Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmov
Súčasné triedenie Podľa dátumu poslednej aktualizácie (vzostupne) Triediť chronologicky: Podľa dátumu poslednej aktualizácie zmeniť na (zostupne) | Podľa dátumu vytvorenia

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

Center for processing radioactive waste

Spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov je komplex na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov do formy vhodnej pre konečné uloženie. Spracovateľské zariadenia sú určené na spracovanie a úpravu kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní jadrovej elektrárne. Na úpravu a spracovanie RAO sa používajú nasledovné technológie: triediace zariadenie pre pevné RAO, vysokotlakový lis na zmenšenie objemu nespáliteľných odpadov, spaľovacie zariadenie na redukciu objemu pevných a kvapalných spáliteľných RAO, zariadenie na koncentráciu kvapalných RAO a cementačné zariadenie pre spevňovanie a stabilizáciu koncentrovaných odpadov. V celom procese zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi je finálnym produktom vláknobetónový kontajner zaplnený cementovou zmesou, resp. voľne uloženým pevným odpadom zaliatym cementovou zmesou určený na trvalé uloženie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kľúčové slovo(á):

The core of uranium-235

Jadro izotopu uránu 235 sa skladá z 92 protónov a 143 neutrónov (t. j. 235 nukleónov). Ide o štiepiteľný izotop, ktorého delením dochádza k uvoľneniu tepla využívaného v jadrových reaktoroch.

Hmotnostné číslo A = 235.

Protónové číslo Z = 92.

Neutrónové číslo N = 143.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear safety

Jadrová bezpečnosť je stav a schopnosť jadrového zariadenia a jeho obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie a nedovolenému úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear power

Časť energetiky využíva na výrobu elektrickej energie jadrovú energiu. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Nuclear reactor

V jadrovom reaktore dochádza k uvoľneniu jadrovej energie a jej premene na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cation

Kladne nabitý katión (Na +, Cu2+, Ce4+) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm stratí ionizáciou elektrón. Katión sa v elektrickom poli pohybuje k záporne nabitej elektróde (katóde). Katióny z katódy prijímajú elektróny – redukujú sa.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cathode

Katóda je záporná elektróda. Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny s kladným nábojom – katióny.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Kirchhoff's laws

Kirchhoffove zákony predstavujú spolu s Ohmovým zákonom základy teórie elektrických obvodov. Jeho prvý zákon hovorí, že súčet prúdov prichádzajúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov vychádzajúcich z uzla. Podľa druhého zákona sa súčet súčinov odporu a prúdu pre každý elektrický prvok v obvode rovná elektromotorickému (napájaciemu) napätiu použitému v obvode. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Cogeneration

Kogenerácia je kombinovaný proces výroby elektrickej energie a využiteľného tepla, často prebieha v paroplynových zariadeniach. Kogeneračná jednotka spaľujúca zemný plyn sa skladá zo spaľovacej plynovej turbíny, spalinového kotla a z parného turbostroja. Teplo s nízkou teplotou sa využíva na ohrev úžitkovej vody a na kúrenie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik  

Wheel excavator

Kolesové rýpadlo je zariadenie, ktoré sa používa na odstránenie nadložných vrstiev horniny nad uhoľným slojom v povrchových baniach (na túto činnosť sa tiež používa tzv. korečkové rýpadlo). Takisto sa používa na ťažbu uhlia v baniach.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO