Verzia vhodná k tlači

Slovník energetických pojmovPrechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
VŠETKO

A

Absolute zero

Absolútna nula je experimentálne nedosiahnuteľná a teoreticky najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu. Predstavuje hodnotu nula Kelvinov na 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

absolutna nula

Absorber

Chemický reaktor, v ktorom prebieha absorpcia SO2, obsiahnutého v privádzaných spalinách v suspenzii mletého vápenca a vody (vápencové mlieko). Je to oceľový, vo vnútri pogumovaný vertikálny valec, do ktorého sa privádza okrem spalín a vápencovej suspenzie ešte oxidačný vzduch. Príklad absorbér bloku s výkonom 110 MW má priemer 9,5 m a výšku 44 m. V jadrových reaktoroch je to materiál účinne pohlcujúci neutróny. V praxi sa najčastejšie používa bór a kadmium (pozri heslá Bór a Kadmium).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Energy absorbed from the sea

Asi 1/4 slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch je absorbovaná morom a ohrieva povrchové vrstvy vody. Systém OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) využíva rozdiel teploty vody na povrchu oceánu a v hĺbke 600 až 1 000 m, ktorý je v teplých moriach vyše   20 K. Teplotné rozloženie na povrchu oceánu sa dá farebne vizualizovať z družíc pomocou termovízie. Oranžová a žltá farba odhaľuje víry teplého Golfského prúdu, zelená a modrá sú studené prúdy.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption

Absorpcia  je  výraz  pochádzajúci z latinského  jazyka a označuje  proces  pohlcovania  či  pohltivosť. Z hľadiska optiky predstavuje absorpcia zoslabenie svetla (elektromagnetického žiarenia) pri jeho prechode látkou. Toto zoslabenie je spôsobené premenou energie žiarenia na iné formy vnútornej energie látky. Z hľadiska atómovej a jadrovej fyziky je absorpcia odbúdaním častíc zo zväzku pri prechode hmotou, pričom tento úbytok častíc je spôsobený zrážkami s atómami prostredia.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Absorption rods

Absorpčné tyče slúžia na riadenie jadrového reaktora. Obsahujú materiál, ktorý absorbuje (pohlcuje) neutróny. Pohltením neutrónov dochádza k omedzeniu alebo až zastaveniu štiepnej reťazovej reakcie. Medzi najrozšírenejšie absorbéry patrí bór a kadmium.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Adiabatic expansion

Pri adiabatickej zmene stavu pracovnej látky sa teplo pracovnej látke neprivádza, ani sa z nej neodvádza. Adiabatická expanzia je zväčšovaním objemu plynu bez prívodu či odvodu tepla. Dôsledkom tejto zmeny je pokles tlaku. Adiabatická expanzia prebieha napr. v plynovej turbíneAk strojnásobíme objem plynu s tlakom 0,5 MPa bez prívodu či odvodu tepla, klesne jeho tlak v dôsledku adiabatickej expanzie na 0,1 MPa.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Adiabatic compression

Adiabatická zmena stavu plynu je taká zmena, pri ktorej sa pracovnej látke teplo zvonku ani neprivádza, ani sa von z látky neodvádza. Adiabatická kompresia je stláčanie alebo znižovanie objemu plynu bez odvodu či prívodu tepla. Adiabatická kompresia prebieha napr. v kompresore. Pri adiabatickej kompresii vzduchu z tlaku 0,1 MPa na 0,5 MPa sa objem vzduchu zmenší na 32 % pôvodnej hodnoty. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Agglomerate

Aglomerátom v elektrárňach nazývame materiál, ktorý vzniká pridaním asi 25 % vody k popolčeku alebo popolu, zachytenému a nahromadenému po spálení uhlia v uhoľných elektrárňach. Vzniknutá zmes sa premieša v špeciálnom zariadení a takto pripravený aglomerát je sypký až granulovitý, pri transporte sa nepráši a pri styku s vodou sa z neho uvoľňuje len veľmi málo škodlivín. 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Activity

Aktivita charakterizuje rýchlosť rozpadu rádioaktívnych atómových jadier. Vyjadruje sa v počte rozpadov za časovú jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq]. Je to aktivita, pri ktorej nastáva v žiariči v priemere jedna rádioaktívna premena za sekundu. Pomenovaná je podľa francúzskeho fyzika A. H. Becquerela.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Active zone

Je to oblasť reaktora, v ktorej prebieha štiepna reťazová reakcia. V tejto oblasti dochádza pri štiepení jadier paliva k intenzívnej premene jadrovej energie na tepelnú energiu. Konštrukčné riešenie aktívnej zóny ovplyvňuje výber paliva, chladiacej látky a pri tepelných reaktoroch výber moderátora.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnikActive safety systems

Na rozdiel od pasívnych bezpečnostných systémov aktívne bezpečnostné systémy potrebujú na svoj pohon dodávku energie a na uvedenie do činnosti riadiaci signál. Sú podstatne zložitejšie a vyžadujú si náročnú kontrolu a údržbu. Využívajú obyčajne viacero nezávislých zdrojov informácií. Typickými príkladmi aktívnych bezpečnostných systémov sú zariadenia na odstavenie reaktora pomocou zasunutia regulačných tyčí, systém havarijného chladenia atď.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Accumulation of energy

Je uskladnenie energie vo vhodnej forme a na vhodnom mieste, určenej na neskoršie použitie v požadovanej kvalite a kvantite. Zariadenie na akumuláciu energie sa nazýva akumulátor.

     

zdroj: www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Accumulation furnace

Zariadenie určené na vykurovanie, ktoré požadovaný teplotný stav v priestore dosahuje premenou elektrickej energie na energiu tepelnú a tá sa následne v zariadení akumuluje. K akumulácii tepla dochádza v čase nízkej tarify (najčastejšie v noci) a to sa neskôr spotrebúva na vykurovanie počas dňa. Čas nabíjania je obvykle osem hodín denne.

zdroj: www.slovenskaenergia.sk/sk/energeticky-slovnik.php

Storage hydro power plant

Akumulačná vodná elektráreň je vodná elektráreň (VE), ktorej prevádzka je založená na určitom spôsobe hromadenia (akumulácie) vodnej masy. Využíva kinetickú a potenciálnu energiu vody (pozri heslá Kinetická energiaPotenciálna energia). Spôsob akumulácie môže byť rôzny. Do tejto skupiny elektrární patria napríklad:

  • Priehradové - spád je vytvorený priehradnou hrádzou. Majú veľký zásobný objem vody, a preto sa využívajú ako špičkové. Tento typ VE je málo navrhovanou elektrárňou aj z hľadiska ekonomického, vodohospodárskeho a krajinárskeho,
  • Nádržové - spád je tvorený haťou. Vodné elektrárne obyčajne pracujú ako prietokové. Tento typ je z hľadiska vplyvu na prietokové pomery najvhodnejší, nenarúša kontinuitu prietokov,
  • Prečerpávacie - pracujú s objemom akumulovanej vody prečerpávanej z dolnej nádrže do hornej spravidla reverzibilným hydroelektrickým agregátom. Spád je vytvorený rozdielom hladín týchto nádrží,
  • Derivačné - využíva sa získanie spádu v derivácii. Nevyžaduje veľkú vzdúvaciu stavbu, postačujúci je nízky stupeň umožňujúci odber vody do derivačného privádzača. Privádzač môže byť riešený ako beztlakový s voľnou hladinou prevedený ako otvorený alebo uzavretý, alebo tlakový s použitím tlakového potrubia.

 zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Accumulator

Je  to zariadenie slúžiace na akumuláciu (zhromaždenie a uchovanie) určitého média. Na akumuláciu energie (elektrickej, kinetickej, tepelnej) sú najrozšírenejšie akumulátory olovené, elektrochemické, zotrvačníkové, supravodivé indukčné, akumulátory tepla a niektoré ďalšie.

 

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik


Heat accumulator

Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zariadenie umožňujúce uchovať teplo do okamihu spotreby. Ide napríklad o teplo slnečného žiarenia, ktoré možno uchovávať v kvapalnej alebo pevnej látke.  Môže to byť tiež zásobník najčastejšie naplnený horúcou vodou a parou. Pracuje tak, že v čase nízkej spotreby tepla sa doň zavádza prebytočná para, ktorá zvyšuje tlak v zásobníku a kondenzuje v ňom. V čase vysokej spotreby sa para odoberá z priestoru nad hladinou. Tým klesá tlak, časť horúcej vody sa odparuje a vzniknutá para kryje špičkovú spotrebu.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alternative energy sources

Zdroje energie, ktoré prinášajú reálnu alternatívu fosílnym palivám, ktorých zásoby sú obmedzené a v súčasnosti sa rýchlo míňajú. Majú minimálny dopad na životné prostredie. Patria k nim obnoviteľné zdroje energie. Hlavnými alternatívnymi zdrojmi energie sú veterná energia, vodná energia, slnečná energia, geotermálna energia a energia z biomasy.


zdroj: http://www.siea.sk/nauc-sa/c-4838/energeticky-slovnik


Alternator

Alternátor alebo generátor je elektrický stroj, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú. Alternátor je zdrojom striedavého napätia a prúdu s frekvenciou u nás a v Európe 50 Hz a v USA 60 Hz. Turbína, alebo iný pohon otáča rotorom a jeho budiacim vinutím prechádza jednosmerný prúd, v stroji vzniká otáčavé magnetické pole, ktoré v trojfázovom vinutí statoraindukuje trojfázové striedavé napätie. Ak vinutie kotvy (statora) sa zaťaží samostatnou záťažou, alebo pripojením na sieť, vinutím statora pretekajú prúdy a tieto spoločne s prúdom budiaceho vinutia rotora vytvárajú výsledné magnetické pole stroja. Stroj sa nazýva synchrónny preto, lebo otáčky rotora sú synchrónne (3 000, 1 500, 1 000, 750 ot./min. a podobne).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Alternator driven by an internal combustion engine

Alternátor poháňaný spaľovacím motorom je pomaly bežiaci stroj s veľkým priemerom a malou dĺžkou rotora (pozri heslo Rotor). Rotor pracuje väčšinou aj ako zotrvačník, aby vyrovnával nerovnomernosti spôsobené chodom piestových spaľovacích motorov (pozri heslo Spaľovací motor).

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Ampere's rule

Nazývané aj ako pravidlo pravej ruky – je pravidlo udávajúce smer indukčných čiar magnetického poľa v okolí vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Ak pozorovateľ položí pravú ruku na vodič tak, že palec ukazuje smer prúdu pretekajúceho priamym vodičom a dlaň je obrátená k smeru pozorovania, potom prsty ukazujú orientáciu indukčných čiar magnetického poľa v danom bode.


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Anion

Anión je častica so záporným nábojom. Záporne nabitý anión (napríklad anión chlóru Cl , síry S 2–, fluóru F ) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm alebo molekula získa ionizáciou elektrón (17Cl + 1e-17Cl-). Anión sa pohybuje ku kladne nabitej elektróde (anóde). Anióny na anóde strácajú elektrón.

Anode

Anóda je kladná elektróda. Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny so záporným nábojom – anióny.


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Armature

Armatúra je v súvislosti s potrubiami (aj plynovými či parnými) súbor potrubných dielov na rozdvojenie či zmenu smeru prúdu a na riadenie prietoku tekutiny. Sú to najmä tvarovky, spojky, príruby, odbočky, rozdeľovače, kompenzátory, ventily a pod.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Asynchronous alternator

Asynchrónny alternátor je elektrický stroj generátor, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím otáčavého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak pohonným motorom otáčame rotorom alternátora nadsynchrónnymi otáčkami a vinutie statora je pripojené na sieť, potom stroj generuje elektrickú energiu a dodáva do siete. Na výrobu elektrickej energie sa dnes využívajú v menších vodných elektrárňach a veterných elektrárňach, kde pracujú ako stroje napájané aj do rotora z meniča frekvencie (double fed). Menič dodáva do rotora zo siete výkon o sklzovej frekvencii. Výhodou asynchrónneho generátora je jeho jednoduchá konštrukcia a nízka cena.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atom

Atóm je najmenšia časť chemického prvku, ktorá je schopná vstúpiť do chemickej reakcie. Atóm sa skladá z malého jadra a z elektrónového obalu. Jadro atómu je tvorené protónmi a neutrónmi, elektrónový obal elektrónmi

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic mass

Atómová hmotnosť je pokojová hmotnosť atómu určitého chemického prvku v základnom stave. Hmotnosti atómov alebo molekúl sú veľmi malé. Napr. atóm nuklidu vodíka 1H má hmotnosť 1,673 55.10-27 kg, atóm nuklidu uhlíka 12C 1,992 67.10-26 kg. Na vyjadrenie hmotnosti atómov a molekúl používame – atómovú hmotnostnú jednotku = 1,660 57.10-27 kg. Táto jednotka bola zvolená tak, aby hmotnosť 1,660 57.10-27 kg mala atómová hmotnostná konštanta, ktorej hmotnosť je definovaná ako 1/12 hmotnosti nuklidu uhlíka 12C.

Atomic number Z

Atómové číslo je poradové číslo v periodickej sústave prvkov. Označuje počet protónov v jadre atómu. Napr. pre urán je Z = 92 (jadro uránu obsahuje 92 protónov).


zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Atomic Act

Atómovým zákonom nazývame zákon o mierovom využívaní jadrovej energie. V tomto zákone sú upravené všetky náležitosti súvisiace s využívaním jadrovej energie na mierové účely. Ide napríklad o povinnosti a práva právnických a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie, podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, podmienky jadrovej bezpečnosti, pôsobnosť štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ďalšie. V Slovenskej republike ide o Zákon 541/2004 – ZÁKON z 9. septembra 2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

zdroj: http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik

Automated system of dispatching control of the power system (ASDC)

Automatizovaný systém dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy (ASDR) predstavuje jeden funkčný celok na všetkých dispečerských pracoviskách a energetických dielach na strane riadiacej a riadenej. ASDR sa budujú na základe zlučiteľných technických a programových prostriedkov. Nadväznosť databázy medzi dispečerskými úrovňami sa deje vzájomnou dohodou. Prístup k databázam a nakladanie s dátovými súbormi určuje Kódex prenosovej sústavy Slovenskej republiky (PS SR) a príslušná prevádzková inštrukcia (PI). Zakázané sú zásahy do funkcie ASDR, ktoré ovplyvnia informácie a doklady o prevádzke elektrizačných sústav Slovenskej republiky (ES SR), alebo jej častí, bez predchádzajúceho prerokovania so zodpovednými pracovníkmi príslušného dispečingu a pracovníkmi ani dispečerskej služby. Napájanie zariadení ASDR musí byť bezvýpadkové s vylúčením beznapäťových stavov. 

 Off-grid systems

Autonómne systémy na výrobu energie sú systémy nezávislé od rozvodnej siete (tzv. grid off, autonómne alebo ostrovné). Slúžia objektom, ktoré nemajú možnosť pripojiť sa k rozvodnej sieti. V takomto prípade sú aj najlacnejším spôsobom získania elektrickej energie.Na tento účel sa obyčajne používajú mikroelektrárne s výkonom od 0,1 do 5 kW. Súčasťou autonómneho systému sú aj akumulátory (batérie) a riadiaca elektronika. V objekte potom môže byť buď rozvod jednosmerného prúdu s nízkym napätím (12 alebo 24 V), alebo je v systéme zapojený ešte menič napätia na dodávku striedavého prúdu 230 V.

Off-grid Photovoltaic system with battery storage

Súčasťou autonómneho fotovoltického systému s akumuláciou elektrickej energie sú akumulátorové batérie, ktoré sa nabíjajú pri prebytku energie v systéme a zaisťujú prevádzku spotrebičov v prípade nedostatku žiarenia dopadajúceho na solárne panely. V prípade nedostatku energie dodávanej panelmi je energia primárne dodávaná z akumulátorov. Po ich vybití systém nezabezpečuje prísun elektrickej energie zo žiadneho iného zdroja. Tento systém nachádza uplatnenie pri napájaní telekomunikačnej, navigačnej a signalizačnej techniky, alebo obydlia bez prístupu k elektrizačnej sústave. Solárne panely sú zdrojom jednosmerného napätia, preto ak chceme napájať aj spotrebiče využívajúce striedavé napätie, je nutné do systému zaradiť DC-AC menič.

.

Off-grid system without battery

V autonómnom systéme s priamym napájaním ide o priame prepojenie solárneho modulu alebo iného zdroja elektrickej energie a spotrebiča, bez možnosti akumulácie elektrickej energie. Takéto riešenie je vhodné, ak spotrebič nevyžaduje spoľahlivú dodávku elektrickej energie, napr. pumpa na čerpanie vody. Zariadenie pripojené k modulu je funkčné len pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia.


 


Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
VŠETKO