Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmov
Súčasné triedenie Podľa dátumu poslednej aktualizácie (vzostupne) Triediť chronologicky: Podľa dátumu poslednej aktualizácie zmeniť na (zostupne) | Podľa dátumu vytvorenia

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO

Pressurizer

Kompenzátor objemu je jedným z dôležitých častíc primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Zmena výkonu reaktora je sprevádzaná prechodnou alebo trvalou zmenou strednej teploty chladiva a v uzavretom okruhu i zmenou tlaku chladiva. Veľké zmeny tlaku sú z hľadiska spoľahlivej prevádzky jadrových elektrární nežiaduce a preto sa na ich obmedzenie používa kompenzátor objemu. Najčastejšie ho tvorí samostatná nádoba s uzavretým pomocným objemom a s plynovým alebo parným vankúšom nad hladinou chladiva, ktorá je priamo pripojená k primárnemu okruhu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Commutation

Komutácia je proces usmerňovania striedavého elektrického napätia a prúdu na jednosmerné. V magnetickom poli dynama sa otáča závit a v ňom sa indukuje napätie. Ak pripojíme závit k dvom poloviciam krúžku (lamelám), ku ktorým sú pripojené kefky, získame jednosmerný elektrický prúd. Kefky sa nepohybujú a záporná kefka je stále spojená s vodičom, ktorý prechádza pod severným pólom. Kladná kefka je neustále pripojená k vodiču prechádzajúcemu pod južným pólom. Následkom toho teda od kefiek prechádza prúd stále tým istým smerom. Pri komutácii dochádza v cievke k zmene smeru prúdu (následok otáčania rotora). Na zlepšenie komutácie sa medzi hlavné póly ešte umiestňujú úzke pomocné póly s komutačným vinutím.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Commutator

Komutátor je zariadenie umiestnené na hriadeli dynama. Skladá sa z niekoľkých vzájomne izolovaných medených lamiel, ku ktorým vedú konce cievok navinutých na jednotlivé segmenty rotora a cez ktoré sa uzatvára elektrický okruh. Priamo na komutátor dosadajú uhlíkové zberacie kefky, slúžiace na prepojenie prívodných vodičov s cievkami. Otáčaním rotora sú do obvodu postupne zapojované ďalšie cievky a tým plní komutátor vlastne funkciu usmerňovača. Čím viac lamiel komutátor má, tým je výstupné jednosmerné napätie stabilnejšie (t. j. menej zvlnené).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Condensation

Proces zmeny plynného skupenstva na kvapalné (napr. pary na vodu).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Container

Kontajnery pre rádioaktívne odpady, vrátane vyhoreného jadrového paliva, predstavujú prostriedky, v ktorých sa uskutočňuje najmä ich transport, dočasné skladovanie i trvalé uloženie. O kontajneroch hovoríme pokiaľ majú objem nad 1 m3, do tohto objemu ide o rôzne obaly, sudy, a podobne. Kontajnery bránia predovšetkým úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia a taktiež chránia obsah pred zásahmi zvonka. Keďže rádioaktívne odpady, s ktorými treba manipulovať majú hmotnosť od niekoľkých gramov (najmä inštitucionálne odpady), až po desiatky ton (vyhorené palivo), tak aj obaly a kontajnery pre RAO majú najrôznejšie rozmery a konštrukciu. Asi najbežnejšie sa pre transport nízko a stredne aktívnych odpadov využívajú 200 l sudy a rôzne typy betónových kontajnerov. Naproti tomu, kontajnery pre vyhorené jadrové palivo, sú vyrobené z hrubostennej ocele, majú vlastné systémy detekcie únikov z nich a ich hmotnosť môže dosahovať až 100 ton. Naviac sú na tieto kontajnery kladené vysoké požiadavky z hľadiska mechanickej, tepelnej a tesnostnej odolnosti, a tak ich konštrukcia vydrží i náraz lokomotívy, či pád dopravného lietadla.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Containment

Ochranný obal zo železobetónu okolo reaktora a primárneho okruhu. Kontajnment zabraňuje „voľnému“ šíreniu rádioaktívnych látok do okolia pri haváriách primárneho okruhu spojených s porušením jeho celistvosti.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Contamination

Kontaminácia je znečistenie alebo zamorenie objektov alebo ovzdušia škodlivými alebo nebezpečnými látkami (jedovatými, rádioaktívnymi, choroboplodnými a podobne). Proces odstránenia kontaminácie sa nazýva dekontaminácia. Pri kontaminácii ľudí rozlišujeme kontamináciu vonkajšiu, ktorá sa odstraňuje hygienickou očistou a kontamináciu vnútornú, ktorej odstránenie je komplikované a závisí od druhu kontaminácie.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Impeller

Lopatkové koleso je pomalobežný veterný motor, používaný od poslednej štvrtiny devätnácteho storočia najprv v Amerike, neskôr i v Európe. Na rozdiel od rýchlobežného veterného motora sa maximálna účinnosť dosahuje pri súčiniteli rýchlobežnosti okolo 1. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption

Absorpcia  je  výraz  pochádzajúci z latinského  jazyka a označuje  proces  pohlcovania  či  pohltivosť. Z hľadiska optiky predstavuje absorpcia zoslabenie svetla (elektromagnetického žiarenia) pri jeho prechode látkou. Toto zoslabenie je spôsobené premenou energie žiarenia na iné formy vnútornej energie látky. Z hľadiska atómovej a jadrovej fyziky je absorpcia odbúdaním častíc zo zväzku pri prechode hmotou, pričom tento úbytok častíc je spôsobený zrážkami s atómami prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy absorbed from the sea

Asi 1/4 slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch je absorbovaná morom a ohrieva povrchové vrstvy vody. Systém OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) využíva rozdiel teploty vody na povrchu oceánu a v hĺbke 600 až 1 000 m, ktorý je v teplých moriach vyše   20 K. Teplotné rozloženie na povrchu oceánu sa dá farebne vizualizovať z družíc pomocou termovízie. Oranžová a žltá farba odhaľuje víry teplého Golfského prúdu, zelená a modrá sú studené prúdy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Ďalší)
  VŠETKO