekúl. Jednotkou tepla je 1 J (joule). Teplo je teda miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemu. Keď teleso prijíma energiu vo forme tepla, jeho vnútorná energia stúpa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Industrial heating system

Teplofikačná sústava je časť energetickej sústavy a zahŕňa všetky zariadenia slúžiace na získanie tepla a na jeho rozvod až po jednotlivé spotrebiče.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat surface

Teplovýmenná plocha je časť povrchu tepelného výmenníka, v ktorej sa sprostredkúva prestup alebo výmena tepla medzi pracovnou látkou (voda, para,spaliny) a stenou výmenníka. Teplovýmennou plochou pôvodného parného valcového kotla bol povrch spodnej časti kotla, ohrievaný plameňmi a horúcimi spalinami. V moderných kotloch tvoria teplovýmennú plochu vonkajšie povrchy rúr, ktorými prúdi ohrievaná látka .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Target nucleus

Terčovým nazývame jadro, na ktoré pri štúdiu jadrových reakcií dopadá priamy zväzok primárnych častíc a vyvoláva v ňom študovaný proces.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermal efficiency of the cycle

Termická účinnosť cyklu je účinnosť premeny tepelnej energie pracovnej látky na mechanickú prácu. K tejto premene dochádza periodickou prácoutepelného motora na základe termodynamického cyklu (tepelného obehu). Najvyššiu termickú účinnosť pri daných parametroch má vždy Carnotov cyklus. Tento cyklus však prakticky nemožno realizovať a slúži nám na porovnanie termickej účinnosti rôznych obehov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermodynamic cycles

Termodynamické cykly alebo tepelné obehy zodpovedajú súslednosti zmien stavu pracovnej látky, ktorá sa začína a končí vždy vo východiskovom bode. Najznámejšie tepelné obehy sú Carnotov cyklus (pozri heslá Carnotov cyklus a Tepelný diagram) s najvyššou termickou účinnosťou (má skôr teoretický význam pre hodnotenie reálnych tepelných obehov), Clausiov-Rankinov parný cyklus používaný vo veľkej väčšine elektrární na fosílne palivá, Braytonov cyklus s plynovou turbínou a v poslednom čase paroplynové cykly (kombinácia plynového a parného cyklu).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Law of thermodynamics

Všeobecná termodynamika vychádza z troch hlavných termodynamických viet (princípov).

 • Prvá veta je zovšeobecnením zákona zachovania mechanickej energie a hovorí, že práca a teplo dodané systému zvonku sú rovné prírastku jeho vnútornej energie. Preto nie je možné skonštruovať stroj, ktorý dodáva viac energie ako spotrebuje (perpetum mobile 1. druhu).
 • Druhá veta termodynamiky hovorí, že nemôžu samovoľne prebiehať fyzikálne procesy, pri ktorých klesá entropia (nie je možné, aby sa teplo šírilo z chladnejšieho miesta na teplejšie).
 • Podľa tretej - Nernstovej vety je nedosiahnuteľná teplota absolútnej nuly.

Z týchto viet sa definujú mnohé fyzikálno-chemické zákonitosti a možné priebehy nevratných procesov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermocouple

Pri spojení dvoch elektrických vodičov z rôznych materiálov do uzavretého obvodu a udržiavaní jedného spoja na vyššej teplote prechádza obvodom elektrický prúd. Na princípe tohto tzv. termoelektrického javu, ktorý závisí od druhu materiálov vodičov a od rozdielu teplôt spojov, pracujú termoelektrické články, ktoré sa tiež nazývajú termočlánky. Využívajú sa najmä na meranie teplôt. Pri spojení kovových vodičov a rozdiele teplôt asi 100 °C vznikajú iba veľmi malé termoelektrické napätia (milivolty). Rozvojom polovodičovej techniky sa dosahujú stokrát vyššie termoelektrické napätia než s kovovými vodičmi. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Fusion energy

Termojadrová energia sa uvoľňuje pri termojadrovej reakcii.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermonuclear reaction

Termojadrová reakcia je syntéza (zlučovanie) ľahkých jadier atómu do jadra ťažšieho, pri ktorom sa uvoľňuje veľké množstvo energie. Na vznik termojadrovej reakcie je potrebná vysoká energia, aby sa prekonala elektrostatická odpudivosť jadier.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermonuclear chain reaction

Termojadrová reťazová reakcia je sled termojadrových reakcií, v ktorom sú produkty jednej reakcie (častice, jadrá, energia) zdrojom reakcie nasledujúcej. Časť energie, ktorá nie je potrebná na udržanie reakcie sa môže energeticky využiť. Na udržanie termojadrovej reťazovej reakcie musí mať látka (plazma) určitú minimálnu teplotu a hodnotu súčinu r × t, kde r je hustota vysokoteplotnej plazmy a t je doba jej existencie. Tento súčin sa nazýva Lawsonovo kritérium. Termojadrová reťazová reakcia je zdrojom energie Slnka aj vodíkových bômb. Napriek intenzívnemu výskumu sa zatiaľ nepodarilo ju priemyselne využiť.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermonuclear reactor

Termojadrový reaktor je termojadrové zariadenie, ktoré bude využívať riadenú termojadrovú reakciu (fúziu – zlučovanie jadier atómov) za predpokladu praktického využitia získanej energie. Toto zariadenie je ešte stále len v štádiu výskumu a vývoja (pozri heslá Tokamak a Stelarátor). Ak sa podarí doviesť ho až k úspešnému priemyselnému využitiu, bude tým na dlhý čas vyriešená energetická otázka ľudstva.

Pri konštrukcii termojadrového reaktora je nutné vyriešiť dlhodobú stabilitu plazmy, premenu získanej kinetickej energie produktov reakcie na využiteľnú elektrickú energiu a vyvinúť materiály schopné odolať kombinovanému pôsobeniu teploty, tlaku a neutrónového žiarenia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Textile filters

Oklepávacie zariadenie umožňuje očistenie filtrov a hromadenie zachytených častíc vo výsypke. Textilné filtre sú filtre použité v odlučovači popolčeka na separáciu zvyšných tuhých častíc. Ide o priemyselné textilné filtre pracujúce na rovnakom princípe ako filter bežného vysávača. Rozmery sú, pochopiteľne, väčšie. Použitá hustota tkaniny závisí od požiadavky na veľkosť zachytávaných častíc. V jednom odlučovači sa používa paralelne usporiadaných až niekoľko desiatok filtrov.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Shielding

Tienením v jadrovej energetike rozumieme zoslabenie toku rádioaktívnych častíc (žiarenia) na hodnotu stanovenú hygienickými predpismi pomocou vhodných prekážok (olovom, betónom a pod.).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressurized water reactor

Tlakovodný reaktor je typ jadrového reaktora, v ktorom sa ako chladivo používa obyčajná voda pod tlakom. K tomuto typu reaktorov patria aj reaktory typu VVER (pozri heslo Vodo-Vodný Energetický Reaktor (VVER)).

V reaktore typu VVER 440 je chladivo pod tlakom cca 12,3 MPa. Voda slúži súčasne ako moderátor.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Pressure fluid boiler

Tlakový fluidný kotol je fluidný kotol pracujúci pri vysokom tlaku. Využitie energie obsiahnutej v stlačených spalinách vyžaduje zaradenie plynovej turbíny. Vyčistené spaliny sa privádzajú do plynovej turbíny, kde expandujú. Turbína je na spoločnom hriadeli s kompresorom, ktorý dopravuje stlačený vzduch do fluidného kotla.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Tokamak

Tokamak je výskumné zariadenie na udržanie hmoty v stave plazmy za účelom využitia termojadrovej reakcie (fúzie) na výrobuenergie. Zápalná teplota zmesi deutéria a trícia je cca 100 miliónov °C, nad ktorou sa termojadrová reakcia sama udržiava bez prísunu vonkajšej energie. Takúto vysokú teplotu nevydrží žiadna hmotná stena, preto sa v tokamaku využívajú uzavreté konfigurácie magnetických polí. Častice plazmy sa pohybujú okolo siločiar magnetického poľa, teda v smere poľa sa pohybujú voľne, naprieč poľom nie. Tokamak pracuje v pulznom režime a plazma sa v ňom udržiava dvoma superponovanými magnetickými poliami: toroidálnym poľom vytvoreným vonkajšími magnetickými cievkami a poľom prúdu pretekajúceho plazmou. Tokamaky dnes predstavujú najlepšie preskúmané fúzne zariadenia. V súčasnosti je najväčším a celosvetovo najvýznamnejším fúznym zariadením európske tokamakové výskumné zariadenie Joint European Torus (JET) vo Veľkej Británii. Špičkové sú výskumné zariadenia TFTR v Princetone a DIII-D v San Diegu. Japonsko prispelo najmä veľkoexperimentom JT-60. Francúzsky tokamak Tore Supra pracuje so supravodivými magnetickými cievkami a osovo symetrický divertorový experiment Asdex Upgrade v Max-Planck-Institut für Plasmaphysik sa okrem iného venuje vývoju divertora. Formou medzinárodnej spolupráce sa spracúva návrh prvého termojadrového experimentálneho reaktora Iter, ktorý by mal ako prvý produkovať plazmu, ktorá by po zapálení mala dlhší čas samostatne horieť. Ak bude prevádzka experimentálneho termojadrového reaktora úspešná, bude možné projektovať fúzne elektrárne, ktoré majú predpoklad vyriešiť energetické a čiastočne tiež ekologické problémy ľudstva na dlhú dobu, lebo by mali prakticky neobmedzené zásoby paliva (izotopy vodíka deutérium a trícium), neprodukovali by takmer žiadne odpady a žiadne exhalácie, aktivita konštrukčných materiálov reaktora by bola veľmi nízka a krátkodobá.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Thorium

Tórium je prvok nerozpustný v zriedených kyselinách a roztokoch hydroxidov. Je dobre rozpustný v kyseline chlorovodíkovej a lúčavke kráľovskej. Z tória možno pripraviť štiepny izotop U 233, ktorý sa v prírode nevyskytuje.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Voltage (current) transformer

Transformátor napätia je prístrojový transformátor (NPN), ktorého primárna strana je pripojená k meranému napätiu, ktoré sa transformuje s cieľom napájať meracie alebo istiace prístroje. Môže byť zapojený medzi fázy elektrickej siete (dvojpólovo izolované) alebo medzi fázu a zem (jednopólovo izolované). V zariadeniach vvn sa obvykle používajú transformátory jednopólovo izolované s dvoma vinutiami na sekundárnej strane, z ktorých jedno sa používa na napájanie meracích prístrojov a ochrán a druhé na signalizáciu zemného spojenia. Transformátor prúdu je merací alebo istiaci prístrojový transformátor (PTP), ktorého primárnou stranou preteká prúd, ktorý sa má transformovať s cieľom napájať meracie alebo istiace prístroje. V normálnych prevádzkových podmienkach je sekundárny prúd úmerný primárnemu prúdu a je s ním v protifáze. Menovitý prúd na sekundárnej strane je 5 A resp 1 A keď je meracie miesto ďaleko. Menovitý prúd primárnej strany sa volí podľa miesta použitia. Voľba správneho transformátora prúdu je náročná a treba zvážiť účel použitia a odolnosť proti skratu transformátora.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Transformation substation

Transformovňa patrí medzi elektrické stanice. Je určená na zmenu elektrického napätia s rovnakým kmitočtom a na jeho rozvádzanie alebo na galvanické oddelenie jednej časti siete od druhej.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transmutation

Transmutácia je umelá premena dlhodobých rádionuklidov na krátkodobé. Pôsobením neutrónov z urýchľovača častíc sa vysokoaktívne prvky s dlhým polčasom rozpadu môžu premieňať na krátkodobé alebo dokonca na nerádioaktívne. Týmto spôsobom by sa teda mohol zneškodňovať vysokoaktívny odpad, vrátane vyhoreného jadrového paliva. Metóda bola vyvinutá vo výskumných laboratóriách Los Alamos v USA a dnes je najčastejšie označovaná skratkou ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technology - urýchľovačom riadená transmutačná technológia). Treba však poznamenať, že tento spôsob je zatiaľ v počiatočnom štádiu praktického využitia a budúcnosť ukáže, či nájde široké uplatnenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transport of radioactive waste

Ročne sa na celom svete prepravuje približne 10 miliónov zásielok s rádioaktívnym obsahom, z toho asi milión tvorí doprava cez hranice štátov. Napriek tomu tento počet predstavuje iba stotinu z celkového množstva transportov nebezpečných materiálov vo svete. Transport, nielen rádioaktívnych odpadov, ale aj ostatných rádioaktívnych materiálov, sa riadi prísnymi národnými a medzinárodnými predpismi, ktoré zaručujú jeho vysokú bezpečnosť, ochranu obyvateľstva a životného prostredia. Tieto predpisy vychádzajú najmä z odporúčaní MAAE. Rádioaktívne odpady sú pri transportoch zafixované a uložené vo vhodnýchkontajneroch tak, aby aj pri hypotetickej havárii nepredstavovali nebezpečenstvo.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Transuranium Elements

Transuránové prvky majú vyšší počet protónov ako urán, preto nasledujú v periodickej tabuľke za uránom. Veľkosť jadier atómu spôsobuje ich nestabilitu a preto jadrá transuránov sú rádioaktívne. V prírode sa bežne nevyskytujú, všetky sa pripravujú umelo. Ľahšie transurány, ako napríklad neptúnium, plutónium, amerícium a curium, sa vyrábajú v ľahkovodných jadrových reaktoroch. Majú pomerne dlhé polčasy rozpadov a je možné ich extrahovať z vyhoreného jadrového paliva chemickou cestou. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy transit

Tranzit energie je prenos elektrickej energie prenosovou sieťou určitého štátu alebo určitej spoločnosti bez spotreby tejto elektriny v štáte alebo v spoločnosti, ktorá prenos uskutočňuje.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Transit gas pipeline and oil pipeline

Tranzitnými nazývame plynovody a ropovody, ktorými prúdi príslušné médium a ktoré na ceste do svojho cieľa prechádzajú cez určité štáty. Tak napríklad najdlhší ruský a tiež európsky tranzitný plynovod privádza plyn do strednej a západnej Európy okrem iných štátov aj cez SR, ktorú tým strategicky zvýznamňuje. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electricity market

Trh s elektrickou energiou zahŕňa predaj a nákup elektrickej energie. Súčasný stav trhu s elektrickou energiou sa vyznačuje existenciou rozsiahlych monopolov. Celosvetovou snahou je zavedenie vyššieho stupňa konkurencie do výroby a obchodu s elektrinou. Pre krajiny Európskej únie platí od roku 1999 smernica 96/92/EC, ktorá špecifikuje základné podmienky, ktoré v členských krajinách musia vnútorný trh s elektrinou spĺňať. Pre dobré fungovanie trhu s elektrinou je dôležité, aby boli oddelené jednotlivé funkcie elektrizačnej sústavy, a to výroba, prenos, rozvod a, obchod. Základným cieľom zavedenia konkurencie do výroby a obchodu s elektrickou energiou je dosiahnuť vyššiu efektívnosť elektrizačnej sústavy. Konkrétne usporiadanie trhu s elektrinou sa v jednotlivých krajinách líši, ale v súčasnosti existujú dva základné modely trhu s elektrinou, líšiace sa spôsobom prístupu k sieťam, a to jediný kupujúci a dohodnutý prístup tretích strán k sieťam. Jediný kupujúci je právnická osoba zodpovedná za centralizovaný nákup a predaj elektriny .

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Three-phase induction motor

Trojfázový indukčný motor je univerzálny elektrický motor na striedavý elektrický prúd, ktorého rýchlosť otáčania závisí od zaťaženia, ale od synchrónnej rýchlosti sa líši najviac o niekoľko percent (sklz). Konštrukcia stroja má dva základné varianty s kotvou nakrátko a s kotvou krúžkovou. Motory majú široké použitie a vyrábajú sa s výkonom od desiatok W až po niekoľko MW.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cinder

Troska vzniká v parnom kotle s výtavným ohniskom tavením popola alebo popolčeka. Vypúšťa sa do granulačnej nádrže, kde sa prudko ochladzuje a granuluje. Zgranulovaná a rozdrvená troska sa pneumaticky alebo hydraulicky  dopravuje na skládku.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbine

Turbína je rotačný lopatkový stroj, ktorého lopatky sú poháňané prúdom kvapaliny alebo plynu. Dochádza v nej k premene pohybovej a tepelnej energie prúdiacej kvapaliny alebo plynu na energiu mechanickú, ktorá sa môže využívať priamo na pohon iného stroja. Ak má turbína slúžiť na výrobu elektrickej energie, potom je na spoločnom hriadeli s elektrickým generátorom – dohromady tvoria tzv. turbogenerátor. Podľa pracovnej látky delíme turbíny na vodné, parné a plynové. Podľa smeru prietoku obežným kolesom na radiálne, axiálne a diagonálne, podľa spôsobu spracovania energetického spádu na pretlakové a rovnotlakové a podľa delenia energetického spádu na jednostupňové a viacstupňové.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbine operation

Turbínovou prevádzkou nazývame činnosť turbínového agregátu, pri ktorom je tento poháňaný pracovnou látkou (voda, para,plyn) a vykonáva mechanickú prácu. Niektoré turbínové agregáty (napríklad v prečerpávacích vodných elektrárňach) môžu byť konštruované tak, aby mohli pracovať v turbínovej i čerpadlovej prevádzke.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbo alternator

Turboalternátor je elektrický stroj (pozri heslo Turbogenerátor), ktorý je poháňaný turbínou a mení energiu mechanickú na elektrickú využitím točivého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého elektrického prúdu a napätia. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbocharger

Turbodúchadlo je kompresor s pomerom celkového výstupného tlaku ku vstupnému 1,1 až 4. Pre menšie pomery tlakov bývajú turbodúchadlá jednostupňové, pre väčšie niekoľkostupňové. K veľkému rozšíreniu tohto zariadenia došlo vďaka použitiu v spaľovacích motoroch kvôli zvýšeniu celkového výkonu pomocou zväčšenia množstva nasávaného vzduchu, ktorý s palivom vchádza do spaľovacích priestorov motora. Hlavnou výhodou turbodúchadiel je významný nárast výkonu, spojený iba s malým zvýšením hmotnosti.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbogenerators

Turbogenerátor je elektrický stroj, ktorý je poháňaný turbínou a mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím točivého magnetického poľa. Poznáme dva typy: Turboalternátor je zdrojom striedavého elektrického prúdu a napätia. Turbodynamo je zdrojom jednosmerného elektrického prúdu a napätia. Tubodynamo sa uplatnilo najmä v počiatkoch využívania elektrickej energie a dnes sa už prakticky nevyužíva. Napríklad v londýnskej elektrárni uvedenej do prevádzky roku 1882 dodávalo Edisonovo dynamo poháňané parným strojom jednosmerné napätie 110 V a poskytovalo dostatočný výkon pre tisíc Edisonových žiaroviek.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbocharger

Turbokompresor je rotačný lopatkový stroj na stláčanie vzdušnín, s pomerom celkového výstupného tlaku k vstupnému väčším než 4. Energia sa privádza do vzdušniny pri prietoku mechanicky poháňaným obežným kolesom turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Turbo engine

Turbomotor je rýchlobežný dvojpólový synchrónny motor na pohon kompresorov a odstredivých čerpadiel s podobnou konštrukciou ako turboalternátor

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Uranium 238

U 238 je izotop uránu, ktorý možno štiepiť iba tzv. rýchlymi neutrónmi. Pri zachytení pomalšieho neutrónu jadrom sa U 238 premení na plutónium Pu 239.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Efficiency of wind turbine generator

Účinnosť veterného turbogenerátora je pomer získanej mechanickej práce rotora a kinetickej energie vetra prechádzajúceho plochou opísanou vrtuľou turbogenerátora. Teoreticky dosiahnuteľná účinnosť rastie so súčiniteľom rýchlobežnosti turbíny a jej maximálna hodnota predstavuje 59 % (pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti). Maximálna dosiahnuteľná účinnosť v súčasnosti využívaných systémov: holandský veterný mlyn 18 %, americký mnoholistový rotor 30 %, rotor Darrieus 46 % a moderný dvojlistový rotor 48 % .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal-fired steam power plants

Uhoľné parné elektrárne sú elektráre, ktoré využívajú teplo uvoľnené spaľovaním uhlia na výrobu elektrickej energie. K tomu využívajú parný cyklus. Najrozšírenejším súčasným typom sú elektrárne spaľujúce práškové uhlie v granulačnom ohnisku. Hlavným problémom zostáva negatívny vplyv na životné prostredie (exhalácia popolčeka, oxidov síry a dusíka).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Coal seam

Uhlie sa nachádza vo vrstvách s hrúbkou od niekoľkých milimetrov až po desiatky metrov. Uhoľné vrstvy sa všeobecne nazývajú uhoľné sloje a môžu sa dobývať rôznymi spôsobmi. Rozlišuje sa ťažba uhlia v povrchových a hlbinných doloch.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radioactive waste repository

Úložisko rádioaktívnych odpadov alebo vyhoreného jadrového paliva je priestor, objekt alebo zariadenie na povrchu alebo v podzemí slúžiace na ukladanie rádioaktívnych odpadov. Vybavenie úložiska musí umožňovať izoláciu uložených odpadov, ich kontrolu a ochranu životného prostredia. Izolácia odpadov od životného prostredia je zabezpečovaná pomocou viacbariérového systému.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Repository in underground cavities

Úložisko v podzemných dutinách sú úložiská slúžia k trvalému uloženiu nízko a stredneaktívnych odpadov s krátkym i dlhým polčasom rozpadu alebo s prirodzenými rádionuklidmi. Budujú sa v podzemných dutinách v malej hĺbke. Hlavná izolačná bariéra je tvorená okolitým geologickým prostredím. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Artificial radioactivita

Umelá rádioaktivita predstavuje rozpad nuklidu vyvolaný umelým odovzdaním energie jadru nuklidu tak, že sa tento nuklid stane nestabilným a rozpadne sa s vyslaním žiarenia alfa, beta alebo gama (pozri heslo Rádioaktívne žiarenie). Pokiaľ je aj produkt rozpadu rádioaktívny, vzniká rozpadový rad.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear Regulatory Authority

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR bol zriadený Národnou radou SR ako nezávislý ústredný orgán štátnej správy zákonom č. 2/1993 Z.z. v januári 1993. Na základe tohto zákona je ÚJD SR zodpovedný za výkon štátneho dozoru nad bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane dozoru nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným palivom, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie a ďalšími fázami palivového cyklu. ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva legislatívnu činnosť a kontrolnú činnosť v oblasti svojej pôsobnosti a stanovuje záväzné kritériá v oblasti jadrovej bezpečnosti. Všetky tieto činnosti ÚJD SR sú definované zákonom č. 130/1998 Z. z. O mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. Atómový zákon).

Poslaním ÚJD je taktiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení, alebo obyvateľstvo a taktiež aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku. ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky vedy a výskumu ako i medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnutia medzinárodne akceptovateľnej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Regulatory Office for Network Industries

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody.

Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Particle accelerator

Urýchľovač častíc je zariadene, ktoré pomocou elektrického poľa urýchľuje elektricky nabité častice. Slúži na výskum v jadrovej fyzike, na výrobu umelýchrádionuklidov a ako zdroj zväzkov urýchlených častíc na rôzne aplikácie napr. v medicíne. Podľa tvaru dráh urýchľovaných častíc sa delia na lineárne a kruhové.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Rectifier

Usmerňovač je elektrotechnické zariadenie, ktoré vedie elektrický prúd iba v jednom smere. Takým spôsobom možno získať jednosmerný elektrický prúd zo striedavého elektrického prúdu. Usmernený prúd je vždy pulzujúci a možno ho vyhladiť pomocou elektrických filtrov alebo elektronickou stabilizáciou

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

.

Power saving

Úspora energie je zníženie spotreby energie. Keď sa spotrebuje menej elektriny alebo tepla, ušetria sa neobnoviteľné zdroje energie ako je ropa, uhlie alebo zemný plyn a budeme ich môcť využívať dlhšie aj v budúcnosti.

Jednou z možností, ako usporiť veľké množstvo energie, je napr. zminimalizovať odber elektrickej energie potrebnej na osvetlenie výmenou klasických svetelných zdrojov za svetelné zdroje LED a senzorové osvetlenie. Znížiť straty a únik tepla dobrou tepelnou izoláciou domov, bytov, využívať moderné domáce elektrospotrebiče s nízkou spotrebou energie A+++ (pozri heslo Energetický štítok), atď..

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Attenuation program

Útlmový program je program postupného odstavovania zastaraných uhoľných elektrární. V rámci programu zníženia škodlivých emisií môže byť s prihliadnutím na očakávanú zníženú spotrebu elektrickej energie vypracovaný plán postupného odstavovania uhoľných elektrární najmä v tých oblastiach, ktoré trpia nadmernými škodlivými emisiami.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Grounding of electrical equipment

Uzemnenie elektrických zariadení je udržanie daného miesta prístroja, zariadenia alebo siete čo najbližšie k potenciálu zeme. Podľa účelu rozlišujeme dva spôsoby uzemnenia:

 • Pracovné uzemnenie je spojenie niektorej živej časti elektrického obvodu so zemou buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom zvodiča prepätia. Ide o uzemnenie uzlov strojov, silových transformátorov, vinutí zhášacích cievok, uzla alebo jedného konca prístrojových transformátorov, zvodičov prepätia. Môže ním trvalo tiecť prúd.
 • Ochranné uzemnenie je priame spojenie vodivých neživých častí zariadení so zemou s cieľom ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, pomocou ktorého sa zaistí bezpečnosť elektrickej inštalácie. Kritériom bezpečnosti je veľkosť dotykového a krokového napätia. Aby bolo uzemnenie elektrických zariadení kvalitné, musí sa obvykle vybudovať celá uzemňovacia sústava, ktorá pozostáva zo zemničov rozličného druhu. Na ich voľbu má vplyv merný odpor zeme, ktorý sa zisťuje meraním. Účinnosť uzemnenia sa kontroluje meraním odporu uzemnenia.
http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Vacuum

Vákuum je ideálne prázdne prostredie bez látkovej formy hmoty alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak (101 325 Pa).

Vacuum in the condenser

Kondenzátor v tepelných elektrárňach je zariadenie na skondenzovanie vodnej pary po prechode parnou turbínou. Umožňuje predĺžiť expanziu pary v turbíne až do relatívne hlbokého vákua, čo vedie k zvýšeniu tepelnej účinnosti parného cyklu. V kondenzátore je teda nevyhnutné vytvoriť vákuum, a to z toho dôvodu, aby bol pracovným médiom (parou) optimálne využitý tlakový rozdiel medzi vstupom a výstupom (teda v kondenzátore) z parnej turbíny. Výraz „vákuum” je v tomto zmysle do istej miery nepresný, pretože v skutočnosti ide o tlaky rádovo tisíce Pa (kPa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

 

Cylindrical steam boiler

Valcový parný kotol je pôvodný valcový kotol z počiatku nášho storočia, ktorý pozostával z ležatého oceľového valca naplneného do polovice vodou a z ohniska, v ktorom sa spaľovalo uhlie. Stena kotla tvorila súčasne teplovýmennú plochu, ohrievanú plameňom a spalinami. Uhlie sa hádzalo na rošt ručne, popol prepadával roštom do popolníka. Sýta para sa z parného priestoru odvádzala parovodom do parného stroja.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Limestone slurry

Vápencová suspenzia (vápencové mlieko) je rozomletý vápenec rozmiešaný s vodou. Používa sa vo forme jemnej hmly na absorpciu síry zo spalinových plynov. Oxid siričitý (SO2) reaguje s vápencom a za prítomnosti oxidačného vzduchu vzniká energosadrovec, ktorý sa ďalej využíva v stavebníctve.
Táto metóda na znižovanie škodlivých emisií - obsahu síry v spalinách produkovaných elektrárňami sa nazýva polosuchá alebo mokrá vápencová metóda (pozri heslo Vápencová metóda). Polosuchá metoda dosahuje účinnosť cca 80 ÷ 90% a to pri využití látkového filtra. V prípade ak je využitý elektrofilter je dosiahnutá účinnosť o cca 10% nižšia. . Mokrá vápencová metóda dosahuje účinnosť 90 ÷ 95%, je ale finančne najnáročnejšia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Limestone

Vápenec je rozšírená sedimentárna hornina s hlavnou zložkou uhličitanu vápenatého, kalcitu (vyše 50 %). Vápenec môže byť rôznofarebný, s prímesou dolomitu, ílovitých minerálov a podobne. Najviac sa používa v hutníckom a chemickom priemysle, pri výrobe cementu a vápna, v elektrárenstve na odsírovanie spalín atď. Vysokopercentné vápence sa používajú pri výrobe skla, cukru, celulózy, dusíka, sódy či karbidu vápnika. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Boiling Water Reactor (BWR)

Varný reaktor je z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie tepelný (pomalý) reaktor. Moderátorom a chladivom je obyčajná voda pod vysokým tlakom, ale na rozdiel od tlakovodných reaktorov sa para vyrába priamo v aktívnej zóne. Ide preto o varný reaktor. V súčasnosti je asi 1/3 všetkých ľahkovodných reaktorov typu BWR.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Control room

Velín je iné označenie pre dozorňu v elektrárni (pozri heslo Dozorňa v elektrárni, Bloková dozorňa).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine

Vo veternej turbíne sa uskutočňuje premena veternej energie na energiu mechanickú (rotácia hriadeľa). Turbína je roztáčaná vetrom prúdiacim cez lopatky turbíny.V roku 1930 stál Francúz George Darrieus pri kolíske vynálezu veternej turbíny so zvislou osou, ktorej funkcia je nezávislá od smeru prúdiaceho vetra (pozri heslo Darrieusov rotor). Zvislé listy môžu byť upevnené buď rovnobežne s osou rotora v špeciálnom ráme (napr. dvojlistový rotor Darrieus-H alebo trojlistový variant), či do oblúku v tvare luku, ktorého tetivu tvorí os rotora (Darrieus fí). (Pozri heslo Súčiniteľ rýchlobežnosti) .

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wind turbine generator

Veterný turbogenerátor je základná časť veternej elektrárne, v ktorej dochádza k premene kinetickej energie vetra na mechanickú prácu rotora a naelektrickú energiu. Obvykle pozostáva z veternej turbíny, prevodovky a elektrického generátora.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Multiphase system

Viacfázová sústava je sústava obsahujúca sínusové veličiny rovnakej frekvencie, medzi ktorými je konštantný fázový posun o 2π/n, kde n je počet fáz. V elektroenergetike sa ako viacfázová sústava bežne používa trojfázová sústava, ktorá vytvára točivé magnetické pole umožňujúce jednoduchú a lacnú konštrukciu elektrických strojov (motorov).

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Stator winding

Vinutie statora tvoria závity izolovaného vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Magnetická väzba vinutia statora s rotoromelektrického stroja spôsobuje, že stroj vyrába elektrickú energiu alebo koná mechanickú prácu.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Vitrification

Vitrifikácia je spôsob úpravy kvapalných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda spočíva vo výrobe špeciálnych skiel alebo sklokeramiky z kvapalného rádioaktívneho odpadu a sklovitých materiálov pri teplote 900 až 1 200 °C. Výhodou metódy je veľmi nízka vylúhovateľnosť a vysoká objemová redukcia výsledného produktu. Nevýhodou je nutnosť použitia pomerne zložitej technológie (porovnaj s bitúmenáciou a cementáciou).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Internal consumption

Vlastná spotreba výrobnej jednotky je elektrická energia potrebná na prevádzku pomocného a prídavného zariadenia výrobnej jednotky (napr. na úpravu vody, napájanie vody pre parogenerátor, dodávku čerstvého vzduchu a paliva, odlučovanie popolčeka z dymových plynov), okrem strát na blokových transformátoroch (generátorové transformátory). Treba rozlišovať vlastnú spotrebu počas prevádzky a počas nábehu a odstávky. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Electric wire

Vodič je elektrotechnický pojem označujúci látku umožňujúcu vedenie elektrického prúdu. Elektrický vodič musí obsahovať voľné častice s elektrickým nábojem, najčastějšie elektróny, kladné alebo záporné iony. Delia sa na kovy (vodiče I. triedy), elektrolyty (vodiče II. triedy) a polovodiče. V elektrotechnike se pod slovom vodič chápe vodivý drôt, kábel alebo lanko, ktoré sa používajú na vodivé spojenie súčiastok v elektrickom obvode. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water reservoir

Prirodzený alebo umelo vytvorený obmedzený priestor, v ktorom sa zadržuje voda v čase jej nadbytku a z ktorého sa odoberá voda v čase jej nedostatku. Prirodzenými nádržami sú napr. jazerá rôzneho pôvodu, umelými nádržami sú vodojemy, rybníky a nádrže na toku, vytvorené umelými priehradami v riečnom údolí. 

Hydropower

Vodná energia je vlastne potenciálna a kinetická energia vodného toku. Tento druh energie sa na jej premenu na elektrickú energiu využíva vo vodných elektrárňach.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Water turbine

Vodná turbína je lopatkový vodný motor meniaci vodnú energiu (potenciálnu energiu vody) na mechanickú prácu na hriadeli. Vodná turbína sa skladá z rozvádzacieho ústroja (rozvádzacieho kolesa, dýzy) usmerňujúceho prietok vody a z obežného kolesa, ktoré vode odoberá energiu. V pretlakových vodných turbínach je navyše sacie potrubie, ktoré vodu zo stroja odvádza (pozri aj heslo Rovnakotlaková vodná turbína). Maximálny zaručený prietok vody vodnou turbínou pri určitom spáde sa nazýva hltnosť.

Turbíny sa rozdeľujú:

 • Podľa premeny energie: rovnakotlaková (Bánkiho, Peltonova turbína), pretlaková (Francisova, Kaplanova turbína)
 • Podľa prietoku vody obežným kolesom: axiálna, tangenciálna
 • Podľa polohy hriadeľa: horizontálna, vertikálna, šikmá.
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Overhead electrical network

Sieť tvorená z vonkajších elektrických vedení určených na rozvod elektriny mimo mestských aglomerácií a v miestach bez zvláštnych ekologických obmedzení. Používa sa predovšetkým v sieťach veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Pressurized water reactor

Je to tlakovodný reaktor sovietskej konštrukcie moderovaný a chladený obyčajnou vodou pod pomerne vysokým tlakom. Palivom je nízko obohatený urán vo forme dioxidu uránu. Existujúce vyhotovenia sa líšia výkonom (VVER 440: výkon 440 MW elektrických, VVER 1000: výkon 1 000 MW elektrických). Reaktory VVER 440 sú prevádzkované v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Propeller wind power

Vrtuľa je rýchlobežný typ veterného motora. Počet listov vrtule býva 1 až 4, najčastejšie však 2 alebo 3. Profily vrtule sú charakterizované malým odporom a veľkou aerodynamickou účinnosťou.    

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  

Spent nuclear fuel

Vyhorené palivo z jadrových reaktorov tvorí menej než 1 % objemu všetkých jadrových odpadov na svete, ale obsahuje viac ako 90 % celkovej rádioaktivity. Jeden reaktor s výkonom okolo 1 000 MW produkuje ročne približne 30 ton vyhoreného paliva. Pretože palivo má vysokú hustotu, predstavuje to objem iba asi 1,5 m3. Palivo vybrané z reaktora obsahuje stále cca 95 % nespotrebovaného uránu, z toho 1 % štiepiteľného U 235 a 1 % štiepiteľného izotopu plutónia Pu 239. Ostatné štiepne produkty, ktoré dnes považujeme za odpad, teda predstavujú iba asi 1 200 kg. Hlavný podiel rádioaktivity medzi týmito štiepnymi produktmi majú cézium Cs 137 a stroncium Sr 90, oba s polčasom rozpadu okolo 30 rokov. V dôsledku rádioaktívneho rozpadu vyhorené palivo postupne stráca rádioaktivitu a rôzne rádioizotopy sa stávajú neaktívnymi prvkami (platina, ruthénium, rhódium, paládium, striebro, prvky vzácnych zemín) zaujímavými na spracovanie.

Calorific value

Výhrevnosť je energia, ktorú možno uvoľniť spálením 1 kg paliva. Klasické palivá sa skladajú z horľaviny, popoloviny a vody. Výhrevnosť paliva je daná výhrevnosťou horľaviny. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat exchanger

Výmenník tepla je zariadenie, ktoré sprostredkuje výmenu tepla medzi činnými médiami (plyn, kvapalina). Rozoznávajú sa výmenníky povrchové (k výmene tepla dochádza prostredníctvom teplovýmennej plochy), kontaktné (k výmene tepla dochádza na ploche vytvorenej hladinou kvapaliny) a zmiešavacie (dochádza k premiešaniu kvapalín). Medzi výmenníky tepla patrí parný generátor, výparník a podobne.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Evaporator

Výmenník tepla, v ktorom sa dodávané teplo využíva na tvorbu pary. Do výparníka vstupuje voda predhriata na teplotu nasýtenia, takže dodávané teplo slúži na tvorbu pary pri stálom tlaku. Voda sa vo výparníku vyparuje pri konštantnej teplote, teplote nasýtenia. Výparník klasického parného kotla pozostáva z vertikálnych trubíc, ktoré ochladzujú spaľovací priestor kotla. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Power switch

Vypínač je spínač, ktorým možno zapnúť a vypnúť elektrický obvod pri zaťažení. Rozoznáva sa spínač ručný a samočinný.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Decommissioning of nuclear facilities

Vyraďovaním sa rozumejú činnosti po skončení prevádzky, ktorých cieľom je uvoľnenie jadrového zariadenia na iné využitie, alebo jeho likvidácia.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Production of electricity

Pojem „výroba elektrickej energie” je vlastne nesprávny, pretože zo zákona zachovania energie vyplýva, že žiadnu energiu nemožno vyrobiť, ale iba premeniť na iný druh energie, ale v energetike sa bežne používa.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hight voltage (HV)

VN je označenie pre vysoké napätie v rozsahu od 1000 V (1kV) do 52 kV.

High level waste

Vysokoaktívny odpad, ku ktorému sa obvykle radí aj vyhorené jadrové palivo, je vysoko rádioaktívny a uvolňuje významné množstvo tepla. Preto si vyžaduje chladenie a tienenie. Trvalé uloženie vysokoaktívnych odpadov je možné iba v hlbinnom geologickom úložisku. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR)

Vysokoteplotný reaktor chladený plynom je jeden z perspektívnych typov reaktorov, ktorý by sa mohol uplatniť v spojení s plynovou turbínou. Ako moderátor a ako matrica pre keramické jadrové palivo (vysokoobohatený urán vo forme UC2 alebo UO2; tvar guľovitý s priemerom 60 mm alebo klasická palivová tyč) slúži grafit. Ako chladivo sa používa hélium, ktoré má na výstupe z reaktora teplotu až 750 °C, čo umožňuje v sekundárnom okruhupoužiť plynovú turbínu a tým podstatne zvýšiť účinnosť celej elektrárne. Reaktory tohto typu sú už v prevádzke v niektorých krajinách (USA, SRN), ďalej sa zdokonaľujú, ale k ich širšiemu využitiu zatiaľ nedošlo.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Granulation high pressure steam boiler

Vysokotlakový granulačný parný kotol je parný kotol s granulačným ohniskom, pracujúci pri vysokom tlaku pracovnej látky. Vysoký tlak pary sa prejaví zlepšenou termickou účinnosťou tepelného obehu. Súčasne však kladie väčšie nároky na použité komponenty.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dump

Výsypka je zariadenie určené na dočasné ukladanie sypkého materiálu. V uhoľnej elektrárni sa vyskytujú výsypky na škvaru, popol čipopolček. Výsypka má tvar valca alebo hranolu s vertikálnou osou.Spodná časť výsypky je ukončená obráteným kužeľom alebo ihlanom, takže sa materiál pod vplyvom gravitácie zosúva na dno výsypky, uzavretej uzáverom. Pri otvorenom uzávere sa výsypka vyprázdňuje. Minimálny sklon dna: 65 °.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Air fan

Vzduchový ventilátor je stroj na stláčanie vzduchu pracujúci pri menšom pomere výstupného a vstupného tlaku než 1,1. V elektrárňach na fosílne palivá slúži na dopravu vzduchu do spaľovacieho priestoru alebo do horákov. Podľa konštrukcie rozlišujeme radiálne a axiálne vyhotovenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wells air turbine

Wellsova vzduchová turbína je turbína, ktorej lopatky tvoria časti valcovej plochy s osou rovnobežnou s osou turbíny. Hlavnou prednosťou tejto turbíny je, že jej funkcia nezávisí od smeru prichádzajúceho vetra.

Conservation of energy

V energetike sa týmto pojmom označuje energetická politika zameraná na úspory energie. Z fyzikálneho hľadiska ide o základný fyzikálny zákon zachovania energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Secured power

Zaisteným napájaním určitým médiom (elektrickou energiou, vodou a pod.) nazývame napájanie zabezpečené pri každom prevádzkovom ale aj havarijnom stave zariadenia. Týmto napájaním sa vybavujú najmä spotrebiče dôležité pre bezpečnosť (jadrovú, požiarnu, klasickú) daného zariadenia. Tak napr. v našich jadrových elektrárňach s reaktormi VVER 440 sú tri samostatné systémy na zaistené napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení. Každý z týchto systémov dokáže sám o sebe zabezpečiť po dostatočne dlhý čas napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Clean Air Act

Základným zákonom, ktorý upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok je zákon č. 478/2002 Z. z. (Zákon o ovzduší). Podľa tohto zákona sú znečisťujúcimi látkami tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok. Ministerstvo životného prostredia SR je zmocnené podľa tohoto zákona ustanoviť národné emisné, imisné alebo depozičné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky. V prípade elektrární na uhlie ide predovšetkým o zníženie koncentrácie popolčeka,oxidov síry a oxidov dusíka.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy conservation law

Podľa zákona zachovania energie energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Autorproducers

Závodné elektrárne majú charakter nezávislých výrobcov a sú určené na krytie účelovej spotreby podniku, do ktorého sú začlenené. Prebytky svojej výroby môžu závodné elektrárne predávať do elektrizačnej sústavy. V podmienkach SR sú riešené ako závodné elektrárne s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Source

Z hľadiska elektroenergetiky je zdroj zariadenie meniace chemickú, mechanickú alebo inú energiu na energiu elektrickú (pozri heslo Premena energie).

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Green energy

Zelená energia je elektrická energia vyrobená využitím obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Zelená energia produkuje v porovnaní s konvenčnými metódami výrob energie menej znečistenia, zvyčajne je však drahšia.

Earth fault

Zemné spojenie je vodivé spojenie ktoréhokoľvek bodu elektrickej siete v elektrizačnej sústave s izolovaným uzlom so zemou, ktoré má za následok väčšiu nesúmernosť sústavy než 33 % fázového napätia siete.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Contractual customer

Zmluvný odberateľ je zákazník, ktorý má s dodávateľom elektriny dohodnutú zmluvu a špecifikované podmienky dodávky vrátane ceny. V SR väčšina veľkoodberateľov a prakticky všetci maloodberatelia uzatvárajú s dodávateľom elektriny zmluvu, v ktorej nie je definovaná cena elektriny. Elektrinu odoberajú na základe zverejnených taríf. V podmienkach trhu s elektrickou energiou považujeme tento pojem za synonymum k pojmu oprávnený zákazník.

http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Flywheel accumulator

Zotrvačník je historicky prvým akumulátorom energie. Jeho princíp spočíva v roztočení kotúča s pomerne veľkou hmotnosťou. Po odpojení od vonkajšieho zdroja energie kotúč zotrvačnosťou ďalej rotuje a stáva sa tak sám zdrojom naakumulovanej kinetickej energie. Zotrvačníky sa v energetike široko používajú napríklad na plynulý dobeh pri výpadku elektrického napájania. Moderné typy zotrvačníkov predstavujú ľahké a menšie šošovkovité kotúče z vystužených plastov, ktoré v špeciálnych ložiskách a vo vákuovej alebo héliom plnenej skrini rotujú až desaťtisíckrát za minútu. Takto konštruované zotrvačníky sa v priemysle využívajú na prekonanie krátkodobých výpadkov siete, nebezpečných pre riadiace a počítačové systémy.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alpha rays

Žiarenie alfa je prúd kladne nabitých jadier hélia (pozri heslo Častica alfa). Vychyľuje sa aj v elektrickom aj v magnetickom poli. Alfa častice sú vysielané z jadra rýchlosťou 1.107 až 2.107 m.s-1 pri vysielaní energie 2 - 7 MeV. Vďaka svojej relatívne vysokej veľkosti a váhy preniká táto častica vrstvou vzduchu hrubou niekoľko centimetrov alebo tenkými kovovými fóliami, môže sa zastaviť hárkom papiera. Alfa častica rýchlo stráca na význame a do hmoty môže preniknúť len krátky úsek, napriek tomu je ale veľmi energická a ak sa pri kontakte s ľudskou bunkou pohybuje dostatočne rýchlo, môže preniknúť cez stenu bunky a spôsobiť vážne poškodenie jej vnútru. V skutočnosti má alfa radiácia na množstvo dodanej energie horší biologický dopad, než ktorákoľvek iná forma žiarenia. Nedávne štúdie ukázali, že vplyv alfa častíc na chromozómy je tisíc krát väčší ako gama žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Beta rays

Žiarenie beta sú častice, ktoré vysielajú rádioaktívne jadrá prvkov pri beta rozpade. Pohybujú sa rýchlosťou 280 000 km/s. Nesú elektrický náboj takže ich pohyb môže byť ovplyvňovaný elektrickým poľom. Častice beta sú elektróny (so záporným nábojom) alebo pozitróny (s kladným nábojom). Na ich zastavenie stačí vrstva vzduchu hrubá 1 m alebo kovu s hrúbkou 1 mm.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Gamma rays

Žiarenie gama je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch. Aj keď je žiarenie gama menej ionizujúce ako α i β, má najväčšiu silu preniknutia a často sprevádza alfa a beta emisie a má schopnosť rušiť chemické väzby, preto je pre živé organizmy vrátane človeka nebezpečné. Spôsobuje podobné poškodenia ako röntgenové žiarenie: popáleniny, rakovinu, mutácie. Preto je nutné sa pred účinkami gama žiarenia chrániť. Gama žiarenie je možné zastaviť blokom olova hrubým niekoľko cm. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Radiant energy

Žiarivá energia sa prejavuje ako elektromagnetické vlny najrôznejších vlnových dĺžok od centimetrových mikrovĺn, cez infračervené, viditeľné a ultrafialové žiarenie až po tvrdé kozmické žiarenie.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Lifetime of the energy facilities

Ekonomicko-technologická životnosť je stanovená úvodným projektom energetického zariadenia, garantovaná je generálnym projektantom a uznaná územným povoľovacím orgánom. Tiež sa používa termín projektovaná životnosť. 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic number Z

Atómové číslo je poradové číslo v periodickej sústave prvkov. Označuje počet protónov v jadre atómu. Napr. pre urán je Z = 92 (jadro uránu obsahuje 92 protónov).


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Off-grid Photovoltaic system with battery storage

Súčasťou autonómneho fotovoltického systému s akumuláciou elektrickej energie sú akumulátorové batérie, ktoré sa nabíjajú pri prebytku energie v systéme a zaisťujú prevádzku spotrebičov v prípade nedostatku žiarenia dopadajúceho na solárne panely. V prípade nedostatku energie dodávanej panelmi je energia primárne dodávaná z akumulátorov. Po ich vybití systém nezabezpečuje prísun elektrickej energie zo žiadneho iného zdroja. Tento systém nachádza uplatnenie pri napájaní telekomunikačnej, navigačnej a signalizačnej techniky, alebo obydlia bez prístupu k elektrizačnej sústave. Solárne panely sú zdrojom jednosmerného napätia, preto ak chceme napájať aj spotrebiče využívajúce striedavé napätie, je nutné do systému zaradiť DC-AC menič.

.

Off-grid system without battery

V autonómnom systéme s priamym napájaním ide o priame prepojenie solárneho modulu alebo iného zdroja elektrickej energie a spotrebiča, bez možnosti akumulácie elektrickej energie. Takéto riešenie je vhodné, ak spotrebič nevyžaduje spoľahlivú dodávku elektrickej energie, napr. pumpa na čerpanie vody. Zariadenie pripojené k modulu je funkčné len pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia.


 

Banki turbine

Bánkiho turbína je rovnakotlaková vodná turbína (rovnaký tlak pred turbínou i za turbínou) s dvojnásobným prietokom vody (voda preteká obežným okruhom), výrobne nenáročná. Voda pritekajúca cez vtokové potrubie preteká týmto kolesom dvakrát: najprv z vtoku cez lopatky do vnútra obežného kolesa a na druhej strane vyteká z vnútra kolesa von do odpadového potrubia. Prietok sa reguluje klapkou alebo špeciálne upraveným segmentom vo vtokovom potrubí tesne pred obežným kolesom. Účinnosť dosahuje často až 85 %. Svoje uplatnenie nachádzajú v malých vodných elektrárňach

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Wireless transmission of electricity

Bezdrôtový prenos elektrickej energie patrí medzi perspektívne metódy, ktoré sú založené na tom, že namiesto vodiča sa využíva ako prenášač energie elektromagnetická vlna (pozri heslo Elektromagnetické žiarenie). Podľa použitej frekvencie sa dajú tieto technológie rozdeliť na mikrovlnné a laserové prenosy (pozri heslo Laser). Mikrovlnné prenosy majú celkovú účinnosť asi 50 %, kým laserový prenos má účinnosť iba asi 2 %. Prenosová frekvencia mikrovlnných prenosov dosahuje desiatky GHz. Zariadenie pre mikrovlnný prenos pozostáva z troch základných častí – z mikrovlnného zdroja, vysielacej antény a prijímacej antény.

Alpha particle

Častice alfa sú vlastne jadrá hélia zložené z dvoch protónov a dvoch neutrónov. Žiarenie alfa je prúd rýchlo letiacich jadier hélia vznikajúcich pri premene niektorých rádionuklidov, (najčastejšie) pri rozpade ťažkých jadier.


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Dispatching control

Dispečerské riadenie je kontinuálne zabezpečovanie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektrickej energie s prihliadnutím na efektívnosť a spoľahlivosť technologického procesu jej výroby a rozvodu, pri rešpektovaní ekonómie prevádzky energetických diel, ochrany životného prostredia a dodržaní zásad medzinárodnej energetickej spolupráce. Cieľom je zabezpečovanie plynulého zásobovania odberateľov elektrickou energiou v stanovenej kvalite. Energetické organizácie, alebo ostatné organizácie pre túto činnosť zriaďujú samostatné dispečerské pracoviská. Do dispečerského riadenia patrí príprava prevádzky, operatívne riadenie prevádzky, analýza a hodnotenie prevádzky. Dispečerské riadenie prevádzky sa vykonáva formou priameho a nepriameho riadenia.

Energy legislation

Energetická legislatíva je súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.), ktorými štát upravuje podnikanie v oblasti energetiky. Základná právna norma býva obvykle označovaná ako energetický zákon

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Energy intensity

Energetická náročnosť je podiel spotreby energie na pridanej hodnote vytvorenej podnikom či ekonomikou (štátom). V prípade ekonomiky sa pridaná hodnota meria spravidla ako hrubý domáci produkt (HDP). Je to súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.). Veľmi vysoká energetická náročnosť je najmä v krajinách, ktoré sú svetovými producentmi zdrojov energie, ako je Saudská Arábia, Nórsko, Rusko, či Austrália. Zvlášť vysokú energetickú náročnosť majú aj krajiny Severnej Ameriky. 

Francis turbine

Francisova turbína je pretlaková vodná turbína (tlak pred obežným kolesom je vyšší ako za obežným kolesom) s pevnými lopatkami obežného kolesa a riadenými lopatkami rozvádzacieho kolesa. Otváraním lopatiek rozvádzacieho kolesa sa riadi prietok vody turbínou a zároveň aj jej výkon a úplným uzavretím sa prívod vody do turbíny zastaví. Voda je smerovaná rozvádzacími lopatkami na rotor turbíny, kde sa jej rotačná rýchlosť znižuje, a tým dochádza k odovzdaniu energie rotoru. Francisova turbína má pre navrhnutý spád vysokú účinnosť, ale pri iných spádoch účinnosť klesá. Používa sa na miestach, kde sa spád mení len v malom rozsahu. Je vhodná pre malé, stredné i vysoké spády a patrí medzi najrozšírenejšie turbíny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Geothermal energy

Geotermálna energia má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene, či parné výrony. Geotermálna energia sa v prevažnej miere využíva v kúpeľných centrách a na vykurovanie budov. Prostredníctvom hĺbkových vrtov sa geotermálna energia dopravuje na povrch a využíva sa v systémoch centralizovaného zásobovania teplom. Geotermálnu energiu spod povrchu Zeme možno využiť na vykurovanie tepelnými čerpadlami. V niektorých krajinách sa geotermálna energia využíva aj na výrobu elektriny.

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Deep repository

Hlbinné úložisko slúži na trvalé uloženie vysoko- a stredne-aktívnych odpadov s dlhým polčasom rozpadu alebo priamo vyhoreného jadrového paliva v špeciálne vybraných geologických útvaroch. Buduje sa vo veľkej hĺbke tak, aby bola zabezpečená izolácia od životného prostredia na niekoľko storočí až tisícročí.   

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Hybrid autonomous system

Hybridné autonómne systémy kombinujú fotovoltické systémy s inými zdrojmi energie, ako sú napr. dieselové generátory, biomasa, veterná turbíny a iné. Akumulátory sú nabíjané z viacerých zdrojov. Výhodou je vyššia spoľahlivosť a neustály prístup k aspoň jednému zdroju elektrickej energie, ktorý je schopný nahradiť solárne moduly pri nepriaznivých podmienkach, alebo pri zvýšenom odbere. Využíva sa na odľahlých miestach bez prístupu k elektrizačnej sústave. 

Cooling tower

Chladiaca veža je tepelný výmenník, v ktorom sa odovzdáva teplo chladiacej vody z kondenzátora do okolitého vzduchu. Najpoužívanejšie sú chladiace veže s prirodzeným ťahom, charakterizované ťahovým komínom zo železobetónového hyperboloidného plášťa. Privádzaná voda sa rozstrekuje na drobné kvapky, ktoré sa ochladzujú  čiastočným odparovaním v prúde stúpajúceho vzduchu. Ďalším typom chladiacich veží sú ventilátorové chladiace veže, kde sa na vytvorenie ťahu chladiaceho vzduchu využíva vstavaný ventilátor. Tieto veže sú menšie než chladiace veže s prirodzeným ťahom, k svojej činnosti potrebujú prívod elektrickej energie, avšak pri plnení svojej funkcie sú nezávislejšie na vonkajších podmienkach (smer prúdiaceho okolitého vzduchu, teplota, vlhkosť a podobne).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear energy

Jadrová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri štiepení jadier ťažkých prvkov alebo pri syntéze jadier ľahkých prvkov. Prejavuje sa najmä vo forme tepla. V jadrovej elektrárni sa uvoľnené teplo použije na výrobu elektriny. V praxi sú v súčasnosti najlepšie využiteľné ťažké prvky (U - Urán, Th - Tórium, Pu - Plutónium) a v budúcnosti pri zvládnutí termonukleárnych reakcií ľahké prvky (H - Vodík, D - Deutérium, T - Trícium).

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Nuclear reaction

Jadrová reakcia je proces, v ktorom pri vzájomnej interakcii dvoch jadrových častíc vznikajú iné častice. Z praktického hľadiska je najdôležitejšia reakcia, pri ktorej terčíkové jadro A zasiahne častica a (napríklad neutrón) a vzniká nové jadro B a častica b. Pri jadrovej reakcii sa zachováva elektrický náboj, počet nukleónov a platí zákon zachovania energie.

Všeobecné vyjadrenie jadrovej reakcie je:     A + a → B + b + Er

kde:

A je ľubovoľné terčové jadro,

a – častica, ktorá s ním interaguje,

B – vzniknuté jadro,

b – emitovaná častica,

Er – energia reakcie.

Na využitie jadrovej energie v praxi treba udržiavať reťazovú reakciu tak, že štiepenie, ktoré sa začne v malom počte jadier, treba rozšíriť na celú sústavu, aby stále pokračovalo a bez vonkajšieho zásahu nezaniklo. Jadrová štiepna reakcia, ktorá je zdrojom tepelnej energie, prebieha v aktívnej zóne jadrového reaktora na jadrách izotopu 235U. Jadro 235U sa po náraze neutrónu rozštiepi na dva štiepne fragmenty s rôznymi hmotnosťami a značnou kinetickou energiou. Tento proces je sprevádzaný uvoľnením 2 až 3 neutrónov, ktoré môžu vyvolať ďalšiu štiepnu reakciu v okolitých jadrách 235U. Pri štiepení sa uvoľní energia, ktorú vo forme tepla odoberá pracovná látka. Neutróny vznikajúce pri štiepnej reakcii sú spomaľované moderátorom na tzv. tepelné neutróny, ktoré majú väčšiu pravdepodobnosť vyvolať ďalšie štiepenie jadier 235U. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kaplan turbine

Kaplanova turbína je pretlaková turbína (tlak pred obežným kolesom je väčší ako za obežným kolesom). V základnom vyhotovení je výborne regulovateľná natáčaním lopatiek. Napriek tomu, že je výrobne náročná, patrí u nás medzi najrozšírenejšie turbíny. Dosahuje veľmi vysokú účinnosť až 96 %. Používa sa pri veľkých prietokoch a malých spádoch od 1,5 m až do 75 m.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kinetic energy

Kinetická energia je spojená s pohybom (napr. auta alebo strely). Teleso má kinetickú energiu 1 joule, ak má hmotnosť 2 kg a pohybuje sa rýchlosťou 1 m/s.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Collector

Kolektor je všeobecne zberač alebo zberná komora a v odbore výroby elektrickej energie sa používa v dvoch významoch. Po prvé je to potrubie s väčším priemerom, do ktorého ústia potrubia s menším priemerom, napr. kolektor pary alebo kolektor napájacej vody. Druhým významom je slnečný kolektor, t. j. zariadenie, ktoré slúži na zachytávanie slnečnej žiarivej energie a na jej premenu na iné formy energie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Interim storage of spent nuclear fuel

Medzisklad vyhoreného jadrového paliva (MSVP) je zariadenie na dlhodobejšie skladovanie (cca 10 až 50 rokov) vyhoreného jadrového paliva. Ide o skladovanie po jeho vyňatí z tzv. bazénu skladovania pri jadrovom reaktore, pred jeho konečným uložením do