Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmov
Súčasné triedenie Podľa dátumu poslednej aktualizácie (vzostupne) Triediť chronologicky: Podľa dátumu poslednej aktualizácie zmeniť na (zostupne) | Podľa dátumu vytvorenia

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81
  VŠETKO

Nuclear power plant

Jadrová elektráreň je vlastne tepelná elektráreň. Namiesto kotla na spaľovanie uhlia má jadrový reaktor. Energia uvoľnená pri štiepení jadier uránu zohrieva vodu v primárnom okruhu. V parogenerátore táto voda odovzdáva energiu vode sekundárneho okruhu, ktorá sa vyparuje a para prúdi do turbíny. Parná turbína roztáča elektrický generátor.

Jadrová elektráreň sa skladá z reaktora, strojovňe a pomocnej časti, ktorá zaisťuje prevádzku jadrovej elektrárne. Reaktorstrojovňa tvoria obvykle jeden stavebný celok. Celý jadrový reaktor aj s príslušenstvom je umiestnení v takzvanom kontajnmente, ktorého úlohou je zaistiť bezpečnosť v okolí reaktora v prípade havárie primárneho okruhu.

Jadrové elektrárne delíme na jednookruhové, dvojokruhové, neúplné dvojkruhové a trojkruhové (pozri heslo jednookruhová jadrová elektráreň, dvojokruhová jadrová elektráreňtrojokruhová jadrová elektráreň).

https://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik

Classical power plant

Klasická elektráreň je elektráreň, v ktorej sa elektrická energia vyrába premenou z tepelnej energie získanej spaľovaním fosílnych palív. Tepelná energia sa generuje v kotle, kde vzniká para poháňajúca turbínu, v ktorej sa tepelná energia mení na kinetickú a tá sa v alternátore mení na energiu elektrickú. Zároveň sa časť vyrobenej tepelnej energie môže odvádzať na priame použitie. Funkčne tvoria klasickú elektráreň hlavné súbory zariadení (kotol, parná turbína, alternátor atď.) a pomocné súbory zariadení (kondenzácia, regenerácia, chemická príprava vody, systém kontroly a riadenia, regulácia, likvidácia odpadov atď.).

zdroj: http://www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Canada Deuterium Uranium

Na reaktore typu CANDU (Canada Deuterium Uranium) je založená jadrová energetika Kanady. Reaktor typu CANDU využíva prírodný urán ako jadrové palivo chladivom a moderátorom je ťažká voda. Tento typ reaktora je fyzikálne veľmi stabilný a bezpečný. Bol skonštruovaný pre podmienky Kanady, ktorá má veľké zásoby uránu a dostatočné kapacity na výrobu ťažkej vody. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Heat turbine

V tepelnej turbíne sa uskutočňuje premena tepelnej (vnútornej) a kinetickej energie pary alebo plynu na energiu mechanickú(rotácia hriadeľa). Turbína je roztáčaná parou alebo plynom prúdiacim cez lopatky turbíny.

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Thermal reactor

Tepelný reaktor je typ reaktora, v ktorom štiepenie jadier paliva vyvolávajú predovšetkým pomalé neutróny (napr. reaktory typu VVER). 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81
  VŠETKO